Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Nostrifikace

Přehled podkladů pro řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

Žádost

 • Žádost o nostrifikaci se podává rektorovi UP. 
  V žádosti musí být uvedeno zejména:
 • jméno a příjmení žadatele/žadatelky, akademický titul, vědecká hodnost,
 • datum a místo narození včetně státu,
 • číslo platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě kontaktní adresa pro zasílání korespondence, e-mailová adresa, popřípadě telefonní spojení,
 • název a plná adresa zahraniční vysoké školy,
 • název studijního programu (studijního oboru),
 • datum zahájení a datum ukončení studia na zahraniční vysoké škole,
 • důvody žádosti,
 • datum a podpis žadatele.

Formulář (česká + anglická verze) k žádosti o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

Přílohy žádosti

a) čestné prohlášení žadatele, v němž deklaruje, že mu v minulosti nebylo v nostrifikaci vyhověno jinou vysokou školou se sídlem v ČR nebo že současně se žádostí adresovanou rektorovi UP nežádá o nostrifikaci na jiné vysoké škole se sídlem v ČR,

b) originál nebo úředně ověřená kopie diplomu vydaného zahraniční vysokou školou, v případě, že žadatel/ka žádá o uznání navazujícího magisterského studia, je nutno doložit originál nebo úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu,

c) originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, v případě, že žadatel/ka žádá o uznání navazujícího magisterského studia, je nutno doložit originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k bakalářskému diplomu,

d) doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí (osvědčení/licence o akreditaci studijního programu nebo oboru z doby žadatelova studia)

V případě lékařských oborů žádáme doložení anotací jednotlivých předmětů, hodinovou zátěž s rozlišením přednášek, seminářů a praxe (v českém nebo anglickém jazyce)


Pokud zahraniční vysoká škola dodatek k diplomu nevydává nebo nevydávala, předloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii výčtu oborů (předmětů) absolvovaných na zahraniční vysoké škole včetně jejich rozsahu a výsledků klasifikace žadatele. 
Veškeré cizojazyčné dokumenty tvořící přílohu žádosti musí být přeloženy v autorizovaném překladu do českého jazyka. Toto ustanovení neplatí, je-li nostrifikace žádána pro účely navazujícího studia v jazyce, v němž jsou dokumenty vystaveny.

Kontakty:

Adresa pro doručování:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Administrace žádostí:

Úřední hodiny pro řízení k uznání vysokoškolského vzdělání (nostrifikace): 
Pondělí–pátek 9-11, 13-15 hod nebo dle domluvy prostřednictvím e-mailu

Vyřizuje:
Eliška Chudá
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení pro studium, kancelář 3.09
Křížkovského 8 |771 147 Olomouc
+420 585 631 015
eliska.chuda@upol.cz | www.upol.cz

 

Časté dotazy:

Je nostrifikace zpoplatněna?

Ano, je stanoven, a to v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, účinnou od 1. 9. 2016. U  žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podaných po tomto datu je dle § 90a odst. 2 zákona o vysokých školách stanoven poplatek za úkony spojené s tímto řízením ve výši 3.000 Kč, bližší informace pro úhradu tohoto poplatku obdrží žadatel ve výzvě k úhradě.

Jak dlouho trvá nostrifikace?

Obvykle 30 dní, v případě složitých případů je možné prodloužit lhůtu nostrifikačního řízení o dalších 30 dní.

Vracíte zaslané originály podkladů k nostrifikaci?

Ano. V případě, že si o ně žadatel písemně zažádá.

Je možné prodloužit stanovenou lhůtu v případě nutnosti doložení dokladů?

Ano lze, o prodloužení lhůty je však potřeba zažádat písemně.

Mohu žádost o nostrifikaci doručit osobně?

Ano, ovšem je potřeba ji podat na podatelně Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Je možné, aby za mě jednal ve věci nostrifikace někdo jiný?

Ano, ale pouze na základě Vámi udělené plné moci.

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 02. 09. 2016, Daniel Agnew