Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Výuka

Výukové pobyty mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody. Plán mobilit – počet vyjíždějících učitelů a délku jednotlivých pobytů – je nutné sdělit ZO UP vždy do konce února. Konkrétní jména vyjíždějících učitelů a termín mobility pak s dostatečným předstihem před zahájením mobility a podle požadavků ZO UP. Obvykle do poloviny května na zimní semestr a do poloviny října na letní semestr.

Kvalifikační podmínky

Učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.

Zájemci o výukový pobyt by měli projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat výukový pobyt v rámci programu Erasmus+.

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta. 

Délka pobytu

Maximální délka výukového pobytu je 2 měsíce, minimální 2 dny. Všechny učitelské mobility se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7. (výjimečně do 30. 9.) následujícího roku.

Rozsah a forma výuky

Během pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.

Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář výukový program (mobility agreement). Výukový program vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce. Za UP výukový program podepisuje vedoucí vysílající katedry.

Účastnická smlouva

Před cestou musí učitel podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu (dříve finanční dohoda), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO UP.

Finanční podpora výukových pobytů v rámci programu Erasmus+

 • Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • Není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánková), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 90 EUR na noc.
 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.
 • K vyřízení CP je nutné mít s sebou kopii účastnické smlouvy (ZO UP, Mgr. Y. Vyhnánková).
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP!
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny.
 • Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Žádost o refundaci je nutné předat ZO UP (P. Soldánová) nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 10. 12. – pozdější dodání nutno předem dohodnout s P. Soldánovou

Potvrzení o výuce a závěrečná zpráva

Po návratu musí učitel doložit potvrzení o výuce v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin.

Dále je povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží vyučující po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v záložce Dokumenty

Další aktivity

Svého pobytu na hostitelské instituci by měl učitel využít také k ověření podmínek studentských mobilit (pokud se uskutečňují), setkání se studenty, případně k jednáním o dalších možnostech spolupráce.

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 12. 08. 2016, Štěpánka Bublíková