Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Rozpočet UP

Pro tvorbu rozpočtu UP na rok 2013 byla přijata Metodika rozdělení příspěvků a dotací na fakulty a způsobu participace fakult na nákladech celouniverzitních aktivit, která je v zásadě shodná s metodikou vytvořenou pro sestavení rozpočtu UP na rok 2012. Metodika navazuje na materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s názvem „Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2013“. Oproti loňskému znění byla Metodika doplněna o postup dělení dotace RVO a způsob participace na nákladech fakulty u PřF a LF s ohledem na Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centrum pokročilých technologií a materiálů a Ústav molekulární a translační medicíny. 

Základní normativní část příspěvku MŠMT odpovídající ukazateli A v rozpočtovém okruhu I (limity počtu studií) byla fakultám přidělena podle počtu studentů financovaných MŠMT. Limity počtu studií stanovené MŠMT byly dohodou děkanek a děkanů rozepsány na jednotlivé fakulty. Pro výpočet je použitý průměrný koeficient finanční náročnosti podle údajů MŠMT.

Druhá část příspěvku v rozpočtovém okruhu I odpovídající ukazateli K (výkon, kvalita a mobilita) byla fakultám rozdělena podle obdobného algoritmu, jakým MŠMT stanovilo výši příspěvku pro UP. Pro rok 2013 byl v ukazateli K upraven výpočet parametru zaměstnanost absolventů. Zdrojem dat byla data ze stejných let, jaká využilo pro výpočet MŠMT. Pro potřeby rozdělení příspěvku na UP byly odlišně stanoveny váhy některých ukazatelů, pro počty profesorů a docentů byla použita skutečná data UP. Nebyl použit podukazatel RUV, jehož hodnota pro UP je nulová.

Hodnota příspěvku odpovídající ukazateli A a K na rok 2013 činí za UP celkem 992 992 tis. Kč. Rozdělení příspěvku dle ukazatele A a K na součásti UP obsahuje přiložená tabulka.

Dotace na rozvoj výzkumné instituce je dalším zásadním příjmem UP a je rozdělována mezi součásti UP obdobným algoritmem podle dosažených výsledků jako v loňském roce. Neinvestiční dotace na rozvoj UP celkem činí v roce 2012 335 890 tis. Kč, investiční 1 000 tis. Kč.

Dotace a příspěvky v rozpočtovém okruhu II (sociální záležitosti studentů) jsou rozdělovány proporcionálně podle počtu studentů jednotlivých fakult, s dotací na ubytování a stravování studentů disponuje Správa kolejí a menz s výjimkou části dotace úměrné počtu studentů, kteří se stravují ve Fakultní nemocnici Olomouc, tuto část spravuje Lékařská fakulta. Celková hodnota dotace na stravování na rok 2012 činí 9 349 tis. Kč.

S neinvestičním příspěvkem v celkové výši 2 818 tis. Kč a s kapitálovou dotací ve výši 10 046 tis. Kč na projekty Fondu rozvoje vysokých škol (ukazatel G) hospodaří řešitelé projektů v souladu s pravidly fakulty řešitele.

Příspěvek na institucionální rozvojové plány je rozdělen mezi fakulty, rektorát, knihovnu a CVT na základě materiálu Dělení prostředků na IRP na rok 2013 na součásti. Neinvestiční prostředky v celkové výši 21 814 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 27 949 tis. Kč jsou děleny na fakulty v souladu s ukazateli, na základě kterých byl stanovený limit MŠMT pro UP.

S příspěvkem na Centralizované rozvojové programy (ukazatel I) hospodaří určení řešitelé projektů ve spolupráci se spoluřešitelskými veřejnými vysokými školami podle pravidel stanovených MŠMT. Hodnota neinvestičního příspěvku činí celkem 2 215 tis. Kč a kapitálový příspěvek celkem 4 344 tis. Kč.

Příspěvky a dotace poskytnuté v rámci ukazatele D (zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodní spolupráce) jsou rozděleny fakultám, na kterých jsou dotyční studenti zapsáni ke studiu, prostředky na Letní školu slovanských studií spravuje Filozofická fakulta. Prostředky programu Sokrates spravuje RUP.

Příspěvek na financování Univerzity třetího věku (ukazatel F) ve výši 832 tis. Kč byl poskytnut na základě žádosti o příspěvek a je spravován oddělením dalšího vzdělávání RUP. Počítá se se zachováním vícezdrojového financování U3V.

Příspěvek na financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení ve výši 3 019 tis. Kč je spravován Centrem pomoci handicapovaným na UP.

Účelová podpora na specifický výzkum v celkové výši 86 842 tis. Kč (86 701 tis. Kč neinvestiční a 141 tis. Kč investiční podpora) byla rozdělena mezi řešitele na fakultách formou interní grantové soutěže studentů DSP.

Neinvestiční prostředky na realizaci výzkumného záměru obdržela Filozofická fakulta ve výši 2 803 tis. Kč.

Účelové prostředky projektů a programů VaVaI, OP VaVpI, OP VK event. ROP či dalších programů ESF (EU) jsou spravovány odpovědnými řešiteli na fakultách, event. součástech UP, které jsou jejich řešiteli v souladu s interními předpisy UP a fakult.

Dalšími zdroji rozpočtu jsou dotace na uskutečnění programového financování ISPROFIN, jejich správcem bude podle pravidel MŠMT rektorát UP.

Fakulty se podílejí na předpokládaných nákladech celouniverzitních aktivit zajišťovaných pracovišti rektorátu UP, centrálními jednotkami a financovanými také z fondu Centrálních prostředků podle následujícího algoritmu.

 • rektor UP ve spolupráci a po dohodě se členy vedení UP a s vedoucími centrálních jednotek stanovil celkový objem finančních prostředků potřebný pro kvalitní, včasné a úplné plnění úkolů, které pro UP vyplývají z poslání univerzity, z norem a závazků UP a z obecně závazných právních předpisů. Tato suma se skládá ze čtyř hlavních položek:
  -  náklady celouniverzitních aktivit, pro bilanci výnosů jsou využity všechny externí i interní výnosy jednotek – příspěvek fakult na tyto náklady činí v roce 2013 172 000 tis. Kč;
  -  spoluúčast na financování projektů OP VaVpI ve výši 47 000 tis. Kč,
  -  solidární fond ve výši 9 000 tis. Kč,
  -  havarijní fond ve výši 3 000 tis. Kč;
 • na takto určené a dohodnuté částky přispěla každá fakulta podílem, který na ni připadl:
  - z 50% podle podílu celkových osobních nákladů fakulty za všechny činnosti    vůči součtu celkových osobních nákladů všech fakult a
  - z 50% podle podílu přepočteného počtu zaměstnanců fakulty za všechny činnosti vůči součtu přepočteného počtu zaměstnanců všech fakult;
 • fakultě, jejíž rozpočet by poklesl ve srovnání s loňským rokem, může rektor podle svého rozhodnutí a posouzení závažnosti propadu rozpočtu fakulty navýšit rozpočet ze solidárního fondu;
 • nevyčerpané prostředky solidárního fondu a havarijního fondu budou přiděleny fakultám podle podílu fakulty na výši prostředků podle ukazatele A nebo budou převedeny do fondu provozních prostředků.

 tabulka (xls)

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 31. 07. 2013, Daniel Agnew