Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Zprávy a recenze

Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A-N, O–Z. 2. doplněné vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80-2443-329-5.

O nové, druhé rozšířené vydání slovníku po stu letech se s finanční podporou MK ČR zasloužilo Vydavatelství UP Olomouc (ředitelka RNDr. Hana Dziková). Originál vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Nakladatelství F. Šimáčka v Praze r. 1911 . Zvláštností počinu je to, že ho iniciovali a provedli významní ruští bohemisté.

Mimořádně rozsáhlý slovník (téměř 2500 stran) byl představen odborné veřejnosti a zájemcům 8. května 2013 ve Slovanské knihovně v Praze. Za účasti odborníků a studentů FF UK se setkání zúčastnili členové rodiny prof. V. Flajšhanse (vnuk a pravnuk), prof. František Čermák, autoři reedice a ředitelka Vydavatelství UP Olomouc, zástupci A V a studenti i učitelé UK. Ke druhému rozšířenému vydání tento náročný slovník připravi la dvojice frazeologů – profesor Státní Sankt-Peterburgské univerzity Valerij M. Mokienko, DrSc., doctor honoris causa UP Olomouc, a jeho dlouholetá spolupracovnice a dřívější studentka, prof. Ludmila Stěpanova, CSc., působící na katedře slavistiky FF UP Olomouc.

Slovník, vydaný ve dvou objemných svazcích (jen I. díl: Přísloví staročeská, písmena A–N má 1482 stran formátu A4), tak patří k nejcennějším lexikografickým sbírkám českých rčení. Obsahuje přísloví od počátku písemnictví do začátku 16. století (s kontexty ze starých letopisů) i jejich cizojazyčné ekvivalenty. Druhé vydání začíná Flajšhansovou původní předmluvou a je ukončeno ve 2. svazku závěrečnou předmluvou autorů 2. vydání. Pražský rodák prof. dr. Václav Flajšhans (1866–1950), autor více než 700 prací, absolvoval českou a klasickou filologii na Univerzitě Karlově. Dílo „Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A–N, O–Z“ napsal autor v pouhých 46 letech. V té době ovládal mnohé evropské jazyky: u každého hesla je uvedeno srovnání se západoevropskými a slovanskými příslovími Na česká přísloví pohlížel Flajšhans jako na součást kontextu evropského folkloru. Jeho práce tak nepřímo brojila proti nadšení těch, kteří v příslovích viděli něco specificky českého, svědčícího o velikosti lidového ducha. V porovnání např. se sbírkou F. L. Čelakovského Mudrosloví národa slovanského v příslovích (1852) Flajšhans odporoval snaze F. L. Čelakovského slovanizovat česká přísloví a dokládal, že z nich mnohá jsou přejatá z němčiny a blízká jsou západoevropskému kontextu. Složitost textu slovníku představuje např. ukázka: např. :

LEVICĚ

+ ať nevie levicě, co činí pravicě

aby nevěděla levicě tvá, co činí pravicě

tvá XIV e KRIST. 39 b G.t.; nechť radše

nevi levice co činí pravice 1571 BLAH.

Gramm 314 atd. I novoč.

– Biblické MATOUŠ VI, 3: ale ty, když almužnu

dáváš, nechť neví levice tvá, co činí

pravice tvá BRATŘÍ; pak obecně evropské:

angl., franc., něm., polsky atd. (s. 782).

Slovník je považován za jedinečnou příručku pro badatele, překladatele, studenty i pro všechny milovníky českého jazyka. Zajímavé lexikografické dílo týkající se teorie české a slovanské frazeologie by nemělo chybět v knihovnách odborníků i milovníků českého jazyka.

Květuše Lepilová

OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 4

Cena ministryně kultury ČR knize z produkce Vydavatelství UP

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2012 získala Cenu ministryně kultury ČR – 1. místo v kategorii Vědecká a odborná literatura kniha Ireny Hradecké a kol. Neobyčejnost přirozenosti, Dům – krajina – lidé – Sluňákov – 1992–2012, vydaná loňského roku Vydavatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci jako neprodejná publikace. Jedná se o první knižní monografii v České republice, jež líčí okolnosti vzniku nízkoenergetického domu – Centra ekologické výchovy Sluňákov v Horce u Olomouce, a to od myšlenky jeho vybudování přes jeho projekt a výstavbu až k jeho uvedení do provozu. Kniha zevrubně informuje o iniciátorech projektu (Michal Bartoš aj.), architektonickém ztvárnění objektu (z ateliéru Projektil architekti), jenž získal Grand prix architektů roku 2007, a o jeho vybavení výtvarnými artefakty (František Skála ml., Miloš Šejn, Miloš Fekar, Marcel Hubáček). Čtenář publikace se rovněž dozví vše podstatné o poslání a současných aktivitách Centra ekologické výchovy Sluňákov, jež v loňském roce oslavilo dvacetiletí své existence. Na nápadité grafické úpravě a sazbě oceněné publikace, jež může vzhledem k uplatnění vakátů (prázdných ploch a stránek), fungovat též jako ekologický záznamník, se podílelo grafické studio Kultivar (Zuzana Brychtová a Jana Delafontaine), obrazovými studiemi rostlin přispěly do publikace Irena Hradecká a Zuzana Brychtová, náročného tisku a vazby knihy se úspěšne zhostila tiskárna TRICO, spol. s r. o. Součástí publikace je CD s dokumentárním filmem Víta Janečka Nejvyšší hora na Hané.

if

Univerzita v Olomouci 1573–2013

Ke 440. výročí vzniku olomoucké univerzity přispělo Vydavatelství Univerzity Palackého druhým, upraveným vydáním reprezentativní publikace Univerzita v Olomouci 1573–2009, tentokrát pod titulem Univerzita v Olomouci 1573–2013. Text této knihy, rámovaný úvodem současného rektora UP Miroslava Mašláně a doslovem prorektora UP pro zahraniční vztahy Ladislava Daniela, je výsledkem práce shodného kolektivu autorů: Zdeněk Kašpar pojednává o olomouckém školství před příchodem jezuitů do tehdejšího hlavního města Markrabství moravského v roce 1566, Jiří Fiala pojednává o historii olomouckého vysokého učení univerzity od jeho vzniku v roce 1573 do jeho zrušení roku 1860, Miloslav Pojsl představuje působení samostatné C. k. teologické fakulty, od roku 1919 Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci a osudy této fakulty jakožto součásti Univerzity Palackého, Pavel Urbášek se věnuje historii Univerzity Palackého od jejího zřízení v roce 1946 do letošního roku, Leoš Mlčák líčí historii a současnost univerzitních budov. Součástí publikace jsou dále faktografické přehledy Základní data univerzity v Olomouci a Rektoři univerzity a děkani samostatné teologické fakulty v Olomouci (současný rektor UP je v pořadí 142. osobností stojící od roku 1573 v čele olomoucké univerzity, uskutečnilo se doposud celkem 167 rektorských funkčních období), nechybí též detailní výčet pramenů a odborné literatury k historii olomouckého vysokého školství a zevrubná anglická resumé jednotlivých kapitol. Druhého vydání publikace, jejíž nápaditá grafická úprava je dílem Ivany Perůtkové a jejíhož náročného tisku a vazby se úspěšně zhostila olomoucká tiskárna Epava, využili autoři publikace k rozhojnění bohaté ikonografie dokumentující minulost i současnost olomoucké alma mater i města, jehož je 440 let významnou součástí. Publikaci Univerzita v Olomouci 1573–2013 lze zakoupit v Prodejně odborné literatury a skript UP za 480 Kč.

if

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 25. 03. 2014, Petr Jančík