Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Merrillův program

Merrillův program je semestrální/roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný partnerskými školami v USA a dofinancovaný z dalších zdrojů, např. Erasmus+, UP a v neposlední řadě vlastních zdrojů studenta.

Možnosti studentů Lékařské a Právnické fakulty UP jsou výrazně omezeny nabídkou programů vybraných amerických škol a vyšší finanční nákladností studia lékařských a právnických oborů. Studium nevede k získání žádného akademického titulu. Garantem Merrillova programu na Univerzitě Palackého je rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Administrací programu je pověřeno Zahraniční oddělení UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP.

Merrillův program 2017/2018

PŘIHLÁŠKA pro akademický rok 2017/2018

V roce 2015 došlo k ukončení charitativní činnosti pana Charlese Merrilla, zakladatele a hlavního sponzora studijního stipendijního programu pro studenty UP. V důsledku této skutečnosti již nelze studentům UP nabízet plně hrazené studijní pobyty na partnerských školách. Aktuální zájemci o studijní pobyty v USA v rámci Merrillova programu musí počítat s vyššími finančními náklady a  seznámit se s novými podmínkami účasti.

Pro akademický rok 2017/2018 jsou pro studenty UP předjednané podmínky na třech partnerských školách (viz seznam partnerských škol níže). Pro další ročníky Merrillova programu budou jednání s některými partnerskými institucemi pokračovat s cílem nalézt nový ustálený mechanismus finančního krytí přijatelný pro české studenty.

Více informací přímo na Zahraničním oddělení u Mgr. Zuzany Hamdanieh.

Komu je program určen a jak v případě zájmu postupovat?

Žadatel o účast v Merrillově programu musí být studentem prezenčního studia Univerzity Palackého. V případě bakalářského programu se může hlásit student 2. ročníku, student 3. ročníku pouze za předpokladu, že bude na UPOL pokračovat navazujícím magisterským studiem. V případě magisterského navazujícího programu se může hlásit již student prvního ročníku. Vybrat si může z aktuální nabídky partnerských institucí školu, která by nejlépe vyhovovala jeho studijnímu záměru, a dle preference ji uvést v přihlášce.

Společně s formulářem přihlášky je třeba předložit v angličtině následující písemné materiály:

 • studijní záměr (jasná představa o studiu v USA korespondující se studijním oborem studenta na UP)
 • strukturovaný životopis
 • přehled dosažených studijních výsledků vydaný a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty
 • doporučující dopisy od vyučujících (nejméně dva, u dvouoborového studia z každé katedry jeden)

Podepsané požadované materiály odevzdají žadatelé v Zahraničním oddělení UP.

Nahoru

Jak se provádí výběr kandidátů?

Při posuzování předložených materiálů se hodnotí:

 • dosažené studijní výsledky
 • studijní projekt pro pobyt v USA, motivace studenta
 • znalost angličtiny (po přijetí do Merrillova programu se předpokládá složení jazykové zkoušky TOEFL)
 • stanoviska příslušných kateder
 • dosavadní průběh studia (program podporuje především studenty, kteří dosud neměli možnost studovat na americké vysoké škole)
 • mimoškolní aktivity studenta

Dále se při výběru kandidátů přihlíží k:

 • nabídce partnerských škol
 • konkrétním požadavkům partnerských škol na studenty
 • názorům sponzora

Po posouzení písemných materiálů nezávislou výběrovou komisí, kterou jmenuje rektor UP, jsou všichni kandidáti pozváni k ústnímu pohovoru v angličtině a následně písemně vyrozuměni. Konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta ke studiu v USA přísluší americké instituci, která má právo kandidáta nepřijmout a požádat o změnu.

Nahoru

Organizace a podmínky programu

 • Finanční prostředky k zajištění nákladů spojených se semestrálním/jednoročním studijním pobytem na americké škole pocházejí z vlastních zdrojů studenta, dále například Erasmus+, UP a od jednotlivých partnerských škol. Ty v různé míře snižují celkovou finanční částku potřebnou k zajištění jednoho semestru/roku studia, např. udělením stipendia, odpuštěním školného nebo jiných poplatků - např. za přijetí, registraci nebo poskytují zdarma bydlení.
 • Studentům je odpuštěno školné. Na pokrytí životních nákladů (ubytování a strava) může student získat příspěvek z aktuálně dostupných zdrojů v rámci UP, Erasmus+ apod. Student si hradí letenku, vízum do USA a v případě nutnosti také zdravotní pojištění přímo na hostitelské škole. Poplatky za jazykovou zkoušku TOEFL si každý účastník také platí sám. Na knihy a kapesné si student může přivydělat prací na kampusu dané školy.
 • Rozhodne-li se vybraný kandidát ze závažných důvodů z programu odstoupit, je povinen co nejdříve písemně oznámit tuto skutečnost koordinátorům Merrillova programu v Zahraničním oddělení UP. Písemné oznámení se předkládá v češtině (adresováno prorektorovi pro zahraničí) i v angličtině (adresováno americké instituci) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem.
 • Po skončení studijního pobytu je student povinen doložit potvrzený přehled kurzů absolvovaných na americké vysoké škole na adresu Zahraničního oddělení UP.
 • Na účast v programu neexistuje právní nárok. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Důvody zamítnutí přijetí nebudou uchazečům sdělovány. Výběrová komise si vyhrazuje právo případných změn.

Nahoru

Seznam škol Merrillova programu

Podrobnější informace o školách a přehledy studijních programů najdete v katalozích jednotlivých škol, které jsou k dispozici na Zahraničním Oddělení UP nebo na webových stránkách.

Mount Mercy College - prezentace - spolupráce 2017/2018 umožněna

Goshen College -  spolupráce dočasně pozastavena
Miami University - spolupráce dočasně pozastavena
Moravian College -  spolupráce 2017/2018 umožněna
Spelman College  - spolupráce dočasně pozastavena
Hampshire College - spolupráce 2017/2018 umožněna

Nahoru

Kdo je pan Charles Merrill?

Charles Merrill (nar. 1920) je americký filantrop, který se hluboce zapsal do historie naší univerzity. Když mu roku 1991 naše alma mater udělila čestný doktorát pedagogických věd, vyjádřila uznání jeho celoživotnímu dílu ve výchovně vzdělávací činnosti. Ta v jeho pojetí vždy výrazně směřovala k rozvíjení intelektuální zvídavosti mladých lidí, k respektování kulturních odlišností a kulturní plurality světa, ke kultivování demokratického a lidskoprávního myšlení a cítění. Svou bohatou zkušenost z úspěšné a výjimečné soukromé školy v Bostonu, kterou založil a sám po čtvrt století řídil, popsal v knize Zahrada za zdí (The Walled Garden, 1982, česky 1994).

Charles Merrill je vzděláním historik. Po studiu na Harvardově univerzitě sloužil až do konce druhé světové války jako voják na italské frontě. Už mnichovská krize roku 1938 přitáhla jeho pozornost a sympatie k naší republice a k historicky těžce zkoušenému regionu Střední Evropy. Hned po válce působil Charles Merrill jako lektor ve Fulbrightově programu v Rakousku, často navštěvoval Československo a Polsko, a to i poté, co byly obě země uzavřeny do izolace železnou oponou. Pád komunistických totalitních režimů přivítal zřízením svého "českého a polského vzdělávacího projektu", z něhož se vyvinul i program "Merrillových stipendií". Za deset let, od roku 1990, už bezmála půl druhé stovky studentů Univerzity Palackého získalo díky této příležitosti možnost strávit celý studijní rok na vysokých školách ve Spojených státech či v Latinské Americe.

Svůj vztah ke Střední Evropě a osobní zážitky s ní spojené zaznamenal Charles Merrill v knize Cesta (The Journey,1996). Jeho literární produkce dále mimo jiné zahrnuje román Rok pro Emily ( Emily´s Year, 1991, česky 1993) a knihu věnovanou politickým a etickým aspektům nadační filantropie Šeková knížka (The Checkbook, 1986).

Merrillův bratr James (1926-1995) patřil k nejvýraznějším básníkům své generace. Publikace obou se nachází ve fondu naší knihovny.

Text: prof. PhDr. Josef Jařab, 2000

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 14. 11. 2016, Štěpánka Bublíková