Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Školení

Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Plán mobilit – počet vyjíždějících zaměstnanců a délku jednotlivých pobytů – je nutné sdělit ZO UP vždy do konce února. Konkrétní jména vyjíždějících pracovníků a termín mobility pak s dostatečným předstihem před zahájením mobility a podle požadavků ZO UP. Obvykle do poloviny května na zimní semestr a do poloviny října na letní semestr.

Kvalifikační podmínky

Zaměstnanec, vyjíždějící na školení musí splňovat mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.

Zájemci o školení by měli projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat školení v rámci programu Erasmus+.

Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta. 

Délka pobytu

Maximální délka školení je 2 měsíce, minimální 2 dny. Všechna školení se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 31. 7., (výjimečně do 30. 9.) následujícího roku.

Rozsah a forma školení

Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.

Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.

Před cestou je třeba připravit a potvrdit pracovní program školení (mobility agreement). Program školení vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce. Za UP program školení podepisuje vedoucí vysílající katedry/pracoviště.

Účastnická smlouva

Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO UP účastnickou smlouvu (dříve finanční dohoda), ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO UP.

Finanční podpora školení v rámci programu Erasmus 

 • Financovány jsou dny školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • Není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO UP (Mgr. Y. Vyhnánková), náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 90 EUR na noc.
 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a podpisy. CP je nutné s dostatečným předstihem odevzdat příslušné referentce na fakultě ke zpracování.
 • K vyřízení CP je nutné mít s sebou kopii účastnické smlouvy (ZO UP, Mgr. Y. Vyhnánková).
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného CP!
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny.
 • Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě školení. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Žádost o refundaci je nutné předat ZO UP (P. Soldánová) nejpozději do 30 dnů po ukončení cesty, na konci kalendářního roku do 10. 12. – pozdější dodání nutno předem dohodnout s P. Soldánovou

Potvrzení o školení a závěrečná zpráva

Po návratu musí zaměstnanec doložit potvrzení o školení v požadovaném rozsahu, vystavené přijímající institucí (katedrou, fakultou). Potvrzení o školení musí obsahovat jméno zaměstnance, název přijímající instituce, data školení a počet dnů školení.

Dále je povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení školení na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.

Všechny dokumenty a formuláře jsou k dispozici v záložce Dokumenty.

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 12. 08. 2016, Štěpánka Bublíková