Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Provozní řád BCBC Library Regulations
Cambridge Exams RegistrationTHE Rankings
QSU EECA Rankings

Britské centrum

Provozní řád Britského centra Knihovny Univerzity Palackého (hlavní norma UP č. B1-14/10)

Čl. 1. Platnost

Provozní řád Britského centra Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 (dále jen „BC KUP“) je vydán na základě ustanovení čl. 2 odst. 2 hlavní normy UP č. B1-12/4-HN Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „Provozní řád BC UP“). Smyslem Provozního řádu BC KUP je konkretizovat zásady poskytování knihovnických služeb v podmínkách BC KUP. V otázkách, které Provozní řád BC KUP výslovně neřeší, se postupuje podle Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Čl. 2. Členství

Uživatelem BC KUP se může stát kterákoli fyzická osoba.

Uživatelem BC KUP s registrací se stává uživatel BC KUP po zaplacení členského poplatku 400,- Kč za 12 kalendářních měsíců. Členský poplatek lze zaplatit a do BC KUP se lze přihlásit kdykoliv v průběhu kalendářního roku (dále také „členství“). Členství je možné prodloužit vždy o jeden kalendářní rok. Členský poplatek při prodloužení členství činí 400,- Kč za 12 kalendářních měsíců. Členský průkaz je vystaven zaměstnanci BC KUP v BC KUP při registraci uživatele. Pro vystavení členského průkazu je nezbytný doklad totožnosti a fotografie.

Uživatel BC KUP s registrací má možnost absenčních a prezenčních výpůjček knihovního fondu BC KUP, vstup do multimediální studovny, účast na akcích v rámci BC KUP a možnost kopírování.

Uživatel BC KUP bez registrace má možnost pouze prezenčních výpůjček knihovního fondu BC KUP, vstup do multimediální studovny, účast na akcích v rámci BC KUP a možnost kopírování.

Čl. 3. Knihovní dokumenty a výpůjčky

Uživatel BC KUP s registrací si může absenčně vypůjčit maximálně pět výpůjčních titulů současně. Výpůjčním titulem se pro účely Provozního řádu BC KUP rozumí např. i sada sestávající ze sbírky testů s klíčem a nahrávkou.

Časopisy lze vypůjčit v neomezeném množství podle aktuálních možností BC KUP.

Uživatel BC KUP s registrací, který je v prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu, je povinen uhradit smluvní pokutu. Smluvní pokuta činí 5,- Kč za každý započatý týden a vypůjčený knihovní dokument či knihovní jednotku.

Výpůjčky knihovních dokumentů v BC KUP se dělí na absenční a prezenční.

 1. Absenční výpůjčky

  Absenční výpůjčky se dělí na dlouhodobé a krátkodobé.

  V případě dlouhodobé výpůjčky jsou knihovní dokumenty vypůjčeny na dobu 30 kalendářních dnů, v případě krátkodobé výpůjčky jsou knihovní dokumenty vypůjčeny na dobu 14 kalendářních dnů. DVD jsou půjčována vždy jako krátkodobá výpůjčka.

  Výpůjční lhůta knihovního dokumentu může být prodloužena maximálně dvakrát, pokud není knihovní dokument rezervován jiným uživatelem. Prodloužení a rezervování knihovních dokumentů je možné pomocí internetového katalogu na webových stránkách:
  http://library.upol.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=upol&src= upol_us_cat-1
  O nastavení přístupového hesla do internetového katalogu je třeba požádat zaměstnance BC KUP.

  Nelze prodloužit výpůjční lhůtu u knihovních dokumentů, jejichž nevrácení bylo předáno k vymáhání právní cestou.

 2. Prezenční výpůjčky

  Prezenční výpůjčky knihovních dokumentů, které jsou v BC KUP přímo k dispozici, a jejich studium v prostorách BC KUP, není zpoplatněno a nevyžaduje registraci.

Čl. 4. Studovna

DVD přehrávače, multimediální počítače s CD ROM mechanikou lze využívat rovněž k přehrávání vlastních DVD a CD ROM. V tomto případě je nutné informovat zaměstnance BC KUP.

Je zakázáno pořizovat kopie audiokazet, DVD a nosi-čů digitálních dat, které jsou v BC KUP k dispozici. Bližší informace o knihovním fondu, jejich katalozích a o práci s počítači, které jsou v BC KUP k dispozici, poskytují na vyžádání uživatele zaměstnanci BC KUP.

Čl. 5. Kopírování

V prostorách BC KUP je umístěna samoobslužná kopírka, která je k dispozici všem uživatelům BC KUP. Kopírování dokumentů a tisk dokumentů z počítačů jsou zpoplatněny dle ceníku, který je součástí Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Čl. 6. Možné sankce

Uživatelé BC KUP jsou povinni při užívání služeb nabízených BC KUP dodržovat ustanovení Provozního řádu BC KUP, další vnitřní předpisy UP a ustanovení obecně závazných právních předpisů a písemné a ústní pokyny všech zaměstnanců BC KUP.

V případě jejich porušení, mohou být uživatelé BC KUP jeho zaměstnanci z prostorů BC KUP vykázáni nebo jim může být omezen rozsah poskytovaných služeb. V případech porušení Provozního řádu BC KUP, Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo písemných, ústních pokynů zaměstnanců BC KUP, dalších norem UP a obecně závazných právních předpisů spočívajících v ohrožení života, zdraví a majetku jiné osoby, může být uživatel BC KUP vykázán hlídací službou zajišťující ochranu objektu, v němž jsou prostory BC KUP umístěny.

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

Tato hlavní norma nabývá platnosti dnem jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 24. února 2014

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v.r.
rektor UP

Stránka aktualizována: 07. 05. 2016, Martin Štěrba