Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Studentské organizace

Zastoupení studentů v akademických senátech

Akademický senát UP a fakultní akademický senát jsou samosprávné zastupitelské orgány, které schvalují vnitřní předpisy, rozpočet, výroční zprávy, kontrolují hospodaření a zabývají se i záležitostmi, které se přímo dotýkají studentů (např. výše ubytovacího stipendia). Senátoři tedy také zastupují studenty. Studenti mohou volit své kandidáty a sami kandidovat na členství v senátech. Viz též Co jsou to akademické senáty a k čemu slouží? Své studentské senátory najdete na stránkách AS UP a AS fakulty.

Studentské spolky, sdružení, organizace...

AIESEC OLOMOUC
AIESEC Olomouc je jednou z devíti poboček mezinárodní studentské organizace AIESEC v České republice. AIESEC zajišťuje studentům především stáže do zahraničí – rozvojové a pracovní. Studenti mohou vyjet do více jak 100 zemí po celém světě, zúčastnit se různých projektů, zlepšit si úroveň cizího jazyka a získat cenou praxi. Pobočka v Olomouci rovněž nabízí studentům členství v AIESEC, které je zejména o zábavě, vedení lidí v týmu, komunikaci v angličtině či zlepšování si soft skills apod.
Kontakt: www.aiesec.cz/olomouc, Júlia Čekovská, olomouc@aiesec.cz 

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY (ASSP)
ASSP působí při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Jeho členové se pravidelně setkávají a organizují přednášky, workshopy a diskusní setkání na různá témata, podílí se na organizaci akcí studentů speciální pedagogiky apod. Aktivity jsou určeny studentům, pedagogům a absolventům (nejen) speciální pedagogiky.

Kontakt: www.facebook.com/assp.asociace, assp.asociace@gmail.com

BAJKAZYL OLOMOUC & KOLOMOUC, o.s.
Bajkazyl Olomouc je olomouckou odnoží pražského Bajkazylu. Nabízí kompletní servis kol, repasování, prodej a pronájem retro bicyklů. Vedle samotných kol zajišťuje také prodej, výměnu doplňků a náhradních dílů. Bajkazyl má zájem podporovat cyklo-komunitu v Olomouci a pomoci rozšířit bicykl jako běžný dopravní prostředek v městském prostředí, k čemuž pomáhá i spolupráce s filozofickou fakultou.
Kontakt: bajkazyl.olomouc@gmail.com

CECH INVALIDŮ STŘEDOEVROPSKÉ HISTORIOGRAFIE, o. s.
Cílem této organizace je sdružovat současné a bývalé studenty Katedry historie FF UP a jiné osoby, zajímající se o historii. Cech pořádá kulturní a sportovní akce a exkurze po paměti hodnostech. Z kulturních akcí zmiňme každoroční pasování prváků Katedry historie a podíl na organizaci večírků a plesů této katedry. K dalším aktivitám Cechu patří také revitalizace a udržování zahrady katedry historie.
Kontakt: www.cish.bloger.cz, cish@centrum.cz 

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE, o.s.
Česká asociace studentů psychologie je organizace studentů a absolventů psychologie působících na území České republiky. Základními cílí ČASP je například zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psychologie v ČR. ČASP se podílí na psychologických konferencích a seminářích, a to i na mezinárodní úrovni, výměnných pobytech či na seznamovacích akcích pro prváky a tradiční Psychoparty.
Kontakt: www.caspos.cz, Kateřina Palová, viceprezident.ol@caspos.cz  

DIVADLO KONVIKT, o.s.
Divadlo Konvikt o.s. je nezisková organizace, která rozvíjí kulturní a komunitní aktivity. Pořádá mezinárodní festival Divadelní Flora, který každoročně v květnu prezentuje špičkové divadelní a taneční produkce. Produkčně zaštiťuje aktivity Divadla na cucky, které provozuje vlastní prostor ve Wurmově ulici. Od roku 2013 také provozuje komunitní zahradu
Za()hrada, která nad realizuje také řadu přednášek a workshopů z oblasti trvalé udržitelnosti, enviromentální vzdělávání a občanského aktivismu.
Kontakt: www.divadlokonvikt.cz, Jan Žůrek, info@divadlokonvikt.cz

ERASMUS STUDENT NETWORK UP OLOMOUC, o.s.
ESN Česká republika je nezisková studentská organizace, která je součástí rozsáhlé sítě ESN International se sídlem v Bruselu. Hlavním posláním jednotlivých sekcí sdružených v ESN ČR je pomáhat zahraničním studentům. Členové sekce ESN UP Olomouc během celého akademického roku pomáhají studentům nejen ze zemí Evropské unie, ale také z USA či z Jižní Koreje. Pravidelně pro ně pořádají volnočasové aktivity (výlety, párty, koncerty, sportovní vyžití, vzdělávací workshopy, atd.).
Kontakt: http://esnup.upol.cz, Michaela Mošťková, president.esnup@gmail.com 

ELSA OLOMOUC
Sdružení The European Law Students´Asociation sdružuje studenty práv a mladé právníky v 41 zemích Evropy. Hlavní ideou sdružení je kooperace mezi Evropany, jejichž činnost a studium je právního charakteru. ELSA pořádá přednášky, semináře na aktuální a jiná žádaná témata či konference s mezinárodní účastí. V říjnu se můžete těšit také na burzu učebnic, rad a nápadů nebo právnický Antiples.
Kontakt: www.elsa.cz, Blanka Hrdinová, hrdinova@elsa.cz

INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL STUDENTS ASSOCIATIONS
IFMSA je reprezentována více než milionem studentů ze sta zemí a šesti kontinentů. Organizace je přidružena k OSN a WHO (Světová Zdravotnická Organizace) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Cílem této neziskové organizace je podpora odborného vzdělávání, mezinárodní spolupráce studentů a šíření humanistických ideálů. Jsi-li studentem medicíny, neměl bys IFMSA minout.
Kontakt: www.ifmsa.cz, Barbora Klimovičová, lpr.upol@ifmsa.cz

ISHA Olomouc o.s.
Studentský spolek ISHA Olomouc o.s. je místní sekcí The International Students of History Association, která sdružuje studenty historie na mezinárodní úrovni a umožňuje jim se potkávat a sdílet své znalosti a zkušenosti prostřednictvím konferencí a workshopů. ISHA Olomouc se zaměřuje na organizování akcí pro studenty historie na UP, včetně těch zahraničních, jako například filmový a diskuzní klub, setkávání se zahraničními studenty, či nabízí svým členům možnost vyjet na konferenci či seminář do zahraničí (členové se zúčastnili například seminářů v Helsinkách nebo v Budapešti). V únoru 2015 bude také organizovat mezinárodní seminář přímo v Olomouci.
Kontakt:
http://www.isha-international.org/Section/Olomouc
Facebook: https://www.facebook.com/ishaolomouc?ref=ts&fref=ts

JAPONSKÝ KLUB OLOMOUC
Japonský klub Olomouc je studentský spolek fungující jako samostatné občanské sdružení pod zášti tou Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Katedry asijských studií. Jeho členové se vyznačují zájmem o vše japonské a své nadšení rádi a často sdílejí s ostatními. Činnost klubu obnáší pravidelná promítání japonských filmů, přednášky na zajímavá témata, workshopy kreativních činností, ochutnávky jídel a pití či ukázky bojových sportů.
Kontakt: www.japonskyklub.cz, jkolomouc@yahoo.co.uk

PASTICHE FILMZ, o.s.
Pastiche Filmz představuje kulturní platformu usilující o širokou nabídku audiovizuálních projektů a událostí. Program zahrnuje kromě projekcí hraných, dokumentárních a krátkometrážních snímků také pohyblivý obraz, videoklipovou tvorbu, výstavní a instalační činnost či literární večery.
Kontakt: www.pastichefilmz.org, Štěpánka Ištvánková, stepanka@pastichefilmz.org   

POSPOL
První organizace studentů přírodovědy Olomouc si dala za hlavní úkol pomáhat studentům přírodovědecké fakulty. Klade si za úkol pomáhat hlavně prvákům, usnadnit jim start, rozptýlit jejich obavy a poradit jim v každé situaci, ve které se mohou ocitnout. POSPOL se snaží být aktivní i v ostatních sférách studentského života, usnadňuje komunikaci mezi vyučujícími a studenty a organizuje různé kulturní akce.
Kontakt: www.pospol.upol.cz, facebook, e-mail pospol@upol.cz

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR
Sdružení studentů stomatologie (SSS ČR) je dobrovolná nezisková organizace otevřená všem studentům stomatologie a zubního lékařství v České republice. SSS ČR pořádá odborné přednášky a kurzy u nás i v zahraničí, výměnné stáže, sportovní akce, zajišťuje výhody pro studenty zubního lékařství na fakultách, vstupy na výstavy a kongresy, brigády, pořádá i školící akce pro dospělé a děti.
Kontakt: www.ssscr.cz/olomouc, klosova@tunw.upol.cz

SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR ATENEO
Soubor, složený ze studentů Univerzity Palackého v Olomouci, vznikl v roce 2001 z iniciativy hudbymilovného žactva pod zášti tou katedry hudební výchovy pedagogické fakulty. Členy Atenea jsou nejen studenti hudebních oborů, ale většinu tvoří směsice lidí z kateder a fakult napříč univerzitou (od studentů matematických disciplín až po investigativní žurnalisty). Repertoár Atenea je stejně rozmanitý jako jeho složení. Rozpětí stylů se pohybuje od hudby vážné přes sborové úpravy lidových a populárních písní až po skladby menšinových žánrů jako blues, spirituál či gospel. Kromě pravidelných zkoušek patří mezi sborové aktivity koncerty, výjezdní soustředění, nahrávání CD a spolupráce s dalšími sbory či umělci. Ke sborovému životu ovšem patří i mnoho neformálních aktivit. Proto neváhejte a přijďte sbor posílit svým hlasem kdykoliv během celého roku.
Kontakt: www.ateneo.upol.cz, ateneo@upol.cz

SPOLEK MEDIKŮ LF UP
Organizace studentů Lékařské fakulty, podporovaná vedením této fakulty. Jejich cílem je hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na Lékařské fakultě UP. Členem se může stát každý student LF. Činnost organizace je zaměřena jak na pořádání odborných přednášek a konference SVOČ, tak na organizaci Plesu mediků či Adaptačního kurzu pro 1. ročníky.
Kontakt: www.spolekmediku.cz, Veronika Jančíková, verca.sjs@gmail.com

SPOLEK STUART
Spolek StuArt je dobrovolnou neziskovou organizací současných i bývalých studentů Katedry dějin umění na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Cílem Spolku je hájit zájmy studentů a přispívat k podněcování, rozvoji a ovlivňování vzdělávacího a kulturního života jak na domovské katedře, tak na celém Uměleckém centru UP. Ve spolupráci s kulturními institucemi a sdruženími je pak zájmem Spolku StuArt pozvednou kulturní úroveň v celém městě. Činnost Spolku tak spočívá v realizaci výstav, přednášek, besed, konferencí, společenských akcí nebo odborných kulturních stáží, které jsou pořádány za účelem naplnění předem stanovených cílů.
Kontakt: http://stuart05.webnode.cz, Facebook, Boris Holouš, e-mail: stuart.olomouc@gmail.com

STUDENTSKÉ KŘESŤANSKÉ HNUTÍ OLOMOUC
SKH je křesťanská skupinka studentů, kteří sdílejí stejnou vizi: Chce přinést dobrou zprávu Ježíše Krista svým přátelům na VŠ. Nejde o církev ani ji nechce tato organizace nahradit. Členové jsou zakořeněni v křesťanských sborech z celých Čech a povzbuzují nové křesťany, aby se usadili v místních sborech. Scházíme se pravidelně v úterý v 19:00 Mariánská 3, Olomouc. Všechny srdečně zveme!
Kontakt: www.skh-olomouc.cz,  jirkaskh@email.cz

UDRŽITELNÝ PALACKÝ
Spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových studií. Jeho hlavním cílem je posílení společenské odpovědnosti a podpora environmentálně příznivého chování. Poskytuje příležitost studentům z celé univerzity využít jejich vědomosti nabyté ve výuce v praxi a zapojit se do řady projektů. Snažíme se vždy zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální.
Uvědomili jsme si, že na to, abychom začali měnit věci kolem sebe nemusíme čekat až do konce studia. Právě naopak. Kdy jindy, když ne teď?
Kontakt: udrzitelny.palacky@gmail.com
Facebok: https://www.facebook.com/udrzitelnypalacky/?fref=ts

UP CROWD
Studentský spolek UP Crowd se zabývá propagací vědy univerzitních pracovišť jako jsou PřF, LF a Olomoucká výzkumná centra. Spojujeme talentované studenty napříč fakultami s cílem lépe "komunikovat a popularizovat vědu", aby z ní něco měl lid i mladí žáci, které se snažíme pro studium vědy nadchnout. Druhotným, avšak nikoliv druhořadým cílem našeho spolku je touha spojit entuziasmem naplněné milovníky vědy – umožnit jim tak osobní růst či navázání nových kontaktů skrze vzájemnou, mezioborovou interakci. Vedle zkušeností vám tak bude odměnou i nová paleta kontaktů.
Kontakt: e-mail: upcrowd@upol.cz, Facebook

VAŠE LIGA OLOMOUC
Je studentská sportovní organizace působící na vysokých školách v celé ČR, jenž sdružuje na 7.000 amatérských sportovců. Liga nabízí jak zapojení se do sezónních lig, tak jednorázové sportovní akce. Od roku 2010 pak působí pobočka VAŠÍ Ligy i v Olomouci, kde nabízí squash a badminton. V rámci zapojení se do jednotlivých ligových soutěží čekají na studenty výrazné slevy.
Kontakt: www.vaseliga.cz/cz/mesta/olomouc, Markéta Smoleňová, marketa.smolenova@vaseliga.cz  

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ OLOMOUC
Občanské sdružení, které se hlásí ke křesťanským hodnotám. K členům patří studenti  UP a olomouckých VOŠ. Společně s členy VKH se může kdokoliv bez ohledu na vyznání nebo světonázor zúčastnit mše svaté, a to každou středu od 19h v kostele Panny Marie Sněžné, nebo dalších aktivit. VKH nabízí alternativu, jak smysluplně využít volný čas. Akademický rok zahajuje VKH slavnostní mší svatou, kterou slouží otec biskup.
Kontakt: www.vkholomouc.cz, Jan Morcinek, jan.morcinek01@upol.cz

Nahoru

Studentské časopisy

Helena v krabici
Helena v krabici je občanské sdružení a stejnojmenný internetový a tištěný časopis studentů Univerzity Palackého. V současné době počítá s dvěma desítkami stálých členů redakce, kteří se snaží přinášet novinky z univerzitního světa, Olomouce i kulturního života. Redaktoři jsou převážně z katedry žurnalistiky nebo studují editorství, avšak redakce se nebrání přijetí studentů ani z jiných oborů. Každý týden vychází několik lifestylových seriálů, ať už ze světa módy, bydlení či barů a hospod. Helena v krabici také nabízí možnost splnění si redakční praxe pro studenty. Letos slaví Helena už 9. narozeniny.
Kontakt: www.helenavkrabici.cz, helenavkrabici@gmail.com

25 FPS
Online filmový časopis (www.25fps.cz), u jehož zrodu stáli studenti filmové vědy UP, nabízí texty zaměřené na světovou a tuzemskou kinematografii (recenze, rozhovory, portréty), na oblast seriálové tvorby, komiks, distribuci a filmové události. 25fps se aktivně zapojuje do mediální podpory regionálních i celostátních (a mezinárodních) akcí, spolupracuje s různými institucemi a má „na kontě“ i podporu unikátní DVD kolekce filmů Karla Vachka.
Kontakt: www.25fps.cz, Lukáš Gregor, gregor@25fps.cz  

HAD -  časopis Spolku mediků LF Univerzity Palackého
Časopis Spolku mediků LF UP, znovu obnovený na sklonku akademického roku 2007/2008, který slouží k informování členů LF o dění na fakultě, na UP a v Olomouci, ale také k zábavě a inspiraci. K dostání většinou dvakrát za semestr.

BABYLON
Vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR a Open Society Fund Praha, je k dispozici na akademické půdě zdarma v knihkupectví Studentcentrum, Křížkovského 14.

www.zurnal.upol.cz (Žurnál Online)
Internetová extenze Žurnálu UP je především zpravodajsko-publicistickým portálem univerzity, na kterém najde denně nejen akademická obec ty nejdůležitější informace z dění kolem nás. Samozřejmostí je jak řazení článků do rubrik a jejich snadné vyhledávání, tak i kalendář akcí, přehled aktualit, pozvánky na akce či archiv starších vydání Žurnálu UP. Příjemným zpestřením videoreportáže. Svůj příspěvek do Žurnálu online můžeš poslat samozřejmě i ty, a to na redakce@upol.cz.

Nahoru

Studentské rádio UP AIR

Studentské rádio UP AIR vzniklo na Filozofické fakultě UP v roce 2014 s cílem zprostředkovat prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů se studenty i studentů s vyučujícími. Ve svém pravidelném denním vysílání se členové rádia snaží informovat o dění v rámci akademické obce i mimo něj a přibližovat nejrůznější kulturní, společenské i politické události týkající se Olomouce. V neposlední řadě poskytuje rádio studentům UP prostor pro vlastní vyjádření a získání cenných praktických dovedností v oblasti rozhlasové produkce a propagace.

Kontakt:
http://upair.upol.cz/ 
https://www.facebook.com/UPAIROlomouc?fref=ts 
e-mail: upairolomouc@gmail.com 

Nahoru

Webové stránky pro studenty

UPBorec
UPBorec (www.upborec.cz) je studenty vytvořené místo na webu, sloužící primárně k ulehčení studentského života na Univerzitě Palackého. Díky hodnocení učitelů a předmětů vám může pomoci si vybrat, které z předmětů a vyučujících si zvolit, popřípadě na co se v konkrétním případě připravit. Stejně tak si zde lze najít či nabízet brigádu, bydlení nebo spolubydlení, prodat a nakoupit nejen studijní pomůcky a materiály.
Kontakt: www.upborec.cz, Anton Kuzmin, info@upborec.cz

 


Dočetli jste seznam až do konce a nenašli jste v něm název spolku, sdružení, jehož jste členem (nebo o jehož existenci minimálně víte) nebo studentské iniciativy, na níž se podílíte? Neváhejte a informujte o tom své okolí! Například prostřednictvím webových stránek UP, Žurnálu UP (společná adresa redakce webu UP a redakce Žurnálu UP: redakce@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 01. 08. 2016, Maroš Gemzický