Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Instrukce pro nominované studenty

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení

 • Podívat se na webové stránky hostitelské univerzity, najít informace pro zahraniční studenty (výměnný program Erasmus), a stáhnout formuláře přihlášky, pokud jsou k dispozici. Na některých školách funguje on-line přihlášení. Zjistit, zda škola nevyžaduje nominaci od domácího koordinátora (pokud ano, požádat koordinátora na ZO UP o odeslání nominace). Vyplněnou přihlášku odesílá na hostitelskou instituci sám student (na PF a FTK prostřednictvím zahraniční referentky). Je potřeba se řídit pokyny hostitelské instituce a respektovat přihlašovací proceduru dané školy, ať už jde o termín podání přihlášky či požadované dokumenty.
 • Studijní smlouvu pak odeslat k potvrzení na hostitelskou univerzitu (doporučujeme zahraničního koordinátora výslovně požádat o vrácení schválené studijní smlouvy, budete ji potřebovat jako přílohu při uzavření účastnické smlouvy). Aby byl student oprávněn k nároku na stipendium, musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 20 kreditů ECTS za každý semestr. Čtěte také: Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností
 • Zjistit si předem co nejvíce informací o místě studijního pobytu.  Závěrečné zprávy studentů z předchozích ročníků jsou zveřejněny v národní databázi zkušeností studentů Erasmus: http://erasmus-databaze.naep.cz/ (v roce 2013/2014 nebyla databáze aktivní, od roku 2014/2015 ji VŠ instituce opět začínají využívat).
 • V případě potřeby si vyřídit vízum do cílové země.
 • Nominace do programu je závazná. V případě odstoupení z programu je student povinen o svém odstoupení písemnou formou informovat ZO UP s uvedením důvodu. O odstoupení informuje i svého katederního/fakultního koordinátora a uvědomí také hostitelskou univerzitu.
 • Pokud studenta do programu nevybrala fakulta/katedra (ústav), kde student studuje, je povinností studenta ověřit, že domovská fakulta/katedra se studijním pobytem Erasmus+ souhlasí. Později student předá ZO UP souhlas fakulty/katedry s vysláním na tento studijní pobyt

Před odjezdem

 • Vyplnit v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) jazykový test  a to v případě, že jazykem výuky bude během studijního pobytu angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, nizozemština, dánština, švédština a polština. Test je povinný. Přístupové údaje do OLS zasílá koordinátor ze ZO UP. Povinnost jazykového testování se netýká rodilých mluvčích.
 • před výjezdem na studijní pobyt můžete absolvovat 3denní intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES). Tyto kurzy vám pomohou rozvinout interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a přispějí k vaší bezproblémové integraci do nového prostředí a hladkému průběhu stáže. Výuka probíhá prezenčně zpravidla ve zkouškovém období. Kurzy si můžete zapsat v IS STAG jako předměty kategorie C s ohodnocením 4 kreditů. Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát. Další možností jazykové přípravy jsou OLS kurzy (EN, DE, FR, ES, IT, PT, NL, DA, SV a PL), které probíhají on-line (http://erasmusplusols.eu/);
 • vedle těchto kurzů doporučujeme využít také nabídky prezenčních a distančních výpůjček odborné české a zahraniční literatury na téma jazykového a interkulturního rozvoje či dalších klíčových kompetencí. Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP) v konzultačních hodinách út 13:00-16:00 a st 08:00-11:00 hod. Distanční výpůjčky jsou možné po dobu jednoho měsíce;
 • Cca 30 dnů před odjezdem podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu o podmínkách přidělení stipendia. Před podpisem smlouvy se seznámit s textem Kvalifikační podmínky programu Erasmus a se Všeobecnými podmínkami.

 • K podpisu účastnické smlouvy s sebou přinést:
  -    kopii dokladu o přijetí na školu v zahraničí,
  -    kopii oboustranně potvrzené studijní smlouvy (Learning Agreement),
  -    formulář Prohlášení o účtu vyplněný na počítači. Výplata stipendia se děje převodem na účet zřízený u bankovního ústavu se sídlem v ČR, obvykle ve dvou či třech splátkách. Převod zajišťuje ZO UP. Výše jednotlivých splátek je dána zákonitostmi financování programu (kombinace prostředků EU a státního rozpočtu) a výše splátek není ekvivalentní. Poplatky spojené s převodem hradí UP.

PŘED ODJEZDEM je nutné se přihlásit do pojistné smlouvy č. 2000055471 Univerzity Palackého v Olomouci (platí pro pobyty nad 90 dní) tímto způsobem:
Než odjedete, kontaktujte prostřednictvím emailu jirka@zapletalovi.com pana Jiřího Zapletala, Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., a sdělte mu tyto údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo nebo datum narození
 3. místo pobytu
 4. datum odjezdu
 5. počet měsíců pobytu

Dostanete potvrzovací email, že jste byli přijati do pojištění na celou délku pobytu. 

 • V případě potřeby si vyžádat potvrzení o vyslání nebo potvrzení o přidělení stipendia.
 • Po podpisu účastnické smlouvy nahlásit datum zahájení a ukončení studijního pobytu v zahraničí referentce pro zahraniční styky na fakultě, na které studuji.

V průběhu pobytu

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplnit část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechat potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistit předání kopie na ZO UP. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

 • Neprodleně informovat ZO UP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy.

 Prodloužení pobytu

 • Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus studenta a z něho plynoucí výhody.
 • O prodloužení je třeba žádat prostřednictvím Žádost o prodloužení pobytu, kterou student po opatření všech podpisů zašle na ZO UP společně s motivačním dopisem v českém jazyce, a to nejpozději 1. 12. v případě účasti v zimním semestru nebo 1. 6. v případě letního semestru. Před uplynutím původně stanovené doby pobytu je nutné uzavřít dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

 • Doručit ZO UP originál potvrzení o absolvování pobytu (Confirmation of Erasmus study period) do 15 dní od skončení studijního pobytu. Je nutné dodat potvrzení na období v souladu s dříve uzavřenou účastnickou smlouvou. Pokud hostitelská instituce vystaví potvrzení na vlastním formuláři, musí být z takového potvrzení jasné, ke kterému dni byl studijní pobyt zahájen a kdy skončil. Potvrzení nesmí být staršího data než jeden týden před ukončením pobytu! Období studijního pobytu může partnerská instituce potvrdit také podpisem poslední části studijní smlouvy After the Mobility.
 • Doručit ZO UP kopii studijních výsledků (Transcript of records) nejpozději do 1,5 měsíce od skončení studijního pobytu. Studenti doktorských studijních programů dokládají potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu.
 • Vrátit ZO UP kartičku cestovního pojištění UP.
 • Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v evropské aplikaci Mobility Tool. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Vyplnit v aplikaci OLS: http://erasmusplusols.eu/ závěrečný jazykový test v případě, že student vyplňoval vstupní jazykový on-line test v OLS před odjezdem. Výzvu k vyplnění dostane student automaticky emailem.
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí! Po uznání absolvovaných kurzů student doručí/zašle na ZO UP Doklad o uznání ze STAG a to vždy nejpozději do 15.9. končícího akademického roku. Přesný název generovaného dokumentu The Sending Institution‘s Transcript of records/ Doklad o uznání.

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 01. 11. 2016, Štěpánka Bublíková