Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Co jsou akademické senáty a k čemu slouží?

Akademický senát vysoké školy

Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvíce jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Akademický senát schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí (tzn. i jednotlivých fakult), rozpočet vysoké školy, výroční zprávy, kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy, usnáší se na návrhu na jmenování rektora a navrhuje jeho odvolání atd. (blíže zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci má 21 členů. Každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. AS UP má zřízeny dvě oborné komise: legislativní a ekonomickou. Komise jsou sedmičlenné, každá fakulta může navrhnout jednoho člena, členy komisí schvaluje AS UP. AS UP se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Akademický senát fakulty

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvíce jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Akademický senát fakulty schvaluje vnitřní předpisy fakulty, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, usnáší se o návrhu na jmenování a odvolání děkana. (blíže zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
Jednotlivé akademické senáty fakult na Univerzitě Palackého mají rozdílný počet členů, který odráží zejména velikost fakulty. Také podíl zastoupení studentů se mezi fakultními senáty na UP liší. Funkční období všech senátů je tříleté. Každá fakulta má pro svůj senát vlastní volební a jednací řád.

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 09. 2010, Daniel Agnew