Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Celoživotní a distanční vzdělávání

Co jsou celoživotní a distanční vzdělávání?
Celoživotní a distanční vzdělávání na UP - stránky pracovišť
Portál celoživotního vzdělávání (přímý vstup www.czv.upol.cz)
Univerzita třetího věku

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách rozlišuje dva přístupy vysoké školy ke vzdělávání. Jedná se o řádné studium (§ 44) a celoživotní vzdělávání (§ 60).
Řádné studium přestavuje tři typy studia: bakalářské, magisterské a doktorské akreditované studijní programy. Úspěšný absolvent řádného studia získává akademický titul.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání řadíme do kategorie „dalšího vzdělávání“. Jde především o zájmové nebo profesní kurzy. V dikci § 60 lze přistoupit také k tzv. mimořádnému studiu studijního programu. Tato situace nastává v případě, že zájemce o studium složil přijímací zkoušky, ale nebyl přijat k řádnému studiu. Jedná se o studium za úplatu. Studující plní všechny podmínky studia, jak požaduje řádné studium, a získává kredity. Absolventovi mimořádného studia není udělen akademický titul. Proto účastníci mimořádného studia akreditovaného programu usilují o přestup na řádné studium. Škola uznává získané kredity. Také celoživotní vzdělávání lze realizovat formou prezenční, distanční a kombinovanou. Bližší specifikace řádného a celoživotního vzdělávání je přesnou citací zákona o vysokých školách.

V rámci těchto dvou přístupů zohledňuje vysokoškolský zákon tyto formy: prezenční, distanční a jejich kombinaci (§ 44, odst. 4).
Formy jsou po obsahové stránce zcela rovnocenné. Na studenty různých formem jsou kladeny stejné nároky a požadavky. Stejná zůstává rovněž standardní doba studia.
V současné době jsou na státních vysokých školách realizovány akreditované studijní programy převážně jako „kombinované studium“. Obsahují jak prezenční, tak distanční prvky výuky, v souladu se specifickými potřebami příslušného oboru. Tyto programy jsou určeny pro ty zájemce o studium, kteří nemají možnost studovat tradiční, prezenční formou (z důvodu věku, ekonomických aktivit, rodinných závazků, zdravotní důvodů apod.)

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání jako forma je specifická organizací výuky. Je to multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně odděleni od vzdělávaných. Multimediálnost zde znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo, tj. tištěné materiály, magnetofonové a magnetoskopické záznamy, počítačové programy na disketách či CD nosičích, telefony, faxy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní přenosy, počítačové sítě. V souvislosti s touto formou vzdělávání je v současné době aplikovaná e-learningová podpora (využití specializovaných softwarových nástrojů, podporujících vlastní vzdělávací proces a organizaci výuky a sítí).
Tato technologie je použitelná pro každý druh vzdělávání, od krátkých kurzů až po graduální studijní programy a jeho účastníkem může být každý člověk (obecně bez rozdílu věku, v praxi od 18 let), pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat, ovládá informační a komunikační technologie a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl, kterého chce dosáhnout.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 04. 2015, Daniel Agnew