Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Cestovní pojištění

Zdravotní pojištění

 • Pokud cestujete do zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářském prostoru a navštívíte veřejné zdravotnické zařízení, využijte nejdříve Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card - EHIC). Jedná se o jednotný průkaz zdravotního pojištění, který vydala vaše zdravotní pojišťovna a slouží k poskytnutí a k úhradě zdravotní péče. Na základě předložení tohoto průkazu v zahraničí máte na území jiného členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči.
 • Pokud cestujete do Turecka, Srbska, Černé Hory (s těmito státy má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení), Evropský průkaz zdravotního pojištění nahrazuje Evropský formulář TR/CZ-111, který vystavuje zdravotní pojišťovna (informujte se na pobočce své české zdravotní pojišťovny).

Kde můžete uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění?

 • v zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • ve Švýcarsku bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která od 1. dubna 2006 platí i vůči novým členským státům
 • Makedonii bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody mezi českým Centrem mezistátních úhrad a Makedonským fondem zdravotního pojištění.

Péči "na účet" své české zdravotní pojišťovny vždy musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém pojištění. Měla by být poskytnuta za stejných podmínek, jako místním pojištěncům, tedy většinou bez přímé úhrady, ovšem kromě spoluúčasti a podobných poplatků. Kdybyste z nějakého důvodu museli péči zaplatit, dostanete po návratu refundaci až do výše, kterou za danou péči platí pojišťovna v dané zemi. Pokud by vás ale ošetřil např. soukromý lékař, péči plně zaplatíte a po návratu dostanete refundaci opět jen v českých cenách. Z prostředků zdravotního pojištění se nikdy nehradí zaplacená spoluúčast, ani případná repatriace. Z těchto důvodů je žádoucí uzavřít komerční pojištění. Nabízíme vám cestovní pojištění zprostředkované UP.

Cestovní pojištění nabízené UP

Pokud odjíždíte do zahraničí, měli byste mít jak platný průkaz pojištěnce, případně zmíněný evropský formulář, tak i komerční pojištění. Z komerčního pojištění je hrazena nejen lékařská péče, ale i spoluúčasti, které v zahraničí mohou dosahovat desítky procent z ceny poskytnuté péče, a také repatriace. V zahraničí přednostně využívejte průkaz pojištěnce EHIC, v případě potřeby pak komerční pojištění od UP.

Studenti vyjíždějící v rámci programů zajišťovaných UP (Erasmus+, CEEPUS, rozvojové programy, Merrill aj.), studenti na hromadných exkurzích, studenti vyslaní UP k účasti na konferenci apod. mohou využít cestovního pojištění v rámci smlouvy mezi UP a ERV pojišťovnou, a. s..
Karty pojištění spolu s informačními brožurami studentům vydává ta kancelář, která je na pobyt vybavuje:

 • v programu Erasmus+ tedy ZO UP,
 • u ostatních programů referentka pro zahraniční styky fakulty,

a to obvykle při podpisu účastnické smlouvy. Při převzetí student podepíše prohlášení o převzetí karty a o seznámení s podmínkami pojištění. Po návratu ze stáže kartu včetně informační brožury bezodkladně vrátí.

Cestovní pojištění splňuje požadavky "zdravotního pojištění" i pro žádost o vízum do Ruské federace. Pojišťovna vydá příslušné potvrzení na základě žádosti, kterou jménem studenta (a na základě jeho požadavku) podá referentka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘED ODJEZDEM je nutné se přihlásit do pojistné smlouvy č. 2000055471 Univerzity Palackého v Olomouci (platí pro pobyty nad 90 dní) tímto způsobem:
Než odjedete, kontaktujte prostřednictvím emailu jirka@zapletalovi.com pana Jiřího Zapletala, Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., a sdělte mu tyto údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo nebo datum narození
 3. místo pobytu
 4. datum odjezdu
 5. počet měsíců pobytu

V mimořádných případech lze pro nahlášení údajů využít telefonní linky nebo osobního setkání, kontakt viz níže.
Dostanete potvrzovací email, že jste byli přijati do pojištění na celou délku pobytu.

Upozornění pro studenty:

Toto pojištění platí pouze pro stát (státy) a termín, kam a na jak dlouho jste byli jménem UP vysláni včetně cesty tam a zpět do Česka. Pojištění neplatí v případě, že v dané lokalitě zůstanete i po termínu vymezeném smlouvou s výjimkou čekání na nejbližší let či spoj do ČR. 

V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI postupujte podle pokynů v informační brožuře, kterou obdržíte spolu s kartou nebo jako přílohu výše uvedeného potvrzovacího emailu. Drobné výdaje se hradí v hotovosti a po návratu ze zahraničí klient požádá pojišťovací ústav prostřednictvím makléře (kontakt viz níže) o proplacení. V případě nákladnějších ošetření nebo hospitalizace kontaktuje asistenční službu podle pokynů na kartě. Vždy je nutné potvrzení UP o tom, že student byl touto institucí vyslán a je tedy kryt pojištěním. Toto potvrzení vydá stejná kancelář, která vydala studentovi kartu.

Další informace včetně formulářů pro hlášení pojistné události jsou k dispozici na stránkách ERV pojišťovny, a. s..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S případnými dotazy k rozsahu a podmínkám pojištění se obracejte výhradně na referentku, která kartu vydala nebo na makléře, nikoliv na pojišťovnu.

Kontakt: Jiří Zapletal, Pojišťovací makléřství Bohemia a.s., Krapkova 4, tel.: 585 415 127,           e-mail: jirka@zapletalovi.com.

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 12. 08. 2016, Štěpánka Bublíková