Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Některé další právní předpisy

Na této stránce naleznete výběr nejdůležitějších obecně platných právních předpisů, které se vztahují k činnosti UP. Seznam je průběžně aktualizován.

Připomínky a podněty směřující ke zdokonalení tohoto přehledu je možno zaslat elektronickou poštou na adresu gabriela.rozehnalova@upol.cz.

 1. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.
  Zákon se týká činnosti EO RUP, PaM jednotlivých fakult.
 2. Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964.
  Zákon se týká činnosti všech zaměstnanců UP při jednání se soudy.
 3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014.
  Zákon se týká činnosti EO RUP, EO jednotlivých fakult, EO SKM a tajemníků jednotlivých fakult.
 4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007.
  Vztahuje se k činnosti všech zaměstnanců UP.
 5. Zákon č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2012 
  Vztahuje se k činnosti PaM RUP, tajemníků fakult, personálně-mzdových úseků fakult a SKM UP.
 6. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2006.
  Vztahuje se k činnosti PTO RUP a tajemníků fakult.
 7. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
  Zákon nabyl účinnosti dne 1. července 1986.
  Zákon se týká činnosti referátu BOZP a PO a děkanů fakult.
 8. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
  Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 1991.
  Vztahuje se k činnosti EO RUP, tajemníků fakult a ekonomických úseků fakult.
 9. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
  Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2004.
  Vztahuje se k činnosti PaM, tajemníků fakult.
 10. Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
  Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008.
  Zákon vztahující se k činnosti ekonomických pracovníků a tajemníků fakult.
 11. Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
  V účinnosti od 5. 11. 1991.
  K agendě statutárních zástupců UP, personálních oddělení a tajemníků.
 12. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 1992.
  Zákon se týká činnosti EO RUP, EO jednotlivých fakult, EO SKM a tajemníků jednotlivých fakult.
 13. Zákon č.  280/2009 Sb., daňový řád.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2011
  Tento zákon se týká činnosti EO RUP a tajemníků fakult.
 14. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 16. 1. 2005.
  Zákon se týká činnosti EO RUP, PaM RUP, PTO RUP, tajemníků jednotlivých fakult, SKM.
 15. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
  Tento zákon se vztahuje k činnosti kvestora UP, vedoucího EO a vedoucího PaM RUP, pracovníků personálně mzdových.
 16. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2004.
  Vztahuje se k činnosti kvestora UP, PTO RUP, EO RUP a tajemníků fakult.
 17. Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 1993.
  Zákon se týká činnosti PaM RUP, tajemníků fakult a mzdových účetních.
 18. Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
  Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 1993.
  Zákon se týká činnosti PaM RUP, tajemníků fakult a mzdových účetních.
 19. Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993.
  Zákon se týká činnosti PaM RUP i jednotlivých fakult.
 20. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993.
  Vztahuje se k činnosti EO RUP, tajemníků fakult a autoprovozu UP.
 21. Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
  Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993.
  Zákon se týká činnosti zahraničního oddělení RUP i jednotlivých fakult a personálního oddělení RUP i jednotlivých fakult.
 22. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 1999.
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť a zaměstnanců UP.
 23. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006.
  Zákon se vztahuje k činnosti všech pracovišť UP.
 24. Zákon č. 130/2002 Sb, o podpoře výykumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výykumu, experimentálního vývoje a inovací)
  Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2002
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť UP.
 25. zákon č. 500/2004 Správní řád
  Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006
  Vztahuje se k činnosti děkanů fakult UP.
 26. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
  Nabývá účinnosti 01.01.2005.
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť UP.

 27. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
  Nabývá účinnosti 01.01.2007.
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť UP.
 28. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  Nabývá účinnosti 01.06.2000.
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť UP.
 29. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  Nabývá účinnosti 01.12.2000.
  Vztahuje se k činnosti všech fakult UP.
 30. Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích.
  Nabývá účinnosti 01.01.1991.
  Vztahuje se k činnosti všech fakult UP.
 31. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  Nabývá účinnosti 1.7.2016, s výjimkou § 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2017.
  Vztahuje se k činnosti všech pracovišť UP.

Právní předpisy vztahující se k UP

Odpovědnost za obsah přehledu obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti UP: Mgr. Gabriela Rozehnalová

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 20. 01. 2016, Daniel Agnew