Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Poplatky

Odpovědi na často kladené otázky

CO JSOU TO VLASTNĚ POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM?

Obecný právní režim poplatků spojených se studiem naleznete zejm. v ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“). Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit. Jmenovitě jde o tyto poplatky: 

  • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením zahájeném v akademickém roce 2015/2016 ve výši 580 Kč, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením zahájeném v akademickém roce 2016/2017 ve výši 640 Kč
  • poplatek dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách, aktuálně 20 000 Kč za započatých šest měsíců studia v nadstandardní době,
  • poplatek za studium v cizím jazyce 

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM NEJSOU ŠKOLNÉ ANI POKUTA ZA STUDIUM!

Často jsou tyto poplatky se spojené se studiem zaměňovány se „školným“ – o školné se však skutečně nejedná. Také je častou představou studenta, že poplatky spojené se studiem jsou „výmyslem“ veřejné vysoké školy. Ani toto tvrzení však není zcela pravdivé – kromě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zákonnou povinností veřejné vysoké školy  poplatky spojené se studiem stanovit.

 

1. Kam putují poplatky spojené se studiem?

S výjimkou poplatku za studium v cizím jazyce jsou poplatky spojené se studiem příjmem stipendijního fondu (fond určený studentům) veřejné vysoké školy (viz. § 58 odst. 6 zákona o vysokých školách). Poplatky nemohou tedy sloužit Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) např. k uhrazení mezd zaměstnanců nebo akademických pracovníků, popř. k zaplacení energií.

 

2. Proč mi byl vyměřen poplatek za delší studium?

Poněvadž jste přesáhli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rokStandardní doby studia jsou dány příslušnými akreditacemi jednotlivých studijních programů.

 

3. Za jak dlouhé období poplatek za delší studium platím?

Za každých dalších započatých 6 (kalendářních!) měsíců studia. Období započatých šesti měsíců nelze ztotožňovat s obdobím zimního/letního semestru! Doba dalších započatých 6 měsíců studia se počítá ode dne, kdy jste vyčerpal standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok – do těchto 6 měsíců studia se nezapočítává doba, po níž máte případně studium přerušeno, příp. zapsaná doba uznané doby rodičovství (!). Více viz. níže.
Dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.
Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce. Pro dalších započatých 6 měsíců studia je to částka 20 000 Kč.

 

4. Jaký je rozdíl mezi dalšími šesti započatými měsíci studia a semestrem?

Každých dalších započatých šest měsíců není to stejné, co semestr. Počátek běhu dalších šesti měsíců studia po vyčerpání standardní doby studia zvětšené o jeden rok se odvíjí od data Vašeho zápisu do studia a případných přerušení studia, je individuální, tedy může u každého studenta  započít v jiný den. Pojem „dalších šest měsíců“ studia používá zákon o vysokých školách, a to právě za účelem povinnosti veřejné vysoké školy vyměřit studentovi poplatek za delší studium. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a dělí se na zimní semestr, letní semestr a období prázdnin. Časové rozvržení akademického roku je určeno harmonogramem UP. Začátek akademického roku stanoví rektor UP. Doba akademického roku je tedy pevně stanovena a je závazná pro všechny studenty UP. Začátek a konec výuky v zimním i letním semestru, zkouškové období, případně další členění akademického roku, stanoví rektor UP, popř. s jeho souhlasem pro určitou fakultu její děkan.

 

5. Můžu si studium předplatit na dobu delší, než je právě těch dalších započatých 6 měsíců, které uvádí rozhodnutí o stanovení poplatku?

Nikoli! Prosím, plaťte vždy jen tu částku, která je uvedena v rozhodnutí o stanovení poplatku!

 

6. V IS STAG vidím, že mám platit poplatek za delší studium - musím ihned zaplatit?

Nikoli. Informace v IS STAG o splatnosti, příp. o prodlení se zaplacením poplatku spojeného se studiem je pouze informativní. Vyčkejte, prosím, na doručení rozhodnutí, kterým teprve je Vám poplatek vyměřen. Rovněž nepodávejte „dopředu“ odvolání proti rozhodnutí, kterým byl poplatek vyměřen – bylo by to zbytečné, když rozhodnutí samo Vám ještě nebylo doručeno. Odvolání proti rozhodnutí lze podat nejdříve poté, co je Vám písemné rozhodnutí o poplatku doručeno, a to ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí.

 

7. Kdy zaplatit poplatek spojený se studiem?

Nejpozději do 90 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí. V případě, že jste podali odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku, začne lhůta 90 dní běžet až poté, co je o Vašem odvolání rozhodnuto a toto rozhodnutí je Vám doručeno.
Je nutné dodržovat lhůtu splatnosti poplatku, v opačném případě bude UP nucena zahájit vymáhání poplatku včetně příslušenství!

 

8. Jak zaplatit poplatek spojený se studiem?

Číslo účtu UP a variabilní symbol jsou uvedeny v rozhodnutí o poplatku. Číslo účtu i variabilní symbol se nemění ani po vydání rozhodnutí o odvolání (v případě, že jste odvolání podal). Částku vyměřeného poplatku, prosím,  zasílejte na tento účet a variabilní symbol. Vždy, prosím, pečlivě zkontrolujte variabilní symbol – zajišťuje správné spárování platby v účetnictví UP!

 

9. Mám za to, že mi byl poplatek stanoven „nesprávně“ nebo se mi zdá příliš vysoký.

Proti rozhodnutí prvního stupně máte vždy právo podat po doručení rozhodnutí o stanovení poplatku odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů, jak vyplývá ze zákona o vysokých školách i poučení v samotném rozhodnutí - Doporučený formulář ke stažení (viz. výše).
K odvolání je potřeba doložit listiny potvrzující skutečnosti, které v odvolání uvádíte a domníváte se o nich, že jsou důležité pro rozhodování o Vašem odvolání (typicky listiny dokládající Vaši sociální situaci, dlouhodobě špatný zdravotní stav). Vynikající studijní výsledky je UP schopna ověřit sama v IS STAG – tyto není potřeba dokládat, ale je třeba na ně upozornit.

 

10. Podal jsem odvolání proti rozhodnutí o poplatku – musím i přesto ihned zaplatit?

Nikoli. Dle § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách má podané odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku vždy odkladný účinek. To znamená, že lhůta pro zaplacení poplatku neběží, a to až do doby, kdy je Vám doručeno rozhodnutí o Vašem odvolání.

 

11. Mám nárok na snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku?

Nikoli. Dle § 58 odst. 7 zákona o vysokých školách rektor může (avšak nemusí!) v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.  Dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP jsou důvodem pro případné snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku zejména vynikající studijní výsledky, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod a zdravotní důvody. Vaše tvrzení o důvodech pro snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti však musíte doložit (tj. příslušné listiny připojit k odvolání).

 

12. K jakým důvodům pro snížení nebo pro prominutí je přihlíženo?

Jak je uvedeno výše dle čl. 22 odst. 7 Statutu UP jsou důvodem pro případné snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku zejména vynikající studijní výsledky, tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod a zdravotní důvody.

Vzhledem k tomu, že rektor UP individuálně posuzuje odvolání studentů a jejich uvedené a doložené důvody, a s ohledem na to, že nelze předjímat jeho rozhodnutí, nelze taxativně vyjmenovat důvody vedoucí ke snížení, prominutí či odložení termínu splatnosti poplatku.

Je však možné uvést nejčastější důvody, ke kterým je přihlíženo. Ze studijních důvodů je to nejčastěji výborný studijní průměr po celou dobu studia a také to, že student má již splněny všechny studijní povinnosti a zbývá mu pouze vykonat státní závěrečné zkoušky a obhájit závěrečnou práci. Ze sociálních důvodů je nejčastěji zohledněna závažná sociální situace studenta, např. manželství rodičů studenta bylo rozvedeno a student žije v ve společné domácnosti z jedním rodičem; student je jedno nebo oboustranně osiřelý; student pobírá dávky státní sociální podpory nebo sociální stipendium; rodiče studenta či student pobírá důchod pro invaliditu nebo starobní důchod; student je rodičem nezletilého dítěte popř. manželství studenta bylo rozvedeno a jemu byly v době po rozvodu svěřeny do péče nezletilé děti, rodiče studenta či student je nezaměstnaný. Nejčastěji zohledněné zdravotní důvody jsou dlouhodobá nemoc studenta nebo dlouhodobá hospitalizace studenta, po jejichž dobu student své studium nepřerušil. 

 

13. Dostal jsem rozhodnutí o mém odvolání – kolik času mám na zaplacení?

Obecně 90 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí nebo déle, to však pouze v případě, že jste v odvolání zažádal o odložení termínu splatnosti poplatku a bylo Vám vyhověno.

 

14. Propásl jsem lhůtu k podání odvolání, mohu přesto odvolání podat?

Ano, ale… Dle § 41 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se navrácením v předešlý stav mimo jiné rozumí, prominutí zmeškání úkonu (podání odvolání), který je třeba provést v určité lhůtě.
Dle § 41 odst. 2 správního řádu může student požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila úkon (odvolání) učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon (odvolání), jinak se jím UP nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.
Dle § 41 odst. 4 správního řádu UP promine zmeškání úkonu, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Uvedené závažné důvody je student povinen doložit.
Jinak řečeno, pokud student zmešká lhůtu pro podání odvolání a domnívá se, že se tak stalo kvůli existenci závažných důvodů, které nastaly bez jeho zavinění, pak může požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání a s touto žádostí spojí podání odvolání samotného. Je nutné primárně dodržet výše uvedené lhůty.

 

15. Studium jsem ukončil v minulém akademickém roce tím, že jsem nevykonal v posledním přípustném pokusu zkoušku a nyní mi přišlo rozhodnutí o poplatku, ale já již nejsem studentem. Je má úvaha správná? 

Nikoli. Studium na vysoké škole dle zákona o vysokých školách začíná zápisem (viz. § 61 odst. 1 zákona o vysokých školách) a končí řádným ukončením studia (viz. § 55 zákona o vysokých školách) nebo ukončením jinak než řádně (dle § 56 zákona o vysokých školách). Pouhý fakt, že student již pouze čeká na ukončení svého studia není rozhodným, protože dle § 56 odst. 2 zákona o vysokých školách platí, že dnem ukončení studia pro nesplnění požadavku/ů vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, je den stanovený studijním a zkušebním řádem. Čl. 28 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UP pak konstatuje – Dnem ukončení studia je den, kdy příslušné rozhodnutí nabude právní moci.

 

16. Jsem na rodičovské dovolené a zjistil/a jsem, že došlo k úpravě zákona o vysokých školách, co to pro mě znamená?

§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (zmíněno už v odpovědi na otázku č. 3) je zmíněna věta: Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství (dále jen „UDR“). 

Pokud student – rodič, příp. student – osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), chce právo na odečtení UDR uplatnit, musí UP svoji UDR oznámit a doložit ji relevantními doklady (viz odpověď na otázku č. 18). UDR se oznamuje na studijním oddělení příslušné fakulty písemnou formou. UDR je poté zanesena do IS STAG a může se promítnout do algoritmu pro výpočet poplatků spojených se studiem.

 

17. Jaké doklady mám doložit pro uznání doby mateřské a rodičovské dovolené? 

 Např. těhotenský průkaz, rodný list dítěte, rozhodnutí o přiznání příslušných dávek či přehled o vyplacených dávkách.   

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 09. 2016, František Komoň