Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Oddělení informačního vzděláváníDepartment of Information Education
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Oddělení informačního vzdělávání

 Pracoviště IV: 

 Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)
 Biskupské nám. 1, Olomouc, 771 11
 přízemí, dv. č. 169  

 Pracovnice: 

PhDr. Zuzana Kelnarová

 

tel: 585 631 743

 

Oddělení informačního vzdělávání nabízí vyučujícím a akademickým pracovníkům školení, v rámci kterých se studenti naučí práci s elektronickými informačními zdroji a efektivnějšímu vyhledávání podkladů pro své práce. Na obsahu školení a jeho rozsahu je možné se domluvit.

Školení pro vyhledávání literatury k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím. Student se v semináři dozví, jak hledat knihy a články z českého a zahraničního prostředí (časový rozsah přibližně 1,5 hod.). Student se naučí:

 • základní rešeršní strategii,
 • možnosti práce s knihovními katalogy,
 • základní a pokročilé vyhledávání v licencovaných databázích,
 • zasílání novinek ve fondu Knihovny UP,
 • nastavení alertních informací z databází,
 • možnosti a výhody personalizace,
 • získání plného znění českých i zahraničních článků.

Vstup do výuky – diplomový seminář – vyhledávání odborných informací. Na délce i obsahu se dá individuálně domluvit, viz nabídka témat ke školení. Student se naučí:

 • používat správnou rešeršní strategii k definovanému tématu,
 • možnosti práce s knihovními katalogy, rejstříky a práce s kontem čtenáře (rezervace, prolongace a zasílání novinek v Knihovně UP),
 • základní a pokročilé vyhledávání v licencovaných databázích, nadstavbové možnosti databází (ukládání výsledků, alerty, sdílení, export),
 • získání plného znění českých i zahraničních článků,
 • volně dostupné zdroje na internetu,
 • základy citační etiky a plagiátorství.

Nabídka témat ke školení:

 • Jak vyhledávat (příprava před samotným vyhledáváním informací a rešeršní strategie, výběr klíčových slov, proximitní operátory, trunction, wild cards, ladění dotazů a úskalí vyhledávání na internetu)
 • EIZ I. – knihovní katalogy (knihovní systémy a katalogy, katalog UP, katalog VKOL, katalogy nové generace, souborné katalogy, Česká národní bibliografie, lístkové katalogy – funkce a práce s katalogy, možnosti registrace a nadstavbových služeb)
 • EIZ II. – volně dostupné internetové zdroje (internet, volně dostupné zdroje pro odbornou práci, neviditelný web, sémantické vyhledávání, webový archiv)
 • EIZ III. – licencované databáze (typologie databází, možnosti práce s databázemi – základní, pokročilé vyhledávání, tezaurus, nadstavbové možnosti – alerty, sdílení, export, ukládání, získání plného znění článku, elektronické knihy na UP)
 • Digitální knihovny, digitální repozitáře a problematika OA (šedá literatura a digitální repozitáře, digitální knihovny, Open Access, patenty, normy a firemní literatura)
 • Citace, citační analýza, citační software (citace, citační analýza, citační software EndNote Web nebo Zotero, autorsko-právní problematika, etika a plagiátorství, licence Creative Commons)
 • Publikační činnost (formální a obsahové stránky odborného textu, porozumění procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR, orientace v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce)

Jednorázová školení pro příslušnou katedru k oborově profilovaným databázím, které jsou v nabídce na stránkách: http://ezdroje.upol.cz. Praktický nácvik vyhledávání v konkrétních databázích (např. EBSCO, Anopress, ProQuest, JSTOR, Wiley Online Library, SpringerLink, ScienceDirect, EZB a další). Na časovém rozsahu se lze domluvit (od 30 minut do 1,5 hodiny).

Ústřední knihovna UP může nabídnout pro školení počítačovou místnost o kapacitě 15 míst, případně mohu dorazit na pracoviště příslušné katedry, ideální je, když si studenti mohou prakticky nacvičit práci se zdroji.

Stránka aktualizována: 15. 01. 2016, Zuzana Kelnarová