Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky

Kvalifikační podmínky shrnutí

 • Mezi UP (příslušnou fakultou/ katedrou) a partnerskou institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.
 • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Řádně jsem ukončil/a minimálně první ročník pregraduálního studia.
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (případně jeden trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit

Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe je kontaktovat referentku pro  zahraniční vztahy na děkanátu příslušné fakulty:

V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.

 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty

Financování

Studijní pobyty Erasmus+ jsou financovány ze dvou zdrojů. Jedná se o finanční prostředky EU a prostředky ze státního rozpočtu (MŠMT). Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Sazby stipendií Erasmus+ pro akademický rok 2016/17

Upozornění: Finanční příspěvky Erasmus nelze vyplácet na účty zřízené u zahraničních bankovních ústavů, ale pouze na účty v rámci ČR (korunový, případně účet v EUR)!

Navýšení stipendia - socio-ekonomické znevýhodnění

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní studijního pobytu Erasmus+, mají možnost požádat o navýšení stipendia o  200 EUR/měsíc.

Definice socio-ekonomického znevýhodnění vychází z paragrafu 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí vysoké škole sociální stipendium = mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na Zahraniční oddělení UP.

Handicapovaní studenti

Studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím Zahraničního oddělení UP požádat o speciální grant. Za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu.

V žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá, a tuto předá koordinátorovi programu Erasmus+ na Zahraničním oddělení (ZO). 

Náležitosti a termíny žádosti naleznete zde.

Jazyková příprava Erasmus+

Ve snaze změřit dopad mobility na jazykové znalosti studentů zavádí Evropská komise v programu Erasmus+ povinné on-line testování jazykové úrovně studentů před studijním pobytem i po jeho skončení. Týká se hlavních pracovních jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, nizozemština, dánština, švédština a polština. Hodnocení obdrží student a vysílající vysoká škola. Na základě výsledku může škola nabídnout studentovi on-line jazykový kurz.

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • U studentů v pětiletých nebo šestiletých magisterských studjiních programech se tato časová dotace navyšuje na 24 měsíců.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus, které už student v minulosti absolvoval.

Nahoru

Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Opatření uplatňovaná v případě nesplnění studijních povinností v roce 2016/2017

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 7 tzv. účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.

Příklad: Student obdržel příspěvek 2150 EUR a získal 18 ECTS kreditů. Poměr získaných kreditů (18)/minimálního počtu kreditů (20) = 0,9. Výše požadované částky: 2150 EUR – 2150*0,9 = 2150 EUR – 1935 EUR = 215 EUR

Směrnice děkanů k uznávání studia

Většina fakult má dnes platnou směrnici ošetřující studium v zahraničí, které je součástí studia na UP. Je dobré se s příslušnou směrnicí fakulty, kde student studuje, předem seznámit. Každá ze směrnic je zveřejněna na úřední desce příslušné fakulty.

Cyrilometodějská teologická fakulta
Uznávání zahraničních předmětů se řeší individuálně v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.

Lékařská fakulta
Směrnice děkana
 k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Fakulta zdravotnických věd
Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Filozofická fakulta
Směrnice děkana FF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit č. 3/2015 ze dne 13. 10. 2015.

Přírodovědecká fakulta
Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Pedagogická fakulta
Směrnice děkanky PdF UP Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PdF UP č. 7S/2010 ze dne 1. 12. 2010.

Fakulta tělesné kultury
Směrnice děkana FTK UP k uznávání studia na zahraničních vysokoškolských institucích č 6/2009 ze dne 1. 7. 2009

Právnická fakulta
Směrnice děkanky
 PF UP Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PF UP č. 1S/2009 ze dne 15. 4. 2012.

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 01. 12. 2016, Štěpánka Bublíková