Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Studenti s handicapem

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Univerzita Palackého vychází z dlouholeté tradice rozvoje a systematického modernizování, inovování a zkvalitňování studijních oborů spjatých s problematikou života osob se specifickými potřebami. Díky činnosti Centra podpory studentů se specifickými potřebami se univerzitě daří poskytovat stále širší služby lidem se zdravotním postižením, nejčastěji s postižením zraku či sluchu. Zázemí zde naleznou také studenti s tělesným postižením nebo studenti a uchazeči se specifickými poruchami učení a s poruchami či obtížemi v komunikaci. Pracovníci centra poradí, jak absolvovat přijímací řízení na některou z fakult Univerzity Palackého v adaptovaném režimu, připraví přijímací testy v Braillově písmu, zvětší je nebo slovně upraví tak, aby přijímací zkouška nebyla hned první bariérou na univerzitě, zajistí tlumočení do znakového jazyka, orální tlumočení atp.

Kontakt:
Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz , lucia.pastierikova@upol.cz
tel.: 585 635 323
web: www.cps.upol.cz

Pracovníci centra jsou připraveni handicapovaným pomoci ve všech sférách studentského života – studenti tak mohou absolvovat klasické přednášky přetlumočené do znakového jazyka či znakované češtiny; knihy, skripta či audionahrávky přednášek jim mohou být díky speciálnímu softwaru a tiskárně převedeny z černotisku do Braillova písma. Centrum nabízí asistenční služby pro jedince s poruchami hybnosti, tvorbu individuálních studijních plánů, osobní asistenci a tlumočnické služby studentům se sluchovým postižením.

Univerzitní prostory jsou postupně upravovány tak, aby umožňovaly bezbariérový přístup, místnosti a pracovny všech fakult a univerzitních zařízení jsou označeny Braillovým písmem, soustavně je zkvalitňována materiální základna (rozšíření počtu a struktury speciálních pomůcek, sloužících studentům se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci výuky i volnočasových aktivit), zlepšuje se dostupnost informačních zdrojů pro studenty se všemi kategoriemi znevýhodnění. Univerzita Palackého klade rovněž důraz na zvyšování povědomí všech svých pracovníků o nutnosti speciálního přístupu k těmto studentům.

Poradenství

Vedle Centra podpory studentů se specifickými potřebami slouží uchazečům a studentům UP další poradenská centra. Poskytované služby se mohou stát oporou těm, kteří se ocitli v obtížné situaci. Všichni tak mohou využít především psychologického poradenství a diagnostiky, užitečných rad v oblasti studijních či právních předpisů, respektive budoucího uplatnění na trhu práce. Na univerzitě působí také poradci v oblasti duchovní. Pro více informací: www.upol.cz/poradenstvi.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 10. 09. 2015, Daniel Agnew