Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Pro autory

Administrativní postup při vydávání publikace

Veškeré administrativní náležitosti vysvětlí a jednotlivé objednávkové formuláře poskytne ediční referentka příslušné fakulty (děkanát jednotlivých fakult).

Formuláře můžete také získat na našem webu v nabídce Ke stažení.

Autor ediční referentce předá

 • Návrhový list na vydání
 • Recenzní posudky
  • skripta, učebnice, monografie – 2 posudky, alespoň 1 od externího posuzovatele
  • AUPO, sborníky – bez recenzního posudku
  • druhé a další vydání – 2 posudky
  • dotisky – bez posudků

Požadavky na posudky se vztahují i na publikace vydávané z grantových peněz (jeden posudek může být doporučení závěrečného oponentního řízení).

 • Prohlášení autora o respektování připomínek recenzentů
 • Potvrzení o vypracování publikace v rámci/nad rámec pracovních povinností
 • Dohoda o rozdělení autorského honoráře (je-li navržen honorář a je-li více autorů)
 • Text na elektronickém médiu
 • Identický text vytištěný na papíře
 • Obrazové přílohy v reprodukovatelné podobě
 • Anotaci v el. podobě, max. rozsah 800 zn. včetně mezer
 • Vyjádření obsahového zaměření – viz seznam hesel

Seznam edičních referentů

Informace o následném průběhu řízení

 • Ediční referentka předloží dílo se všemi náležitostmi fakultní ediční komisi.
 • Jestliže ediční komise vydání schválí, ediční referentka dílo předá do VUP, kde je rukopis posouzen z hlediska vydavatelského, výrobního a je zpracována předkalkulace.
 • Návrhový list s posouzením VUP je vrácen na fakultu ediční referentce, která případné připomínky předá autorovi a návrhový list s předkalkulací tomu, kdo schvaluje vydání po finanční stránce.
 • Schválením předkalkulace ze strany zadavatele (fakulta, řešitel grantu apod.), je dílo přijato do VUP ke zpracování (ediční referentka vrátí návrhový list s podpisem schvalujícím předkalkulaci do VUP).
 • Zpracování zakázky ve VUP trvá standardně 3 měsíce.

Před započetím práce...

Před započetím práce na přípravě rukopisu autor zvolí jeden ze způsobů publikace, které VUP nabízí:

1. Rukopis bude typograficky zpracován (vysázen/zalomen/počítačová sazba) ve VUP:

2. Rukopis se bude tisknout přímo z podkladů, které dodá autor, tzn. VUP rukopis nebude typograficky upravovat, ani do něj redakčně zasahovat:

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 06. 2015, Petr Jančík