Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Komise

Ediční komise

je poradním orgánem rektora UP ve věcech ediční činnosti UP realizované prostřednictvím VUP. Jejím posláním je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti. Dále schvaluje ediční plán UP.
Členové Ediční komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou předsedové edičních komisí fakult a ředitel VUP.  Komise zasedá alespoň dvakrát ročně.

Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci (PDF), Předmět ediční činnosti Vydavatelsví UP (PDF), Statut ediční řady Paměť (PDF)

Seznam členů

prorektorka pro vědu a výzkum - prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
ředitelka VUP - RNDr. Hana Dziková
CMTF - PhDr. Jitka Jonová, Ph.D.
LF - prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
FF - doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., M.A.
PřF - prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
PdF - prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
FTK - Mgr. František Chmelík, Ph.D.
PF - doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
FZV - Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
ředitelka VFF - Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Nahoru

Etická komise

je poradním orgánem rektora UP, který posuzuje případy porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků UP. Etický kodex shrnuje obecné etické požadavky na pedagogickou, vědeckou, uměleckou a tvůrčí práci akademických a odborných pracovníků. Oznámení o porušení Etického kodexu se podávají přímo rektoru univerzity, podněty se dále zabývá komise.
Členové Etické komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je rektorem jmenovaný člen komise. Členy komise jsou zástupci jednotlivých fakult.

Etický kodex akademických a odborných pracovníků UP (PDF)

Seznam členů

s účinností od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. - FF, předseda komise
doc. Martin Cajthaml, Ph.D. – CMTF
MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. – LF (od 19. 10. 2015)
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. – PřF (od 25. 4. 2014)
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. – PdF (od 16. 10. 2014)
MUDr. Renata Vařeková, Ph.D. – FTK (od 8. 10. 2015)
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. -  PF
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. – FZV (od 23. 10. 2014)

Nahoru

Pedagogická komise

je poradním orgánem rektora UP pro studijní záležitosti. Komise vytváří a schvaluje zejména návrhy: harmonogramu přijímacího řízení, harmonogramu předzápisů do informačního systému STAG a harmonogramu akademického roku.
Členové Pedagogická komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je vždy prorektor pro studijní záležitosti.  Členy komise jsou vždy věcně odpovídající proděkani každé fakulty. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí. 

Statut Pedagogické komise Univerzity Palackého v Olomouci (PDF)

Seznam členů

Předseda
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. – prorektor pro studijní záležitosti UP,
vit.zouhar@upol.cz
 

CMTF
doc. Petr Chalupa, ThD. – proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti CMTF,
petr.chalupa@upol.cz   

LF
prof. MUDr. Hana Kolářová, CSc. – proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.-3. ročníku a přijímací řízení LF,
hana.kolarova@upol.cz

PřF
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti PřF,
roman.kubinek@upol.cz

FF
PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. – proděkanka pro studijní a sociální záležitosti FF,
klara.seitlova@upol.cz

PdF
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti a praxe PdF,
pavel.neumeister@upol.cz

FTK
RNDr. Svatopluk Horák – proděkan pro studium a pedagogické záležitosti FTK,
svatopluk.horak@upol.cz 

PF
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy PF
maxim.tomoszek@upol.cz

FZV
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV,
zdenka.miksova@upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – koordinátor IS STAG
jiri.pospisil@upol.cz

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Kolejní komise

řídí ubytovací řízení a zodpovídá za jeho regulérní průběh. Zejména stanovuje kritéria pro poskytování ubytování a jejich bodové hodnocení, sestavuje harmonogram ubytovacího řízení, určuje pravidla pro rozdělení ubytovací kapacity.
Členové Kolejní komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou zástupci jednotlivých fakult; vždy jeden akademický funkcionář a jeden student. Rektor může jmenovat do komise i další osoby, jejichž pracovní činnost souvisí s přípravou a realizací ubytovacího řízení.

B1-11/1-HN - Řád vysokoškolské koleje UP + Novela č. 1 B1-14/11-HN + Novela č. 2 B1-16/1-HN (Úplné znění včetně novel ke dni 10.2.2016 č. B1-11/1-HN)

Seznam členů

předseda LK
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. – prorektor pro studijní záležitosti UP
vit.zouhar@upol.cz

CMTF
Bc. Leona Elsnerová – referentka studijního odd. CMTF,
leona.elsnerova@upol.cz

LF
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. – proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení LF,
hana.kolarova@upol.cz

FF
Ing. Pavlína Grigárková – vedoucí studijního oddělení,
pavlina.grigarkova@upol.cz

PřF
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti PřF,
roman.kubinek@upol.cz

PdF
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. – proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání PdF
hana.maresova@upol.cz

FTK
RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. – proděkanka pro organizaci a další vzdělávání FTK,
iva.dostalova@upol.cz

PF
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy PF
maxim.tomoszek@upol.cz

FZV
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV,
zdenka.miksova@upol.cz

SKM
Ing. Josef Suchánek – ředitel SKM,
josef.suchanek@upol.cz
Ing. Petr Jasný – oddělení prodeje služeb a IT SKM,
petr.jasny@upol.cz

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 27. 06. 2016, Karel Sýkora