Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Autorské honoráře

Autorské honoráře – daně a pojištění od 1. 1. 2015

S účinností od 1. 1. 2015 došlo opět ke změně zákona o daních z příjmů a pravidla týkající se odvodu daně a sociálního a zdravotního pojištění se vracejí zpět k úpravě platné před rokem 2014.

1. Povinnosti příjemců autorských honorářů – samostatná výdělečná činnost

Osoby, se kterými dojde k sepsání autorské smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) se stávají osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) a jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti, tzn., oznámit nejpozději do 8 dnů kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato skutečnost, správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“ (tiskopis na www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm) – viz § 48 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Další povinnosti OSVČ v oblasti daní a pojistného upravují příslušné právní předpisy - zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Autor je povinen po skončení kalendářního roku podat sám daňové přiznání a odvést daň z příjmu s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci, na základě přehledu o příjmech pro ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu, u níž je pojištěn, odvést pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud výše autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období (rok) nepřesáhne částku 15 000 Kč a poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§ 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů).

2. Příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize

Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje umělecká nebo tvůrčí činnost, z níž jsou příjmy samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které v úhrnu od jednoho plátce nepřesáhnou částku 10 000 Kč v kalendářním měsíci. Povinnosti při dosažení vyšších příjmů – viz výše uvedené právní normy.

3. Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo – odměna za práci

Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje vytvoření zaměstnaneckého díla podle § 58 a kolektivního díla podle § 59 autorského zákona. Zaměstnanecké dílo vytvořil autor ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, obdobně je posuzováno kolektivní dílo. Zaměstnavatel vytváří zaměstnanci pro jeho autorskou tvorbu veškeré nezbytné podmínky a přejímá ekonomickou odpovědnost za využití výsledků jeho tvůrčí činnosti. Další pravidla stanoví autorský zákon.

Zaměstnanecké a kolektivní dílo nepodléhá povinnostem uvedeným v bodě 1,  autorovi/autorům je vyplacena přiměřená odměna za vytvoření díla, která je považována za odměnu za práci (nepovažuje se za autorský honorář), je zdaněna zaměstnavatelem (UP) společně se mzdou zaměstnance a rovněž je zaměstnavatelem odvedeno pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Autor – zaměstnanec neoznamuje zahájení samostatné výdělečné činnosti, nepodává na FÚ daňové přiznání a neodvádí sám daň, zdravotní a sociální pojištění.

4. Autorský honorář – odměna za práci

Rozhodnutí, zda se jedná o zaměstnanecké, resp. kolektivní dílo, vytvořené autorem k plnění pracovních povinností, za něž bude vyplacena odměna za práci, nebo o autorské dílo, vytvořené autorem mimo rámec pracovních povinností, za něž náleží autorský honorář, je záležitostí příslušného odpovědného vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec rozhodne na základě posouzení pracovních povinností zaměstnance – autora ve vztahu k vytvoření díla. Při rozhodování se řídí ustanoveními § 301 a § 302 zákoníku práce, směrnicí rektora č. B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd, podle níž patří do pracovních povinností odborného asistenta až profesora publikační činnost, příp. popisem pracovní činnosti zaměstnance.                      

5. Mzdové účetní UP

Mzdové účetní provádějí úhradu odměny nebo autorského honoráře v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů o daních a pojistném na sociální a zdravotní pojištění na základě předložených dokladů – doklad k výplatě odměny nebo doklad k výplatě autorského honoráře. Tyto pracovnice nerozhodují o výplatě odměny či autorského honoráře (viz bod 4). Povinnosti autorů dle bodu 1 si plní výhradně autoři sami, jak vyplývá z příslušných ustanovení právních předpisů.

Další informace: výše uvedené zákony, webové stránky příslušných ministerstev a organizací státní správy, účetní a daňoví poradci.

V Olomouci dne 23. 2. 2015

Informaci zpracovala Jitka Barnetová, vedoucí Odboru personalistiky a mezd RUP

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 25. 02. 2015, Daniel Agnew