Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Poradenství

Poradenské služby na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zajišťovány prostřednictvím detašovaných pracovišť na fakultách UP, které disponují odborníky zabývajícími se problematikou, která je předmětem činnosti informačního a poradenského systému na UP. Pracoviště mají vlastní označení, statut, ve kterém je specifikováno zaměření jejich služeb.

Tato pracoviště mohou zajišťovat služby pro další fakulty UP. Mezi jednotlivými detašovanými pracovišti není vztah podřízenosti či nadřízenosti, klient (student) se může svobodně a dobrovolně rozhodnout pro kterékoli z nich. Informační a poradenský systém nevytváří vlastní finanční zdroje, poskytování poradenských služeb je bezplatné. Provozní náklady jsou hrazeny z rozpočtu UP.

Poradenská centra na UP

Studentské kariérní a poradenské centrum UP

popis

www

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

popis,

www

Studentská právní poradna

popis,

www

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

popis

Vysokoškolská psychologická poradna

popis

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

popis

Centrum poradenské služby CMTF

popis,

www

Poradna k otázkám zdraví a zdravého životního stylu

popis

Profesně poradenské centrum FF

popis

Profesně poradenské centrum FTK

popis,

www

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

popis

Poradenství pro studenty a absolventy Přírodovědecké fakulty

popis

www

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

popis,

www

Projektový servis UP 

popis,

www

Poradenství a konzultace poskytují i další pracoviště na UP jako součást svých hlavních činností, jako jsou např. Knihovna UP, Vydavatelství UP, Centrum výpočetní techniky UP, oddělení audiovizuálních služeb, oddělení komunikace a další (viz Struktura UP). Patří k nim také studijní oddělení, oddělení vědy a výzkumu, personální oddělení, oddělení pro distanční a celoživotní vzdělávání a další pracoviště děkanátů jednotlivých fakult. 

Studentské kariérní a poradenské centrum Univerzity Palackého

Cílem aktivit Studentského kariérního a poradenského centra je podpora:

 • rozvoje klíčových dovedností studentů,
 • vytváření kontaktů studentů se zaměstnavateli,
 • přechodu absolventů univerzity do praxe,
 • činnosti poradenských pracovišť Univerzity Palackého.

StuStudentské kariérní a poradenské centrum nabízí tyto služby:

 • individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství
 • rozvojové kurzy, tréninky a workshopy
 • assessment a development centrum na zkoušku
 • setkávání se zaměstnavateli
 • konference
 • online poradentství.

Studentské kariérní a poradenské centrum vzniklo v roce 2015 v rámci centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vybrané služby centra jsou realizovány díky podpoře Olomouckého kraje a České spořitelny.
Centrum plánuje v průběhu podzimu 2015 své služby rozšířit o další zajímavé aktivity, budou spuštěny webové stránky, na kterých studenti naleznou aktuální informace o všech pracovištích na jednotlivých fakultách, ale také zajímavé články z oblasti kariéry, tipy jak uspět na trhu práce a nabídky práce a stáží.

Kontakty:
Mgr. Jitka Janečková Moťková
jitka.janeckova@upol.cz
Vedoucí Studentského kariérního a poradenského centra

Mgr. Katrin Baníková
katrin.banikova@upol.cz
Koordinátorka Studentského kariérního a poradenského centra

Sídlo:
Studentské kariérní a poradenské centrum, Křížkovského 8, Olomouc
Kancelář číslo 165 v přízemí Zbrojnice (vedle počítačových učeben)

www.kariernicentrum.upol.cz

Otevírací doba:
8:00–12:00, konzultace po předchozí domluvě

Nahoru

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami poskytuje komlexní poradenský, technický a terapeutický servis handicapovaným studentům a uchazečům o studium. Vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult, poskytuje poradenské služby pro vyučující a dále také spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují. Centrum sídlí v prostorách Pedagogické fakulty. Provoz Centra je organizován vždy od září do června každého školního roku. Poradenské služby jsou poskytovány na základě osobní žádosti klienta, zpravidla po telefonické domluvě. V případě individuální potřeby může poradenská činnost probíhat i mimo prostory Centra.
Web: www.cps.upol.cz 

Nahoru

Studentská právní poradna

Právní pomoc je poskytována studenty pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat. Právní pomoc je poskytována osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc tj. právní pomoc advokáta. Studentská právní poradna neposkytuje právní pomoc v oblasti trestního a obchodního práva. Více...

Nahoru

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

V otázkách osobních,  vztahových,  rodinných, studijních a pracovních se Vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc: Marek Kolařík, Martin Lečbych, Alena Plháková,  Vladimír Řehan, Eleonora Smékalová,  Irena Sobotková, Matúš Šucha.

Poradenství je bezplatné.
Možnost objednání na tel. čísle: 585 633 501 nebo osobně u poradců.

Nahoru

Vysokoškolská psychologická poradna

působí při Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP. Terapeuty jsou členové katedry dle volby klienta. V krizové situaci se obracejte přímo na jednotlivé pracovníky katedry.
Kontakt:
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
e-mail: michaela.pugnerova@upol.cz 
tel.: 585 635 211

Nahoru

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Cílem poradny je poskytování standardních i nadstandardních poradenských služeb v oblasti sociálně-právní a úzká spolupráce při řešení problémů s Vysokoškolskou psychologickou poradnou při Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP, primárně pro studenty a zaměstnace PdF UP v Olomouci, pouze výjimečně pro jiné osoby.
Činnost poradny garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií.

Nahoru

Centrum poradenské služby CMTF

Centrum poradenské služby Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje psychologické a studijní poradenství. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.
Web: www.cmtf.upol.cz/menu/poradenstvi/ 

Nahoru

Poradna (konzultační středisko) k otázkám zdraví a zdravého životního stylu

Poradnu provozuje Centrum výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci. Cílem je poskytnout studentům Pedagogické fakulty, ale i dalších fakult Univerzity Palackého v Olomouci, odborné konzultace a poradenství v oblastech primární prevence, výživy, poruch příjmu potravy, ochrany reprodukčního zdraví atp.

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,    
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení,     prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,    
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,    
 • pohybová aktivita,    
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,    
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu.

Konzultační den: středa 11,00–12,00 hod.
V jiných termínech je konzultace možná po předchozím objednání.

Kontaktní místo:
pracovna Centra výzkumu zdravého životního stylu
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
3. poschodí, dveře č. 4.48

Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
tel.: 585 635 512, 777 173 551
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz

Nahoru

Profesně poradenské centrum FF UP

Nabízí studentům kreditované praxe, zahraniční pracovní stáže programu Euroculture, spolupracuje se zaměstnavateli za účelem zpracování diplomových prací, spolupracuje na projektech a poskytuje konzultace projektových záměrů. 

Nahoru

Profesně poradenské centrum FTK

Jako součást oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky, nabízí studentům a zaměstnancům UP služby v těchto oblastech:

 • Studijní poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Profesní poradenství
 • Sportovní poradenství
 • Poradenství pro zpřístupňování studia

Informace podává Bc. Hana Wittková, která taktéž zajišťuje kontakt na vybraného psychologa (dle charakteru problému).

Kontakt:
Oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky FTK UP Olomouc
tř. Míru 115, 771 11 Olomouc (budova děkanátu)
tel.: 585 636 366, fax: 585 632 899
e-mail: hana.wittkova@upol.cz   

Diagnostické, poradenské a terapeutické služby (dle potřeby klienta) zajišťují členové Katedry kinantropologie a společenských věd:
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., klinická psycholožka

Nahoru

Poradenství pro studenty a absolventy Přírodovědecké fakulty

Poskytované služby:

 • Personální a pracovně právní poradenství pro studenty, absolventy a zaměstnance PřF UP
 • Zprostředkování dlouhodobých a krátkodobých pracovních míst, praxí, stáží, stínování pozic u zaměstnavatelů se specializací na přírodovědné obory fakulty
 • Podpora studentů v získání praxe v oboru během studia i při adaptaci v zaměstnání
 • Spolupráce se zaměstnavateli přírodovědných oborů, databáze zaměstnavatelů, organizace setkání zaměstnavatelů se studenty/budoucími absolventy pod názvem OKNO DO PRAXE, zprostředkování zkušeností absolventů z praxe
 • Předmět BEZ PRAXE DO PRAXE I. a II. s praxí u zaměstnavatelů přírodovědných oborů www.pda.upol.cz
 • Organizace návštěv u zaměstnavatelů spojených s exkurzí pro studenty PřF
 • Zveřejňování poptávek studentů na trhu práce a nabídek zaměstnání pro studenty a absolventy PřF
 • Monitoring trhu práce
 • Systematická práce s absolventy PřF a vedení webové stránky absolventů PřF www.absolventiprf.upol.cz
 • Realizace dotazníkových šetření studentů a absolventů PřF

Kontakty:

Mgr. Dagmar Petrželová
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
tel.: 585 634 003
www.kariernicentrum.upol.cz/text-9

Nahoru

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.). Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí.
E-Bezpečí zabezpečuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.

Důležité odkazy:
Centrum PRVoK (www.prvok.upol.cz)
Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
Online poradna (www.napisnam.cz)

Kontakty:
E-mail 1: prvok@upol.cz 
E-mail 2: info@e-bezpeci.cz  
Telefon 1 (mobil): +420 773 470 997 
Telefon 2 (mobil): +420 777 146 808
Telefon (pevná): +420 585 635 601 (út-čt)

Nahoru

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zajišťuje transfer technologií mezi univerzitou a komerční sférou. Jeho podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím firmám. Studentům nabízí konzultace diplomových prací z ekonomie nebo příbuzných oborů. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity za výhodných podmínek. Více...

Nahoru

Projektový servis UP

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností.

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

 • komplexní služby pro předkladatele projektů;
 • projektové poradenství;
 • administrativní a finanční vedení projektů;
 • vzdělávání, lektorování. 

Více na www.psup.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 28. 12. 2010, Daniel Agnew