Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ediční plán 2015

Neslouží k objednávání publikací

Filozofická fakulta

 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 1
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 2
 • Arkhanhelska, A.: Žena v novém ukrajinském slovníku: lingvoekologický přístup
 • Bakešová, I. (ed.): Tváře Číny: Vzpomínky významného českého sinologa Augustina Paláta
 • Bakešová, I. (ed.): Zrození československé sinologie
 • Bakešová, I. (ed.): Věna Hrdličková
 • Barešová, I.: Given Names in Modern Japan
 • Bednaříková, B.: Jazykové prostředky s potenciálem
 • Bednaříková, B.: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky. XV. Mezinárodní setkání ML Ol.
 • Bednaříková, B.: Slovo a jeho vnitřní struktura
 • Bednaříková, B.: Čítanka textů kognitivní lingvistiky a psycholingvistiky 2
 • Bednaříková, B. (ed.): Čítanka textů kognitivní lingvistiky a psycholingvistiky 1
 • Bláha, O: Jazyk střední Evropy
 • Bláha, O: Slovenské spisovné jazyky
 • Brázdová, E. – Uvíra, R.: Verbonominale constructies in het Duits en het Nederlands
 • Černý, P.: Středověké iluminované rukopisy v Olomouci
 • Daniel, L.: Úvod do interpretace obrazu (prac. název)
 • Daniel, L. (ed.): Searching for culture – Vizuální umění a kultura
 • Danielová, M.: Textilní médium v umění 20. století (prac. název)
 • Engelbrecht, W.: Dějiny Nizozemí
 • Engelbrecht, W.: Dutch-Flemish-Central European relations (sborník z konference SEFOC)
 • Engelbrecht, W. (ed.): De lotgevallen van Kaas
 • Engelbrecht, W. (ed.): Nederlandstalige literatuur internationaal (kolektivní monografie z konference v květnu 2015
 • Engelbrecht, W. (ed.): Cultuur van de Lage Landen internationaal (kolektivní monografie z konference v květnu 2015)
 • Engelbrecht, W. (ed.): Pedagogiek van het Nederlands als vreemde taal in Centraal-Europa (kolektivní monografie konference v květnu 2015)
 • Epstein, M. – Pechal, Z. (ed.): Ironija ideala. Paradoksy russkoj literatury
 • Flajšar, J.: Canadian Studies
 • Flajšar, J.: Perspectives in American Poetry
 • Flajšar, J.: About Culture
 • Flajšarová, P., Flajšar, J.: Anglophone Studies
 • Friedlová, M. – Lečbych, M. (eds.): Sborník Společný prostor 2015. Sborník z mezinárodní konference
 • Gigalová, V.: Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 27/1
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 27/2
 • Hrabal, J. (ed.): Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy
 • Hrabal, J. (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy
 • Hradilová, D.: Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině
 • Hýsek, R.: Poetry Slam
 • Cholodová, U.: Přehled ukrajinské kultury
 • Janičková, M.: Totem, zrcadlový překlad
 • Jedličková, J. – Jansová, I. – Chlumská, E.: Reprezentace LGBTQ postav v současném televizním seriálu
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Klimešová, A.: Daily Czech
 • Koníčková, Š.: Informační a komunikační technologie v pracovním prostředí
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 48-2015   
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 49-2015    
 • Kovaříková, L.: Brožura zkušeností ze stáží
 • Krahulcová, K. – Friedlová, M. (eds.): Expresivní terapie v kurikulu přípravy pracovníků pomáhajících profesí
 • Křížová, K.: Reálie Nizozemska a Vlámska
 • Křížová, K. – Knap Dlouhá, P. & Engelbrecht, W.: Akademická mluvnice nizozemštiny
 • Kubátová, H.: Urbanizace venkova
 • Kubátová, J. – Seitlová, K.: Řízení virtuálních týmu
 • Kubátová, J. – Seitlová, K.: Řízení virtuálních týmu (e-kniha)
 • Kučera, O. : Výpůjčky v čínštině
 • Lavička, M. – Kučera, O.: Moderní Čína v dokumentech
 • Lečbych, M., Friedlová, M. (eds.): Sborník Sympozium rodinné resilience
 • Línek, J.: Překlad prorockých knih
 • Lištiaková, I. (ed.): Terciární vzdělávání v oblasti terapeutických směrů ve vybraných zemích Evropy
 • Lyko, P.: Hudební kultura v Krnově v letech 1900–1938
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 1
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 2
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 3
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 4
 • Machala, L. (ed): Cenová bilance 2014
 • Maierová, E.: Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů
 • Mastnak, W. – Friedlová, M.: Modelové kurikulum studijního oboru Expresivní terapie
 • Merzová R. – Cholodová U. – Palamarčuk O. L. –  Antonenko, O. : Ukrajinsko-rusko-český tlumočnický slovník termínů trhu s nemovitostmi
 • Mikešová, J.: Ruská konverzace. Sborník textů a cvičení. Pro studenty 2. roč. mag a bak. studia
 • Mikešová, J.: Ruská konverzace. Sborník textů a cvičení. Pro studenty 3. roč. mag a bak. studia
 • Mikešová, J.: Jazyková kultura. Sborník textů a cvičení pro 1. ročník navazujícího studia
 • Motyčka, L. (ed.): Franz Spunda im Kontext
 • Motyčka, L. (ed.): Karl Hans Strobl: Výbor z díla
 • Motyčka, L. (ed.): Eugen Schick: Výbor z díla
 • Motyčka L., Fialová I. (eds.): LDA 3/Lexikon deutschmaehrischer Autoren
 • Obenausová, S.: Art in History, History in Art
 • Očenášková, V.: Psychologické aspekty osobního a profesního života žen pracujících v akademických povoláních
 • Pavlíček, J.: Sborník Itálie SEFOC
 • Pavlišová, J.: Výzkum zámeckých divadel – divadla rodu Liechtensteinů
 • Pechal, Z.: Ruský realismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Ruský romantismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIV, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIV, Num. 2
 • Pechal, Z. a kol.: N. V. Gogol kak chudožestvennyj i kulturno-istoričeskij fenomen
 • Pechal, Z. a kol.: Dialog slovanských kultur
 • Peprník J.: Anglo-americko-české vztahy
 • Pleško, M.: Les femmes, le français et la francophonie
 • Ritterová, K. – Svobodová, P.: Sborník Portugalsko SEFOC
 • Rysová, M., Šindelář, P.: Číňané v zahraničí
 • Rysová, M. ed.: Bibliografický soupis českých překladů z čínštiny
 • Řehan, V.: Work-life balance
 • Řeřicha V. – Livingstone, D.: A Word-Field Theory Classification of Czech-English Translation Equivalents in Informative and Promotional Texts
 • Seitl, M.: Psychologie a výběr pracovníků
 • Seitlová, K.: Projektový management
 • Soubustová, J.: Reálie Švýcarska
 • Stratilková, M.: Phenomenology of Music: Shaping the Field of Enquiry
 • Šmahaj, J. – Cakirpaloglu, P.: Význam motivace v pojetí osobnosti
 • Šolic, M.: Čapkovy cestopisy
 • Topinka, D.: Muslimové v české společnosti v perspektivě výzkumu
 • Uher, D.: Segment v moderní čínštině
 • Vaidová, Z.: Moderní nizozemská a vlámská literatura v překladu
 • Vičar, J.: Komorní skladby
 • Vobořil, L.: Praktická cvičení z ruské gramatiky pro filology-překladatele I
 • Vobořil, L.: Praktická cvičení z ruské gramatiky pro filology-překladatele I
 • Vobořil, L.: Synkretismus – universália a specifika
 • Voždová, M.: Sborník Francie SEFOC
 • Voždová, M. a kol.: Francouzské tisky – Dodatky
 • Vrajová, J.: Kapitoly z tvorby S. Podlipské
 • Wągiel, M.: Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego

Pedagogická fakulta

 • Adámková Turzová, M. – Filipová P.: Nová média a umění ve výuce na středních školách
 • Adámková Turzová, M.: Učit umění, kontexty umění ve středoškolském vzdělávání
 • Anténe, Petr: Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Angloamerican Genre
 • Barvíková, J. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením
 • Barvíková, J.: Katalog podpůrných opatření   dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání
 • Bednaříková, I.: Specifika vzdělávání dospělých na vysoké škole
 • Bednaříková, I.: Základy vysokoškolské didaktiky
 • Blaštíková, L. Grecmanová, H. Skopalová, J. Pitnerová, D. Peřinová, K. Raszková, T. Ježková, P.: Klima školy a jeho ovlivnění metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole
 • Blažek, T.: Šperk
 • Cibáková, D. a kol.: Recepce textu u žáků základní školy
 • Cibáková, D.: Možnosti a realizácie rozvíjania porozumenia vecných textov u žiakov primárnej školy
 • Cibáková, D.: Possibilities and implementation of understanding development regarding objective texts among students of elementary school.
 • Čadová, E.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a  závažného onemocnění
 • Čadová, E. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním
 • Exler, P.: Projekty ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy
 • Felcmanová, L. Habrová, M. a kol.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
 • Felcmanová, L. Habrová, M.: Metodika práce s Katalogem podpůrných opatření  pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
 • Gardošová, J. Toflová, N.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - předškolní vzdělávání
 • Gavendová, J.: Metodika práce AP – Podpora v hudební výchově u žáků se smyslovým postižením nebo autismem
 • Grecmanová, H.: Vysoká škola jako instituce
 • Habr, J. Hájková, H. Vaníčková, H.: Metodiky práce asistenta pedagoga osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka
 • Habr, J.: Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka
 • Habr, J. Šoubová, A. Rohlenová, V.: Metodika práce AP – Podpora komunikace mezi žáky
 • Hájková, H. Petráš, P. Vaníčková, H.: Metodika práce AP – Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením
 • Hanák, P. a kol.: Metodika pro práci AP  při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu
 • Havelka, M.: Collection of Problems in Technical Mechanics I. / Sbírka úloh z technické mechaniky I.
 • Havlík, V. a kol.: Akce a reakce
 • Hejsek, L.: Rozvoj čtenářské gramotnosti v procesu základního vzdělávání
 • Hejsek, L.: Úvod do studia jazyka
 • Hoffmannová, A.: Násilí v dílech dramatiků in-yer-face divadla
 • Horáček, M.: Úvod do památkové péče
 • Horáčková, I. Kalivoda, R. Horáčková, K. Hluchý, J.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění střední školy
 • Horáčková, I.: Metodika práce AP – Spolupráce s učitelem: Metodika práce AP – Podpora komunikace mezi žáky
 • Hutyrová, M. (ed): Název bude dodán
 • Hutyrová, M. (ed): Název bude dodán
 • Chráska, M.: Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumných dat
 • Chrastina, J. et al.: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem
 • Chudý, Š. Tomczyk, Ł.: Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí Aktywna starość w perspektywie spoleczno-kulturowo-edukacyjnej
 • Jakubíček, D.: Cenzura a jinotajnost v historické próze období Mnichova a okupace
 • Janková, J. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením
 • Janková, J.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
 • Jarmarová, J. Valenta, M.: Metodika práce AP – Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením
 • Jehličková, J.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Ješina, O. Kudláček, M. , Bartoňová, R.: Metodika práce AP – Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově
 • Jirásková, M. Harangová, I.: Metodika práce AP – Práce s žákem s kombinovaným postižením
 • Jůn, H. Marvánová Vargová, B.: Metodika práce AP – Prevence a zvládání problémového chování
 • Jurečková, V.: Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů
 • Kantorová, J.: Školní klima na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem
 • Kargerová, I. Stará, J. Horáčková, K. Králová, O: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění první stupeň ZŠ
 • Kargerová, I. Stará, J. Horáčková, K. Králová, O: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodněn druhý stupeň ZŠ
 • Klement, M.: IP adresace a směrování v počítačových sítích
 • Klement, M.: OS Windows server a jeho konfigurace 
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 1
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 2
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 3
 • Klement, M.: Služby spojené s Active Directory
 • Klement, M.: Správa OS Windows
 • Klement, M.: Správa OS Windows server
 • Klement, M.: Úvod do problematiky počítačových sítí
 • Klement, M.: Virtualizace a instalace OS Windows
 • Klimešová, Š.: Metodika práce AP – Práce s třídním klimatem
 • Kočová, H. Žuček, S.: Metodika práce AP – Podpora zvyšování sebevědomí žáka
 • kolektiv autorů: Sborník z odborných konferencí II..
 • kolektiv autorů: Metodika pro tvorbu kurikul vzdělávacích kurzů a programů pro inkluzivní vzdělávání
 • kolektiv autorů: Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání
 • kolektiv autorů: Analýza současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Multimédia a současnost
 • kolektiv autorů: Návrh obsahového a organizačního rámce vzdělávání AP v ČR
 • kolektiv autorů: Návrh systému financování asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Standardy práce asistenta pedagoga
 • Kopeček, P. – Krákora, P. – Cingelová, G.: Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 6, č. 1
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 6, č. 2
 • Krákora, P.: publikace z letní školy VDOE
 • Kubrický, J. Bártek, K.: Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J. Bártek, K.: Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J. Bártek, K.: Pokročilé použití MS Word při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J.: Kompetence učitele k využívání www stránek pro výuku
 • Kusá, J.: Vybrané aspekty komunikační výchovy
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a středních školách
 • Lažová, J. (ed.): Muzeum versus digitální éra
 • Ludíková, L. a kol: Náhledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami
 • Marešová, H.: Akreditační standard Studium v oblasti pedagogických věd
 • Michalík, J.: Žák se zdravotním postižením ve škole
 • Michalík, J. a kol.: Asistent pedagoga ve vzdělávání
 • Michalík, J. Baslerová, P. Felcmanová, L.: Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část
 • Morávková Vejrochová, M.: Metodika práce AP – Podpora samostatnosti žáka
 • Morávková Vejrochová, M. Muchová, J. Kulštrunková, J.: Metodika práce AP – Dopomoc při sebeobslužných činnostech
 • Morris, M.: Lidské potřeby v kontextu životního prostředí. Mikroregion Šternbersko.
 • Musilová, M.: Osobnost učitele vysoké školy
 • Myslivečková, H.: Umění české renesance
 • Myslivečková, H.: Výtvarné umění českého středověku I.
 • Myslivečková, H.: Výtvarné umění českého středověku II.
 • Myslivečková, H. Šobáňová, P. (eds.): Vnímání, tvorba, komunikace v anglické mutaci
 • Nováková, Z.: Legislativa v praxi vysokoškolského učitele
 • Pastieriková, L.: Sexuální výchova u osob s poruchou autistického spektra
 • Pastieriková, L. Růžička, M. a kol: Komparace podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci a Valdosta University (USA)
 • Pastorová, M. a kol.: K integraci mediální výchovy
 • Pelánová, V. Páchová, N. Janíková, D.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků se smyslovým postižením nebo s autismem
 • Pešek, R.: Metodika práce AP – Vztahy žáka ve skupině
 • Petráš, P. Jarmarová, J. Lauermann, M.: Metodika práce AP – Komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání: Metodika práce AP – Komunikace s žákem se zdravotním postižením
 • Potměšil, M. Liu: Family issues in special education
 • Potměšil, M. a kol: Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání
 • Potměšil, M.: Osobnost dítěte vkontextu vady sluchu
 • Potměšil, M. Peng: Inclusive setting as an issue of special education
 • Rašková, M.: Fenomén sexuální výchovy v dětství (IGA)
 • Rašková, M.: Phenomenon of sex education
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • Regec, V.: Asistenčné technológie u osôb so zrakovým postihnutím
 • Regec, V.: e-Prístupnosť a zrakové postihnutie
 • Serafín, Č. – Bánesz, G. – Lukáčová, D.: Komparace technického vzdelávání v České a Slovenské republice po roce 1989
 • Sladová, J. aj.: Umělecká literatura v procesu : osobnostní a sociální výchovy
 • Sofková, T.: Somatodiagnostika obézních žen v kontextu intervenčního programu 
 • Stehlíková Babyrádová, H.: Projektová monografie
 • Stehlíková, H. – Šobáňová, P. a kol.: Téma akce výpověď: Projektová metoda ve VV
 • Stolinská, D. (red): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (1/2015)
 • Stolinská, D. (red): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (2/2015)
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Škardová, P.: Ověření možnosti pěstování kdouloní na úpatí Nízkého Jeseníku.
 • Škurek, M.: Metodika práce AP – Náležitý dohled ve výuce a mimo vlastní výuku
 • Šmelová, E. – Ludíková, L. a kol. : Inkluzivní vzdělávání v kontextu vybraných zemí EU. Komparativní studie.
 • Šmelová, E. – Ludíková, L., a kol. : Inkluzivní vzdělávání v kontextu vybraných zemí EU. Komparativní studie (anglická verze)
 • Šobáňová, P. a kol.: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci
 • Šobáňová, P. (ed.): Muzeum v současném světě
 • Šobáňová, P. a kol.: 2 čísla časopisu Kultura, umění a výchova
 • Šobáňová, P. – Jiroutová, J. Blando, R.: Net art
 • Šobáňová, P. – Johnová Čapková, M.: Plánování vzdělávacích aktivit muzea
 • Šteiglová, T.: Česká textilní tvorba ve 20. století
 • Tomešková, K.: Otevřená klenotnice poznávání
 • Urbanovská, E.: Psychologie učení a výuky na vysoké škole
 • Vala, J.: Students and poetry the results of a longitudinal intervention study
 • Valenta, M.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálnímho postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
 • Valenta, M.: Metodika práce AP – Artefiletika a artbrut
 • Valenta, M. – Lištiaková,I.: Evaluace v dramaterapii
 • Valenta, M. – Lištiaková,I.: Evaluation in Dramatherapy
 • Valentová, J. a kol.: Analýza zkušeností z pilotního ověření systému metodického vedení asistenta pedagoga
 • Vitásková, K. a kol.: Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence 
 • Vrbová, R.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti
 • Vrbová, R. a kol.: Metodika pro práci AP žáka při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Zouharová, D. Farkašová, L.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením
 • Žampachová, Z. a kol.: Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným duševním onemocněním
 • Žampachová, Z. – Čadilová, V.: Katalog podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Přírodovědecká fakulta

 • Andres, J. – Fišer, J.: Stabilita
 • Andres, J. – Fišer, J. – Rypka, M.: Dynamické systémy 3
 • Berka, K.: Racionální návrh léčiv / in silico drug design
 • Brulíková, L.: Kapitoly z bioorganické chemie
 • Fišerová, E.: Lineární statistické modely
 • Gucký, T.: Toxikologie omamných a psychotropních látek
 • Hron, K. – Kunderová, P.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky
 • Jukl, M.: Geometries over local algebras and their applications
 • Kořistek, K. : Parazitologie
 • Lemrová, B.: Organická syntéza na pevné fázi
 • Machalová, J. – Netuka, H.: Metoda konečných prvků
 • Mieslerová, B. – Sedlářová, M. – Lebeda, A.: Houby v biotechnologiích
 • Mikeš, J. – Stepanova, E. aj.: Special mappings of differential geometry
 • Motyka, K.: Preparativní chromatografické metody
 • Navrátil, M. et al.: Kapitoly z molekulární biologie a genetiky mikroorganismů
 • Nencka, R.: Základní principy výzkumu nových léčiv
 • Nová, A.: Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji
 • Pospíšil, T.: Cvičení z NMR
 • Poulíčková, A.: FOTTEU
 • Poulíčková, A. a kol: Průvodce mikrosvětem řas
 • Rulík, M. – Buriánková, I. – Brablcová, L.: Vybrané kapitoly z molekulární ekologie mikroorganismů
 • Staněk, S.: Acta Mathematica 54 (1)
 • Staněk, S.: Acta Mathematica 54 (2)
 • Šafářová, D.: Kapitoly z obecné genetiky (2. vydání)
 • Šafářová, D. – Smýkal P.: Konzervační genetika
 • Šebela, M.: Historie biochemie
 • Zajoncová, L. – Halouzka, R. – Tarkowski, P.: Základy chemických výpočtů pro biochemiky a biotechnology

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Fojtíková Roubalová, M.: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica 17/1
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica  17/2
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica  17/3
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica   17/4
 • Kunetka, F. a kolektiv autorů: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích
 • Menke, M.: Církevní soudnictví v českých zemích v období kodifikovaného práva
 • Pospíšilová, H. a kol.: Přehled metod v sociální pedagogice
 • Potměšilová, P.: Symbolické vyjadřování dětí se sluchovým postižením
 • Valouchová, P.  Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu
 • Zajícová, L. (ed.): AUPO  Theologica 16

Lékařská fakulta

 • Heřman, M. a kol.: Základy radiologie
 • Juríčková, Ĺ. a kol.: Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelék. oborů
 • Klugar, M. a kol.: Právní gramotnost v medicíně
 • Klugar, M. a kol.: Principy tvorby systematických review
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference  SVOČ
 • Křupka, M. a kol.: Současné možnosti imunologické intervence
 • Ľubušký, M.: Ultrazvukový screening vrozených vad plodu
 • Malínská, Z.: Přehled embryologie člověka v obrazech  - 1. e-vydání
 • Marečková, J. a kol.: Principy Evidence Based Health Care
 • Marečková, J. a kol.: Příklady využití pojmů NNN v porodní asistenci
 • Modrianský, M. a kol.: Lékařská chemie pro Všeobecné lékařství
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2014
 • Raška, M. a kol.: Vyšetřovací metody v laboratotní imunologii
 • Řehák, J. a kol.: 16. Vejdovského olomoucký vědecký den - abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 6. Zirmův olomoucký diskuzní den - abstrakta
 • Škarda, J. a kol.: Případy pro problémově orientovanou výuku patologie
 • Študent, V.: Uroonkologie
 • Študent, V.: Vybrané kapitoly urologie I
 • Študent, V.: Vybrané kapitoly urologie II
 • Študent, V.: Vrozené vady a dětská urologie
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/1
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/2
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/3
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/4
 • Vacek, J. a kol.: Workbook on Medical Chemistry for Dentistry Students
 • Vévodová, Š. a kol.: Základy metodologie výzkumu v nelékařských zdrav. vědách

Fakulta tělesné kultury

 • Dygrýn, J.: Analýza pohybové aktivity a obezity s využitím GIS
 • Hobza, V.: Ekonomie sportu – vybrané kapitoly
 • Hobza, V.: Ekonomie 2
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 44(3)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 44(4)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(1)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(2)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(3)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(4)
 • Kalman, M.: Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost II.
 • Klimešová, I.: Základy sportovní výživy
 • Kováčiková, Z.: Postural stability
 • Maňák, P.: Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty
 • Miklánková, L.: Psychomotorika ve školní tělesné výchově
 • Pelclová, J.: Pohybová aktivita v životním stylu dospělé a seniorské populace České republiky
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2014/2
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/1
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/2
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/3
 • Sigmundová, D.: Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II
 • Vašíčková, J.: Individualizované vyučování v tělesné výchově

Fakulta zdravotních věd

 • Bastlová, P. – Jurutková, Z. – Zelená, A.: Klinimetrie ve fyzioterapii
 • Calabová, N.: Rehabilitace ruky
 • Galuszková, D.: Hematologie
 • Hobzová, M. – Losse, S. – Kolek, V. a kol: Pneumologie pro nelékařské obory
 • Kisvetrová, H.: Péče v  závěru života
 • Kopecký, M.: Profese on-line
 • Kopecký, M.: Profese on-line
 • Kopecký, M.: Profese on-line, anglická verze
 • Kopecký, M. a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Kopecký, M. a kol.: Physical Anthropology
 • Krobot, A. : Kinezioterapie ve vertikále
 • Krobot, A.: Sborník abstrakt z konference
 • Krobot, A. – Calabová, N. – Mlíka, R.: Nové trendy v manuální terapii
 • Machálková, L.: Klinické ošetřovatelství
 • Procházka, M. a kol.: Intenzivní péče v porodnictví a gynekologii
 • Procházka, M. a kol.: Intensive care in Obstetrics and Gynecology
 • Vévodová, Š.: Základy komunikace v ošetřovatelství
 • Vévodová, Š. – Ivanová, K. – Vévoda, J. a kol.: Základy metodologie výzkumu v nelékařských zdravotnických vědách

Právnická fakulta

 • Bubelová, K.: Exegeze římsko-právních textů
 • Girmanová, J.: Themen zum EU – Recht
 • Klčová, R.: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 2
 • Matoušek, P. – Papoušková, Z.: Finanční právo – odborný průvodce výukou
 • Stehlík, V. (ed.): Studie z práva vnějších vztahů EU
 • Vašků, R.: Current legal issues 
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 16. 10. 2015, Petr Jančík