Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Vnitřní normy

Hlavní normy

Hlavní normy schválené Akademickým senátem UP

Ostatní hlavní normy

 • B1-2/2001 - Provozní řád Sportovní haly Univerzity Palackého v Olomouci
 • B1-03/1-HN - Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci (ze dne 21. 3. 2003)
 • B1-04/2-HN - Statut interního auditu UP 
 • B1-07/1-HN - Nostrifikační řád UP
 • B1-12/3-HN - Statut Smíšeného komorního sboru Ateneo UP
 • B1-12/4-HN - Knihovní řád UP + Novela č. 1 B1-14/9-HN + Novela č. 2 B1-14/14-HN
 • B1-12/2-HN - Statut Centra podpory studentům se specifickými potřebami
 • B1-13/12-HN - Spisový a skartační řád UP
 • B1-13/13-HN - Statut Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc
 • B1-13/14-HN - Organizační řád Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc
 • B1-14/1-HN - Statut Akademik sport centra UP
 • B1-14/2-HN - Statut Centra výpočetní techniky UP
 • B1-14/3-HN - Statut Konfuciovy akademie při UP
 • B1-14/4-HN - Statut Knihovny UP
 • B1-14/5-HN - Statut Projektového servisu UP
 • B1-14/7-HN - Statut Vydavatelství UP + Novela č. 1 B1-14/12-HN
 • B1-14/8-HN - Statut Vědecko-technického parku UP
 • B1-14/10-HN - Provozní řád Britského centra Knihovny UP
 • B1-14/13-HN - Statut Vydavatelství UP (úplné znění)
 • B1-14/16-HN - Statut Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání na UP
 • B1-14/17-HN - Statut Koordinační rady pro kombinované a distanční formy studia na UP
 • B1-14/18-HN - Statut Pedagogické komise UP
 • B1-15/2-HN - Statut Komise pro informační technologie UP
 • B1-15/3-HN - Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci 

Nahoru

Směrnice rektora

 • č. 5/93 Směrnice pro výkon funkce vrátných na UP
 • č. 8/93 Režim ostrahy peněžních hotovostí při jejich přepravě a manipulaci s nimi
 • č. 2/94 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci e elektrickým zařízením obsahujícím látky podezřelé z karcinogenity
 • 10/95 - Ochrana a provozní režim objektů UP 
 • č. 2/97 Odpovědnost zaměstnanců UP za majetek zaměstnavatele
 • B3-6/99 - Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd
 • B3-3/2000 - Použití insignií UP a způsob jejich uložení
 • B3-6/2000 - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na UP (NOV)
 • B3-02/2-SR - Ochrana osobních a citlivých údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci 
 • B3-02/6-SR - Udělování medailí a ocenění dopisem rektora Univerzity Palackého v Olomouci 
 • B3-03/2-SR - Hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje 
 • B3-03/3-SR - Akt přiznání práv emeritnímu profesoru 
 • B3-04/2-SR - Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně  
 • B3-04/5-SR - Pravidla kontrolní činnosti na UP 
 • B3-05/2-SR - Vnitřní předpisy a normy UP 
 • B3-05/5-SR - Organizace zabezpečení požární ochrany na UP 
 • B3-05/6-SR - Dokumentace o začlenění objektů UP do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím 
 • B3-07/4-SR - Typy a užívání razítek na UP 
 • B3-08-2-SR - Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého v Olomouci + Novela č. 1 B3-12/6-SR
 • B3-08/4-SR - Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na UP +Dodatek č. 1 B3-11/6-SR
 • B3-10/6-SR - Evidence publikační činnosti na UP + Novela č. 1 B3-14/10-SR 
 • B3-11/3-SR - Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na UP + Dodatek č. 1 B3-11/9-SR, Dodatek č. 2 B3-13/3-SR, Dodatek č. 3 B3-13/4-SR
 • B3-11/4-SR - Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů a při určování garanta studijního programu na UP 
 • B3-11/5-SR -  Sledování podpory de minimis na UP 
 • B3-11/8-SR - Organizace studia v kreditovém systému na UP + Dodatek č. 1 - B3-11/12-SR
 • B3-11/13-SR - Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP  
 • B3-12/3-SR - Distanční vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • B3-12/5-SR - Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. + Novela č. 1 B3-13/2-SR
 • B3-13/5-SR - Zásady soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)
 • B3-13/8-SR - Oběh a zpracování účetních dokladů na UP
 • B3-13/9-SR - Provoz elektronických výplatních pásek na UP
 • B3-13-7-SR - Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění) + Dodatek č. 1 B3-14/3-SR + Dodatek č. 2 B3-14/5-SR + Dodatek č. 3 B3-15/3-SR + Dodatek č. 4 B3-15/4-SR + Dodatek č. 5 B3-16/2-SR + Dodatek č. 6 B3-16/3-SR
 • B3-13/10-SR - Full cost metoda na UP + příloha č. 1, + tabulka xls + Novela č. 1 B3-14/6-SR
 • B3-14/2-SR -Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na UP
 • B3-14/4-SR - Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na UP
 • B3-14/7-SR - Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci
 • B3-14/8-SR - Předmět ediční činnosti Vydavatelství UP
 • B3-14/9-SR - Centrální evidence knihovních dokumentů na UP
 • B3-14/11-SR - Zabezpečení, uložení a nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem na UP a jejich evidence
 • B3-15/1-SR - Centrální evidence smluv UP
 • B3-15/2-SR - Škodní komise a škodní řízení na UP
 • B3-15/5-SR - Jednotný vizuální styl na UP
 • B3-16/1-SR - Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP 
 • B3-16/4-SR - Elektronická evidence studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na UP 
 • B3-16/5-SR - Udělování titulu "Visiting Professor" zahraničním pracovníkům
 • B3-16/6-SR - Zadávání veřejných zakázek na UP 

 

 

Nahoru

Metodické pokyny rektora

 • B3-1/2001 - Zvýšení bezpečnostních opatření při ochraně majetku UP a věcí vnesených
 • B3-02/1-MPR - Podklady pro jmenování zvoleného kandidáta na funkci děkana fakulty rektorem
 • B3-03/2-MPR - Standardizace vlastních jmen a zkratek v dokumentech UP
 • B3-12/4-MPR - Metodický pokyn rektora UP k řízení, financování a kontrole projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
 • B3-12/5-MPR - Úkony spojené s ukončením studia na UP + Novela č. 1 B3-13/3-MPR
 • B3-13/1-MPR - Způsob pořizování počítačových sestav, notebooků a monitorů prostřednictvím dynamického nákupního systému na UP
 • B3-13/2-MPR - Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP + Dodatek č. 1 - B3-14/2-MPR
 • B3-14/1-MPR - Pokyn k provádění spisové, skartační a archivní činnosti u projektů OP VaVpI a Podnikání a inovace
 • B3-15/1-MPR - Způsob pořizování tonerů prostřednictvím dynamického nákupního systému na UP
 • B3-15/2-MPR - Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek + příloha č. 2 Objednávkový formulář (Zkomprimovaný MS Excel ke stažení)

Nahoru

Příkazy rektora

 • č. 1/96 Posouzení objektů se zvýšeným požárním nebezpečím u organizačních jednotek UP
 • č. 4/96 Zajištění převodu majetku VÚZ Olomouc-Holice do vlastnictví UP
 • č. 1/98 Řešení krizových situací na UP v důsledku mimořádných událostí
 • B3-2/99 - Zákaz soukromého podnikání na UP
 • B2-3/99 - Matrika studentů UP
 • B2-1/2001 - Převod Sportovní haly a loděnice UP z užívání Fakulty tělesné kultury UP do užívání Rektorátu UP
 • B3-07/1-PR - Uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu
 • B3-08/1-PR - Evidence a distribuce razítek na UP
 • B3-09/1-PR - Průkazy studentů a zaměstnanců UP
 • B3-09/3-PR - Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění + Dodatek č. 1 B3-11/2-PR, Dodatek č. 2 B3-11/4-PR
 • B3-13/4-PR - Harmonogram kontroly a nápravy obsahu ECTS Course Catalogue v IS STAG v souvislosti s přípravou přihlášky k ECTS Label 
 • B3-15/1-PR - Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 + Novela B3-15/3-PR
 • B3-15/4-PR - Stipendium J. L. Fischera v akademickém roce 2016/2017
 • B3-16/1-PR - Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017
 • B3-16/2-PR - Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2015

Nahoru

Rozhodnutí rektora

 • č. 3/96 Zřízení Ceny Františka Palackého
 • B2-1/99 - Změna organizačního členění (SKM UP)
 • B3-8/99 - Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií + Novela č. 1 B3-07/1-RR
 • B2-5/2000 - Zřízení Centra pro inovaci a transfer technologií Univerzity Palackého v Olomouci
 • B2-5/2001 - Zařazení Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu AV ČR do Přírodovědecké fakulty UP
 • B3-02/6-RR - Rozhodnutí rektorky UP o užívání budovy a přilehlých prostor na ul. Univerzitní č. 3 a 5 v Olomouci, které jsou v majetku Univerzity Palackého v Olomouci 
 • B2-04/5-RR - Zřízení oddělení interního auditu a kontroly UP
 • B3-06/14-RR - Statut přednášky významného absolventa UP
 • B3-09/5-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání nové budovy na tř. 17. listopadu č. 12 v Olomouci (Envelopa), která je v majetku UP
 • B3-11/7-RR - Zrušení Komise pro Cenu Hannah Arendtové a stanovení pravidel pro využívání finančních prostředků
 • B3-12/7-RR - Statut redakční rady Žurnálu UP 
 • B3-12/8-RR - Provozní řád Uměleckého centra UP
 • B3-13/5-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání nových budov Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a o užívání některých pozemků UP v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP
 • B3-13/6-RR - Stanovení výše úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci
 • B3-13/7-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání pronajatých nemovitostí nacházejících se v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP
 • B3-13/13-RR - Statut výroční přednášky k poctě prvního rektora olomoucké univerzity prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera
 • B3-14/4-RR -Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře při zastupování rektora UP a jejich jednání jménem UP
 • B3-14/5-RR - Zrušení rozhodnutí rektora UP č. B3-10/10-RR Rehabilitace studentů
 • na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • B3-14/7-RR - Rada pro komercializaci na UP
 • B3-14/14-RR - Zrušení Statutu Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci
 • B3-15/1-RR - Zrušení Metodického pokynu rektora č. B3-12/2-MPR ke způsobu pořizování tiskáren, kopírek, scannerů a multifunkčních zařízení prostřednictvím dynamického nákupního systému na UP 
 • B3-15/4-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání nově zrekonstruované budovy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci
 • B3-15/7-RR - Zvláštní sociální stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci v akademickém roce 2015/2016
 • B3-15/9-RR - Zrušení směrnice rektora UP č. B3-15/7-SR - Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci
 • B3-16/1-RR - Plán kontrolní činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2016
 • B3-16/2-RR - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden-červen 2016
 • B3-16/4-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání budovy třída Svobody 671/8 - Vančurova 671/2 v Olomouci
 • B3-16/5-RR - Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce 2016/2017
 • B3-16/6-RR - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období říjen - prosinec 2016

Nahoru

Metodické pokyny kvestora

 • B2-3/2001 - Převod Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu AV ČR do Přírodovědecké fakulty UP
 • B2-5/2001 - Převod Akademik sport centra z Fakulty tělesné kultury UP do Centra celouniverzitních aktivit UP
 • B3-6/2001 - Stravování zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci
 • B3-02/6-MPK - Účtování zásob na UP
 • B3-02/8-MPK - Tvorba a používání zákonných rezerv na UP 
 • B3-04/5-MPK - Vykazování údajů pro INTRASTAT na UP
 • B3-04/6-MPK - Systém zpracování účetnictví na UP
 • B3-04/7-MPK - Tvorba a používání opravných položek na UP
 • B3-04/8-MPK - Časové rozlišení nákladů a výnosů na UP
 • B3-04/9-MPK - Inventarizace majetku a závazků na UP
 • B3-06/4-MPK - Účtování kurzových rozdílů na UP
 • B3-06/5-MPK - Pokyny k projektům financovaným ze strukturálních fondů EU + Dodatek č. 1 B3-08/4-MPK, Dodatek č. 2 B3-09/3-MPK + příloha č. 1, Dodatek č. 3 B3-10/10-MPK, Dodatek č. 4 B3-11/7-MPK, Dodatek č. 5 B3-13/2-MPK, Dodatek č. 6 B3-14/3-MPK
 • B3-06/6-MPK - Ubytování v objektech Správy kolejí a menz UP
 • B3-06/9-MPK - Způsob účtování fondů při jejich tvorbě a užití na UP
 • B3-06/10-MPK - Tvorba a použití Fondu účelově určených prostředků na UP
 • B3-08/3-MPK - Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu UP
 • B3-09/2-MPK - Služby Autoprovozu UP + B3-11/3-MPK + Dodatek č. 2 B3-16/2-MPK
 • B3-09/6-MPK - Pokyn ke stanovení úrovně „režijních“ nákladů pro účely předkládání projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost + Dodatek č. 1 B3-10/2-MPK , Dodatek č. 2 DB3-11/4-MPK, Dodatek č. 3 B3-12/3-MPK, Dodatek č. 4 B3-13/4-MPK, Dodatek č. 5 B3-14/4-MPK, Dodatek č. 6 B3-15/4-MPK
 • B3-10/4-MPK - Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty – projekty Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 2 + Dodatek č. 1 B3-10/6-MPK, Dodatek č. 2 B3-10/7-MPK, Dodatek č. 3 B3-14/5-MPK
 • B3-12/1-MPK - Cestovní náhrady +  Dodatek č. 2 B3-14/1-MPK + Dodatek č. 3 B3-14/12-MPK  + Dodatek č. 4 B3-15/7-MPK
 • B3-12/2-MPK - Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na UP
 • B3-12/6-MPK - Pokyn k aktivaci hmotného majetku – postupy oceňování dlouhodobého majetku vytvářeného vlastní činností vlastními náklady v rámci projektu Pevnost poznání
 • B3-13/3-MPK - Účtování dlouhodobého nehmotného majetku vytvářeného vlastní činností
 • B3-14/2-MPK - Sjednocení metodiky uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty – vybrané projekty Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osy 3 a 4
 • B3-14/6-MPK - Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory + Dodatek č. 1 B3-15/3-MPK + Dodatek č. 2 B3-16/3-MPK
 • B3-14/7-MPK - Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty pro projekt OP VaVpI PO3 Pevnost poznání - reg.č.CZ.1.05/3.2.00/09.0171+ Dodatek č. 1 B3-15/1-MPK
 • B3-14/11-MPK - Pravidla čerpání dovolené na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • B3-15/2-MPK - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na UP
 • B3-15/5-MPK - Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci 
 • B3-15/6-MPK - Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2015 na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • B3-16/1-MPK - Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u vybraných investičních akcí

Nahoru

Příkazy kvestora

 • č. 6/95 Organizace správy budov a údržby Rektorátu UP a Filozofické fakulty UP
 • č. 9/97 Parkování vozidel v prostoru a okolí RUP, parkování služebních vozidel UP v zóně placeného parkování
 • B2-03/1-PK - Provoz valutové pokladny UP
 • B3-05/2-PK - Pokladní operace a režim pokladní služby na UP
 • B3-08/2-PK - Jmenování Škodní komise Správy kolejí a menz UP
 • B3-11/2-PK - Použití příjmů Center VaVpI
 • B3-15/1-PK - Zrušení příkazu kvestora UP - Provozní režim objektu UP Křížkovského 14, Olomouc
 • B3-16/1-PK - Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2016

Nahoru

Ostatní dokumenty a normy

Nahoru

Kolektivní smlouva

Vysvětlivky ke značení norem

Označení “NOV” je u stávajících platných norem, které bude nutno novelizovat.

Normy z období 1990-2000:

Počínaje rokem 1991 se normotvorba na UP ujednotila do formy:

 • směrnic rektora UP (SR),
 • metodických pokynů rektora UP (MPR) a kvestora UP (MPK),
 • příkazů rektora UP (PR) a kvestora UP (PK),
 • rozhodnutí rektora UP (RR).

Označení norem UP od roku 2002:

např.
B2-02/1-MPK
B3-02/3-SR

Členění prováděcích norem:

 • Organizační a řídicí normy s označením "B2"
 • Ostatní prováděcí normy s označením "B3"

V roce 1999 byly zavedeny Hlavní normy (HN) s označením "B1"


Normy datované do konce roku 1998 jsou k dispozici v tištěné formě na organizačním oddělení UP. Bližší informace podá pror. pro vnitřní organizaci.

Dokumenty a normy jsou ve formátu PDF Acrobat Reader . Některé normy jsou přístupné pouze z vnitřní sítě UP.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 27. 09. 2016, Eva Stehlíková