Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ivana Oborná

Prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., (*1961) vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájila i doktorskou a habilitační práci.

Po studiích nastoupila a dosud pracuje na Porodnicko-gynekologické klinice mateřské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, kde se specializovala na léčbu neplodnosti a asistovanou reprodukci. Tomuto tématu se věnuje její doktorská i habilitační práce a v této oblasti také pokračuje i v některých vědecko-výzkumných aktivitách.

Je členkou řady českých i zahraničních odborných organizací, ale také řešitelkou, spoluřešitelkou nebo členkou řešitelského týmu několika grantů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR zaměřených převážně na příčiny neplodnosti. V současnosti se aktivně podílí na mezioborových projektech, např. na výukově zaměřeném operačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výcvikové Tréninkové a Edukační Centrum (VTEC), který je ideálním propojením preklinické a klinické výuky medicíny.

Jako zástupce přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky pro výuku organizovala pregraduální výuku pro studenty LF v českém i anglickém jazyce, přednášela v kurzech pro specializační vzdělávání a byla školitelkou několika studentů kombinované formy doktorského studia. V rámci vertikální integrace kurikula vyučovala rovněž v Ústavu normální anatomie, protože propojování klinické i preklinické výuky považuje za skutečně klíčové. S výukou těsně souvisí i zahraniční mobility, ve kterých se angažovala od počátku své působnosti na univerzitě – je garantem řady smluv Lékařské fakulty se zahraničními partnery. Do roku 2014 byla proděkankou pro zahraniční vztahy a anglické programy Lékařské fakulty.

Místo prorektora pro zahraničí vnímá jako možnost uplatnit nejen své pracovní zkušenosti získané na pozici proděkanky pro zahraniční vztahy na LF UP, ale také zúročit zahraniční kontakty, které získala při své vědecké i pedagogické práci. Je přesvědčena, že internacionalizace Univerzity Palackého může podpořit nejen její vnitřní rozvoj, ale zároveň z ní učinit i vyhledávaného partnera v evropském regionu.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew