Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Jitka Ulrichová

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., (*1956) je absolventkou biochemie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity v Brně). V roce 1997 obhájila titul docent v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 titul profesor v témže oboru na domácí lékařské fakultě v Olomouci.

V současnosti vede Ústav lékařské chemie a biochemie, jehož součástí je také akreditovaná laboratoř pro testování cytotoxicit prostředků zdravotnické techniky. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů Biomedical Papers, Acta Medica. Během svého profesního života působila i na zahraničních pracovištích (např. INSERM Montpellier, Centre national de la recherche scientifique a Université Pierre-et-Marie-Curie, Kemijski inštitut Ljubljana).

Již během své diplomové práce se začala věnovat studiu biologických aktivit přírodních látek. Na tomto tématu pokračovala i v rámci své doktorské disertační práce a dodnes je hlavní součástí jejích výzkumných aktivit. Výsledky jsou nejen součástí původních publikací, ale také mají výstupy v realizační sféře – např. v oblasti doplňků stravy.

Jako prorektorka pro vědu a výzkum působí od roku 2006. Má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních grantových projektů z pozice řešitele i posuzovatele v rámci ČR i EU (Grantová agentura České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Rámcový program EU, Erasmus Mundus). Své organizační schopnosti si měla možnost ověřit i ve funkci předsedkyně České společnosti chemické, kterou vykonávala v období 2005–2013.

Ve svém dalším funkčním období by se ráda zaměřila na větší zapojení vědeckých týmů do mezinárodních projektů, podporu mladých vědeckých pracovníků a propojení výzkumných týmů i s aplikační sférou.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 03. 2014, Daniel Agnew