Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

První kroky nového zaměstnance

Kdo vám poradí?

Právě jste podepsali pracovní smlouvu a mzdový výměr, které vám předaly pracovnice personálního oddělení. Směle se na ně můžete i v budoucnosti obracet ve všech záležitostech souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, rády vám pomohou a poradí vám i v případě nenadálé sociální tísně. Dojde-li během pracovního poměru k jakékoli změně vašich osobních údajů, nahlaste je bez odkladu personálnímu oddělení. 

Nahoru

Seznamte se s pravidly bezpečnosti práce

Prošli jste vstupní zdravotní prohlídkou u závodního lékaře a podepsali poučení o bezpečnosti práce. Nejde jen o formální záležitost. Svou práci můžete dobře vykonávat jen tehdy, vyvarujete-li se zbytečných úrazů, poškození zdraví a majetku. Dbejte rovněž pravidel ochrany před požárem a jeho následky.

Nahoru

Představte se kolegům

Při své práci budete spolupracovat s řadou lidí. Požádejte vedoucího svého pracoviště, aby vám zprostředkoval představení všem, s nimiž se budete pracovně i společensky stýkat. Nepočítejte s tím, že si vás všichni hned zapamatují, a buďte připraveni při prvním pracovním kontaktu se znovu představit. 

Nahoru

Vzdělávejte se

Univerzita Palackého patří do rodiny vysokých škol, které jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Ať už jste byli přijati na jakoukoliv pozici, svým dílem se budete podílet na vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti nebo pro ni budete zajišťovat zázemí. Univerzita přivítá váš tvůrčí přístup k práci, bude podporovat vaše vzdělávání v oboru a prohlubování osobnostní profilace. S návrhy na účast na školeních a dalším vzdělávání se obracejte na svého vedoucího. 

Nahoru

Seznamte se s hierarchií na UP

Statutárním zástupcem univerzity je rektor, fakultu reprezentuje děkan. K insigniím symbolizujícím jim svěřenou moc patří talár, řetěz a žezlo. Je jim projevována úcta patřící jejich osobě i úřadu. Při slavnostních aktech (při promocích, čestných doktorátech, imatrikulacích) je rektor oslovován „Vaše Magnificence“, děkan „Spectabilis“. O ekonomický chod univerzity se stará kvestor, na fakultě tajemník. Kancléř univerzity má na starosti koordinaci univerzitní administrativy.

Ve svých žádostech, podáních a návrzích dodržujte hierarchii danou organizačním řádem univerzitní součásti, do níž vaše pracoviště patří. S hierarchickou strukturou univerzity se můžete seznámit na webu UP.

Nahoru

Jak je to s pracovní dobou?

Pracovní týden má 40 hodin, denní pracovní doba s půlhodinovým přerušením začíná v 8.00 a končí v 16.30 hodin. Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího. Na konci každého měsíce vyplňte list Evidence docházky a předejte ho k podpisu svému vedoucímu. Formulář najdete na webu UP v oddíle Zaměstnancům / Předpisy, formuláře.

Máte svá práva i povinnosti

Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nároku na dovolenou, o pracovní době, o odměňování aj. obsahuje dokument Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který vám byla předán spolu s pracovní smlouvou a mzdovým výměrem. Další informace najdete v Kolektivní smlouvě UP. Pro akademické a odborné pracovníky je určen Etický kodex. Pro řadu činností a administrativních úkonů byly vydány vnitřní normy, směrnice, metodické pokyny, příkazy a rozhodnutí. Vše najdete na Úřední desce UP.

Nahoru

Jak je to s vaší mzdou?

Pravidla pro odměňování, tj. zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na elektronické úřední desce na webu UP. Mzda se vyplácí v pracovní době na určených místech v termínech sta- 10 novených pro kalendářní rok vnitřní normou. Výhodnější pro Vás (i pro univerzitu) však bude, požádáte-li mzdové oddělení o po ukázání mzdy na Váš účet u peněžního ústavu.

Nahoru

Univerzitní počítačová síť vám usnadní práci

Abyste mohli využívat univerzitní síť, potřebujete mít přihlašovací jméno a heslo. S tím vám pomůže správce sítě, na kterého se bez průtahů obraťte. Spolu s veřejným webem univerzity, na kterém se právě nacházíte, budete často používat i Portál UP – http://portal.upol.cz, určený zaměstnancům a studentům UP. Pro přihlášení na Portál UP a pro úpravu nastavení portálu vám pomůže návod, který najdete na úvodní stránce.

Portál obsahuje řadu aplikací pro administrativní úkony na UP, ale využijete je třeba i při objednávání jídla v menze. Součástí Portálu UP je také tzv. Helpdesk, který slouží k nahlášení poruchy (e-mailu, počítačové sítě, webu apod., ale třeba i závad ve vaší kanceláři). Požadavky zasílané přes Helpdesk jsou upřednostňovány.

Nahoru

Čerstvé informace na univerzitním webu

Dalším důležitým zdrojem informací je web UP. Dobře si jej prohlédněte a „proklikejte“. Brzy se vám stane nepostradatelným pomocníkem. Dozvíte se zde nejen o historii univerzity, ale i mnoho zajímavostí o dění na celé univerzitě, protože zprávy a kalendář akcí jsou pravidelně aktualizované. Získáte tak širší povědomí o univerzitě, jejích pracovištích, nových trendech a perspektivách. Univerzitní web je propojen s elektronickým časopisem Žurnál online (www.zurnal.upol.cz), na kterém najdete kromě pozvánek a aktuálních informací i blogy a videa. Kromě čerstvých zpráv z univerzitního prostředí vydává univerzita i reprezentativní tištěný magazín Žurnál UP, který vychází dvakrát ročně. V elektronické podobě je k dispozici ke stažení.

Upozorněte na web UP své známé, kteří se o univerzitu zajímají jako zájemci o studium nebo z jiných důvodů. Jste-li sami absolventy UP, nezapomeňte se podívat, co obsahují stránky určené absolvetům. Uvítáme, přidáte-li kontaktní údaje o sobě na Portál absolventů. Upozorněte i absolventy UP z okruhu vaší rodiny a přátel.

Nahoru

Používejte univerzitní e-mail

Správce sítě Vám rovněž přidělí univerzitní e-mailovou adresu ve tvaru jméno.příjmení@upol.cz. Pokud máte svou soukromou adresu, používejte ji pro svou soukromou poštu, úřední korespondenci vyřizujte zásadně z přidělené univerzitní adresy. Poštu kontrolujte každý den a odpovídejte co nejdříve. Vaše úřední korespondence, ať už papírová nebo mailová, podléhá pravidlům obsaženým ve Spisovém a skartačním řádu. Další pokyny, jak pracovat s elektronickou poštou a jak ji využívat, najdete v oddíle Administrativa / Návody a nápovědy na Portálu UP.

Nahoru

Váš telefon

Přidělení telefonního čísla Vám zajistí referent energetiky a spojů, kterého najdete na klapce 1081. Na fakultách se obraťte na sekretářky kateder. Po přidělení klapky můžete telefonovat po univerzitě, telefonní spojení si najdete na webu UP nebo Portálu UP. O zpřístupnění možnosti telefonovat v rámci republiky nebo do zahraničí rozhoduje oprávněný řídící pracovník. Ve zdůvodněných případech ho požádejte o rozšíření okruhu telefonních oprávnění prostřednictvím svého vedoucího. Více o telefonování na UP.

Nahoru

Vaše elektronická vizitka

Aby údaje o vás byly v aktuální podobě k dispozici i jiným uživatelům sítě UP a bylo je možné vyhledat i na webu UP, je třeba, abyste tyto údaje zavedli do Portálu UP (http://portal.upol.cz). K editaci osobních údajů se dostanete přes tlačítko „Můj portál“ v horizontálním menu. Některé údaje pod svým jménem již budete mít, další, např. alternativní telefonní číslo, musíte doplnit sami. Tento prostor také slouží k doplňování informací o Vašich odborných aktivitách, členství v odborných sdruženích, funkcích apod. Nezapomínejte údaje při jakékoliv změně aktualizovat.

Nahoru

K čemu slouží univerzitní identifikační karta

Pro využití služeb, které vám univerzita nabízí, potřebujete identifikační kartu zaměstnance. Ta Vám umožní kromě jiného objednávání obědů a jejich vydání. Kartu Vám vydá Centrum výpočetní techniky, které sídlí ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1, ve druhém poschodí. Identifikační karta vám usnadní život. S kartou lze pohodlně využívat výpůjčních služeb knihovny, stravovací systém, karta je nutná pro vstup do některých univerzitních budov a místností. Novinkou je možnost využít kartu rovněž ve Vědecké knihovně v Olomouci. Odpadne vám tak zbytečná administrativa s vyřizováním průkazky, bohužel však nikoliv nutnost platit roční poplatek za služby knihovny. Více o identifikačních kartách na UP.

Nahoru

Jak si objednat oběd?

V menzách jsou umístěny automaty, u nichž si pomocí ID karty můžete objednat oběd. Objednávat můžete i přes internet na Portálu UP nebo na adrese http://menza.upol.cz. Nejprve však musíte navštívit kancelář hlavní menzy Správy kolejí a menz na tř. 17. listopadu. Tam obdržíte přístupové heslo k přihlášení do systému objednávání jídel. Jídlo si můžete objednávat v různých výdejnách menzy. Dejte přitom pozor, abyste správně určili výdejnu, v níž hodláte v daný den obědvat.

Nahoru

Dárky, suvenýry, propagační předměty a literatura

Chcete někomu udělat radost? V univerzitním obchodě a informačním centru UPoint na Horním náměstí si vyberte z nabídky kvalitních pohlednic, upomínkových předmětů nebo módní kolekce oblečení. V UPointu si také můžete objednat kancelářské potřeby a propagační materiál pro účastníky konferencí nebo pro reprezentaci na zahraničních cestách. Nabídka obchodu zahrnuje i dárkové poukazy a publikace univerzitního vydavatelství.

Široký výběr odborné literatury, učebnic a skript poskytuje prodejna Vydavatelství UP ve Zbrojnici.

Nahoru

A co po práci?

Zajišťováním zájmové pohybově-rekreační a sportovní činnosti na UP se zabývá Akademik sport centrum. Koncipuje, nabízí a organizuje jednorázové, pravidelně se opakující a pobytové akce zájmového, pohybově-rekreačního a sportovního charakteru. Sportovní a rekreační programy najdete na webu UP na stránce služeb, které zajišťuje Akademik sport centrum.

V univerzitních prostorách najdete kromě menz také restauraci Konvikt. Zde je možno dohodnout i pronájem prostor pro oslavy promocí a dalších rodinných událostí či pro společenská setkání (srazy absolventů apod.). Tyto služby pro Vás může výhodně zajistit také Správa kolejí a menz UP.

Univerzita Palackého není jen institucí vědeckou a vzdělávací, ale i uměleckou a kulturní. Do každodenního uměleckého života města a regionu se zapisuje významnou měrou zejména Umělecké centrum UP. Olomoučané a turisté sem přijíždějící navštěvují univerzitní kino a divadlo, atraktivní koncertní síň v Kapli Božího Těla, výstavy instalované v rozlehlých chodbách i v galerii Konvikt a představení a koncerty pořádané v atriu a na nádvoří.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 05. 2016, Daniel Agnew