Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Správní rada

Charakteristika a poslání Správní rady UP

Správní rada Univerzity Palackého je v zákoně o vysokých školách definovaná především jako dozorčí orgán s některými exekutivními pravomocemi. Jednoznačně definovaným předmětem jejího působení a pravomocí jsou především hospodaření veřejné vysoké školy a činnosti související.
Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu, k výročním zprávám o činnosti a hospodaření, a k výsledkům hodnocení její činnosti.
Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými UP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci a ve vymezených případech i movité věci, k právním úkonům, kterými univerzita hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, ale též k právním úkonům, kterými UP hodlá založit jinou právnickou osobu.
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Univerzita Palackého coby veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci školy.

Statut Správní rady UP (ze dne 21. 3. 2003)

Členové Správní rady UP

8. 10. 2015

Předseda Správní rady UP

 1. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do února 2021)   

Místopředsedové Správní rady UP 

 1. Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (funkční období do května 2021)
 2. Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do května 2017)

Členové Správní rady UP 

 1. Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, jednatel spol. BDMG – Better Decission Making Group s.r.o., (funkční období do května 2017)
 2. MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do května 2017)
 3. Dr. Ing. Václav John, Správa železniční dopravní cesty, s.o., ředitel Stavební správy východ (funkční období do května 2017)
 4. Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR a poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do února 2021)
 5. RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manager pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2017)
 6. Ing. Bořivoj Minář, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (funkční období do října 2021)
 7. Mgr. Dagmar Navrátilová, překladatelka, 1. místopředsedkyně strany VIZE 2014 (funkční období do května 2017) 
 8. Martin Novotný, poslanec Poslanecké sněmovny PČR (funkční období do května 2021)
 9. RNDr. Hana Ripková, Ph.D., výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta, (funkční období do dubna 2020)
 10. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje (funkční období do února 2021)
 11. Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP a.s. (funkční období do března 2019)
 12. Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu (funkční období do května 2021)

Tajemník Správní rady UP 

PhDr. Rostislav Hladký, MBA, kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 06. 2016, Karel Sýkora