Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Studijní a zkušební řád UP

Od 1. září 2011 je účinný nový Studijní a zkušební řád UP. Studijní a zkušební řád UP (PDF) stanoví podrobnosti o studiu na UP, včetně práv, povinností a chráněných zájmech studentů a pravidel přezkumného řízení. 

Výběr důležitých změn:

ZMĚNA DÉLKY MAXIMÁLNÍ DOBY STUDIA (Čl. 16 odst. 4 SZŘ UP)

Nově je maximální dobou studia u magisterských i bakalářských studijních programů standardní doba studia stanovená studijním programem (viz. akreditace) zvětšená o tři akademické roky. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, je to důvod pro ukončení studia, a to podle ust. čl. 28 odst. 1 písm. e) SZŘ UP.

ZMĚNA V KLASIFIKACI (Čl. 23 odst. 3 SZŘ UP)

Nově výsledek zkoušky zkoušející klasifikuje těmito klasifikačními stupni:

Stupeň

Hodnota pro účely výpočtu stud. průměru

A

1

B

1,5

C

2

D

2,5

E

3

F

4

Dle ust. čl. 55 odst. 2 SZŘ UP klasifikace zkoušek a státních závěrečných zkoušek prováděná do 9. září 2011 se řídí dosavadním předpisem (tj. Studijním a zkušebním řádem UP ze dne 14. dubna 2005 registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. 14188/2005-30). Dle ust. čl. 55 odst. 3 SZŘ UP zkoušky a státní závěrečné zkoušky  klasifikované před 9. zářím 2011 se v dodatku k diplomu i v elektronickém systému evidence studia i nadále vykazují podle klasifikační stupnice vyplývající z čl. 13 odst. 5,  resp. čl. 15 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UP ze dne 14. dubna 2005 registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. 14188/2005-30. 

ZMĚNA V NÁZVOSLOVÍ STATUSŮ PŘEDMĚTŮ (Čl. 7 odst. 2 SZŘ UP)

Nově mají předměty realizované v jednotlivých studijních programech a oborech status předmětů:

  • povinných (předměty kategorie A), jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního programu, oboru, popř. etapy studia,
  • povinně volitelných (předměty kategorie B), u nichž je stanoven počet kreditů, které student musí během studia, popř. jeho etapy či bloku, v rámci této kategorie předmětů získat, 
  • volitelných (předměty kategorie C), kterými jsou ostatní předměty uvedené ve studijních programech nebo studijních oborech fakulty nebo předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult či v celouniverzitní nabídce studijních programů a volitelných předmětů.

ZMĚNA V POVINNOSTI OPĚTOVNÉHO ZÁPISU NEABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ (Čl. 14 odst. 4, 5  SZŘ UP)

Nově je student, který v daném akademickém roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů, povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akademickém roce, v němž je tento předmět znovu otevírán, pokud směrnice děkana nestanoví něco jiného.

Nově student, který neabsolvoval některý ze zapsaných povinně volitelných předmětů nebo volitelných předmětů, není povinen si jej znovu zapisovat, pokud směrnice děkana nestanoví něco jiného. (Pozn. stále je však potřeba hlídat si dostatečné množství kreditů pro postup do dalšího ročníku, bloku, etapy, viz. níže).

ZMĚNA V UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ A KOLOKVIÍ MIMO VÝUKOVOU ČÁST SEMESTRU (Čl. 22 odst. 5 SZŘ UP)

Jestliže je zápočet či kolokvium udělováno za splnění povinností, které nebylo možné vykonat v průběhu výukové části semestru, zejména je-li předmět ukončován písemným testem či ústním rozhovorem se zkoušejícím, je zkoušející pro studenty, kteří požadavky zápočtu nebo kolokvia nesplnili v řádném termínu, povinen v průběhu akademického roku, v němž si tito studenti daný předmět zapsali, vypsat minimálně dva opravné termíny.

PRÁVO NA PŘEZKOUMÁNÍ NEUDĚLENÍ ZÁPOČTU ČI KOLOKVIA (Čl. 22 odst. 6 SZŘ UP)

V případě neudělení zápočtu nebo kolokvia má student právo požádat vedoucího pracoviště garantujícího předmět o přezkoumání svého případu. Je-li vedoucí pracoviště garantujícího předmět zároveň zkoušejícím, neudělení zápočtu či kolokvia přezkoumává na základě žádosti studenta děkan fakulty.

ZMĚNA V UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTŮ, KOLOKVIÍ A ZKOUŠEK (Čl. 27 odst. 5 SZŘ UP)

Děkan nemůže uznat ty zápočty, kolokvia a zkoušky, které student vykonal v době delší než tři roky před podáním žádosti o uznání. Směrnice děkana může tuto dobu stanovit i v kratším rozsahu.

ZMĚNA VE LHŮTĚ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK (Čl. 25 odst. 3 SZŘ UP)

Nově musí student státní závěrečnou zkoušku složit nejpozději do dvou kalendářních roků ode dne, kdy splnil podmínky pro její vykonání (tj. podmínky stanovené studijním oborem a popřípadě též směrnicí děkana), a to při současném dodržení maximální doby studia stanovené v článku 16 odst. 4 SZŘ UP; do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno. Nesplnění této podmínky je důvodem pro ukončení studia.

ZMĚNA V MOŽNOSTI PŘESTUPU Z JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA UP

Nový SZŘ již nezná pojem „přestup“, dosavadní praxe přijímání ke studiu na UP formou přestoupení z jiné vysoké školy končí.

ZMĚNA V MOŽNOSTI PŘERUŠIT STUDIUM (Čl. 19 odst. 2 SZŘ UP)

Je-li žádost o přerušení studia podána v období kratším než čtyři měsíce před mezním termínem pro splnění studijních povinností za daný akademický rok, může jí děkan vyhovět jen v případě, že student již splnil všechny své studijní povinnosti za tento akademický rok, anebo v případě existence mimořádných okolností, které objektivně zcela znemožňují plnění studijních povinností.

ZMĚNY U POSUDKŮ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ (Čl. 26 SZŘ UP)

Závěrečnou prací se rozumí práce bakalářská, diplomová a disertační. Náležitosti jednotlivých druhů závěrečných prací stanoví směrnice děkana. Na diplomovou práci a bakalářskou práci je třeba vypracovat dva posudky, přičemž jeden je vypracován vedoucím práce a jeden je vypracován oponentem práce. Směrnice děkana může stanovit, že na bakalářskou práci stačí vypracovat pouze posudek oponenta bakalářské práce. Na disertační práci je třeba vypracovat nejméně dva oponentské posudky. Po opětovném odevzdání závěrečné práce má student právo na konání obhajoby i přes nedoporučující stanovisko vypracovaných posudků; je-li však po provedení obhajoby v takovém případě práce hodnocena jako nevyhovující, práce nebyla obhájena, což je důvodem pro ukončení studia.

ZMĚNA V MINIMÁLNÍCH POČTECH ZÍSKANÝCH KREDITŮ (Čl. 11 odst. 2 SZŘ UP)

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Směrnice děkana může pro doktorský studijní program stanovit minimální počet kreditů, které je student povinen získat v akademickém roce, i odlišně.

ZMĚNA V ROZHODOVÁNÍ O VÝJIMCE ZE SZŘ UP (Čl. 53 SZŘ UP)

„Výjimkou“ se rozumí výjimečné prominutí povinností studenta vyplývajících ze studijního programu nebo SZŘ UP, a to postupem stanoveným v čl. 53 SZŘ UP. Nově může student o „výjimku“ požádat přímo děkana, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. Takové žádosti může děkan se souhlasem rektora rozhodnutím pouze vyhovět (pro podrobnosti řízení o výjimce ve spojitosti s řízením o ukončením studia čtěte pozorně celý čl. 53 SZŘ UP). 

ZMĚNA V PROCESNÍCH POSTUPECH PŘI ROZHODOVÁNÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ (část IV. SZŘ UP)

Část IV. nového SZŘ UP přináší zcela nové zakotvení procesních pravidel týkajících se řízení o právech a povinnostech studentů, jakožto garance zákonného postupu. 

ZMĚNA V OBLASTI DISCIPLINÁRNÍCH PŘESTUPKŮ (část V. SZŘ UP)

Nově SZŘ UP obsahuje skutkové podstaty disciplinárních přestupků (např. plagiátorství, fyzické napadení zaměstnance UP,křivé obvinění akademického pracovníka z protiprávního jednání, prodlení se zaplacením poplatku spojeného se studiem). Jednou z možných sankcí za spáchání disciplinárního přestupku je dle vysokoškolského zákona vyloučení ze studia.

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 09. 2015, Vladimír Kubák