Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Uznaná doba rodičovství

Dne 1. dubna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, která přiznává některá nová práva studentům - rodičům, konkrétně studentkám na mateřské a rodičovské dovolené a studentům na rodičovské dovolené.

Jedná se o tyto změny:

  1. Právo studentů na přerušení studia po celou uznanou dobu rodičovství (tzn. období mateřské dovolené + období rodičovské dovolené). Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Uznaná doba rodičovství začíná nejdříve osm týdnů před plánovaným termínem porodu a končí nejpozději dosažením 3 let věku dítěte.

  2. Právo studentů na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, ovšem pouze pokud studium v této době nepřeruší.

  3. Uznaná doba rodičovství se studentům odečte od celkové doby studia, což má vliv na případné vyměření či nevyměření poplatku za delší studium.

Aby výše uvedená práva mohla být studentům přiznána, musí o ně student Univerzity Palackého v Olomouci požádat a podložit tuto žádost příslušnými doklady, které dokládají rozhodné skutečnosti např. těhotenský průkaz, rodný list, rozhodnutí o přiznání příslušných dávek či přehled o vyplacených dávkách.

Žádat je nutno písemně, s přiložením příslušných listin na studijním oddělení příslušné fakulty, přičemž obdobně je nutné hlásit i změny údajů pro evidenci uznané doby rodičovství.

Při následném posouzení rozhodných skutečností v žádosti (oznámení) studenta bude bráno v potaz datum účinnosti novely zákona o vysokých školách a datum kdy student výše uvedené skutečnosti Univerzitě Palackého v Olomouci sdělí.

Související právní předpisy:

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Související normy Univerzity Palackého v Olomouci:

  • Statut Univerzity Palackého v Olomouci v úplném znění ze dne 9.7.2013
  • Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci v úplném znění ze dne 9. 7. 2013
Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 05. 09. 2013, Daniel Agnew