Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Identifikační karty

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM NASTUPUJÍCÍM DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/17


Identifikační karty (ISIC i karta UP) pro studenty prvních ročníků se vydávají v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1), na CVT v kanceláři Identifikačních karet, 2. patro, č. dveří 3,87 v úřední hodiny pracoviště IK.
Každý student má možnost zjistit si, zda karta je vyrobena či nikoli. Informace nalezne na Portále UP (http://portal.upol.cz) v sekci Kontakty – Hledání studentů, po zadání svého Příjmení a Jména v odstavci Datum výroby karty.
Proč není karta vyrobena, může být způsobeno např. absencí Přihlášky uživatele průkazu studenta (karty) s fotografií v kanceláři IK, anebo nesprávnou platbou kauce, tj. chybně uvedeným variabilním symbolem. V tomto případě kontaktujte kancelář IK osobně nebo písemně a doložte z výpisu účtu Vámi uvedený VS a datum platby. V případě chybného VS naše pracoviště žádá opravu VS po finanční účtárně UP, aby došlo ke správnému přiřazení platby, potom teprve probíhá tisk karty.

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ K PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KARTY ISIC ZAKOUPENÍM VALIDAČNÍ ZNÁMKY


Od tohoto akademického roku je stanovena cena za validační známku 250,- Kč.
Platnost známky je od 09/2016 do 12/2017.
Studenti,
kteří mají zájem si svou mezinárodní kartu ISIC prodloužit, mohou po zápise do ročníku uhradit validaci přes platební bránu na Portálu UP v sekci "moje studium"- "moje platby" použitím tlačítka „zaplatit on line“, a to svou platební kartou (v tomto případě student nemusí při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě). Validaci lze, jako dříve, uhradit převodem nebo složenkou se správně vyplněným variabilním symbolem a při vyzvednutí předložit doklad o platbě (pokud nedošlo ke spárování platby a stav zůstal: Neuhrazeno).

Opens internal link in current windowKauce a výdej karet
Opens internal link in current windowValidace a výdej známek
Opens internal link in current windowČasté dotazy studentů, zaměstnanců

Pracoviště identifikačních karet zajišťuje komplexní služby spojené se zaváděním, vývojem, výrobou a výdejem identifikačních karet (dále IK) na UP. Spravuje všechny potřebné databáze pro užívané aplikace, včetně přístupového systému do učeben a budov UP. V současné době se používají dva typy identifikačních karet (IK) a pro všechny studenty to jsou, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, zároveň průkazy studenta. Studenti prezenčního studia používají ISIC průkazy s mezinárodní platností a studenti neprezenčního studia (kombinované, distanční, CŽV, U3V) a zaměstnanci dostávají tzv. standardní IK s potiskem a logem UP v Olomouci. Počínaje akademickým rokem 2015/16 byly dány do oběhu nové standardní karty v souladu s novým jednotným vizuálním stylem UP. Všechny typy IK obsahují elektronický čip a jsou tak využívány pro veškeré aplikace uvnitř i mimo UP. Standardní IK se pak liší dle druhu využívaných služeb.

Služby:

uvnitř UP: 

 • stravovací systém v menze
 • knihovny
 • kopírky
 • vstupní systémy do budov a učeben
 • přístupový systém v počítačové studovně v budově Zbrojnice a na fakultách

mimo UP slouží: 

 • k vyřízení průkazu dopravce u DPMO
 • jako čtenářský průkaz Vědecké knihovny v Olomouci

Úřední hodiny:

Úřední hodiny na pracovišti IK
(je umístěno ve II. patře budovy IC v prostorách CVT):

Pondělí

 

9.00 - 11.30

 

13.00 - 14.00

Úterý

9.00 - 11.30

 

Středa

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Čtvrtek

9.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Pátek

9.00 - 11.30

 

Dotazy zadávejte: 
použijte odkaz HelpDesk (http://helpdesk.upol.cz) – kategorie ISIC

Kontaktní osoby:

Kancelář Identifikačních karet odd. provozu CVT: 

 • + 420 585 63 1840
  alena.vymetalova@upol.cz
  Alena Vymětalová
 • + 420 585 63 1832
  jana.jonasova@upol.cz
  Mgr. Jana Jonášová

Vedoucí Oddělení provozu CVT: 

 • + 420 585 63 1822
  rostislav.nepozitek@upol.cz
  Ing. Rostislav Nepožitek

Soubory ke stažení: 

Dokumenty k nahlédnutí:

Typy identifikačních karet a jejich způsoby využití: 

 • ISIC
  Jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Na UP je vydáván všem studentům prezenčního studia. Student při nástupu ke studiu obdrží ISIC s mezinárodní platností nejen do konce daného akademického roku, ale do konce kalendářního roku, tj. až 16 měsíců. 
  ISIC plní dvě funkce – jednak umožňuje přístup ke všem aplikacím na UP jako karta standardní, rovněž se s ní lze prokazovat i mimo UP a využívat i velké množství výhod – slevy (nákup, stravování, vzdělávání), vstupné, cestování, ubytování, příspěvky na kartu ISIC u bank, atd. – více na http:/www.isic.cz
  Studentům Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd se tiskne ISIC rozlišený barevným pruhem na rubové straně karty. Z této strany jim slouží ISIC zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.
  Pro následující akademické roky lze prodlužovat mezinárodní platnost nákupem validační známky.
  Pokud si student neprodlouží kartu ISIC validační známkou, nemůže se prokazovat platným mezinárodním průkazem mimo UP Olomouc a je vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC. Na UP však zůstává karta plně funkční ve smyslu průkazu studenta.
  Pro plné využití mezinárodní karty ISIC (slevy mimo UP) je třeba si provést aktivaci na http://www.mujisic.cz
  Zakoupení validační známky a prodloužení mezinárodní platnosti není na UP povinné.
 • Standardní karta UP
  Je průkaz studenta pro studenty neprezenčního studia, který platí pouze na UP. Různé typy této IK jsou rozlišeny podle způsobu využití popisným pruhem na pravé straně karty (u staršího typu karet textem pod fotografií), např. student-ostatní, ostatní.
  Na základě rozhodnutí vedení UP se platnost standardních průkazů studenta od akademického roku 2011/2012 neprodlužuje validační známkou.
  Od nového akademického roku 2015/16 UP v Olomouci zahájila nový tisk karet v jednotném vizuálním stylu. V platnosti zůstávají oba typy karet.
  Elektronická platnost obou průkazů studenta (ISIC pro prezenční studium; Standardní karta UP pro kombinované, distanční, CŽV, U3V apod.) v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a oba dva typy karet jsou platné po celou dobu studia.
 • Karta zaměstnance
  Kartu zaměstnanec využívá pro potřeby stravování v menze, vstupů do budov a pracovišť, k výpůjčkám knih. Od roku 2007 je vydávána zaměstnancům zdarma a ti, kteří mají kartu vydanou před tímto rokem, obdrží vratnou kauci zpět při ukončení pracovního poměru a jejím vrácení. Karty tisknuté od září 2015 jsou dle nového vizuálního stylu rozlišeny popisným pruhem na pravé straně slovně: zaměstnanec, pedagog nebo senior. V platnosti zůstávají oba typy karet.
  Mimo UP se jí může zaměstnanec prokazovat ve Vědecké knihovně Olomouc, kde slouží jako čtenářský průkaz VKOL.
 • Karta absolventa
  Karta absolventa se získává po registraci do Klubu absolventů zdarma. Předložením karty absolventa je možný nejen volný vstup do knihoven UP a získání slev na jazykových kurzech nebo sportovních lekcích pořádaných univerzitou, ale i mimo UP jsou nasmlouvány s externími partnery různé benefity. Více informací k získání karty a ke Klubu absolventů na http://absolventi.upol.cz/
 • Karta pro knihovnu
  Tiskne se výhradně pro potřeby knihoven a je určena právnickým osobám mimo UP. Žádost o ni se podává v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici.

Následující typy karet nejsou opatřeny fotografií, ale pouze piktogramem:

 • Karta pro menzu
  Slouží pro potřeby stravování. Vyřizuje se a je vydávána Správou kolejí a menz (tř. 17. listopadu 54).
 • Karta pro krátkodobé návštěvy
  Určena pro krátkodobé návštěvy, stáže apod. na dobu kratší než tři měsíce. Vydává kancelář IK po zadání do systému odpovědným pracovníkem fakulty. 
 • Karta pro kopírky
  Určena pro potřeby pracovníků knihoven UP.
 • Karta pro vstupy do budov UP. Vyřizuje se a vydává na příslušné fakultě.
 • Parkovací karta UP
  K přístupu na parkoviště v prostorách FN Olomouc.       

Poplatky:

POPLATKY spojené s tvorbou obou typů studentských karet: 

KAUCE za kartu

200,- Kč

ZTRÁTA karty

200,- Kč

POŠKOZENÍ karty

200,- Kč

ODCIZENÍ karty: 

200,- Kč

ZMĚNA příjmení: 

145,- Kč

ZMĚNA titulu: 

145,- Kč

ZMĚNA fotografie: 

145,- Kč

ISIC – Prodloužení platnosti mezinárodní karty 

Validační známka

250,- Kč

ABSOLVENTI

Tvorba karty 

0,- Kč

Ztráta/zcizení karty 
(pouze po vyplnění žádosti o vystavení duplikátu) 

250,- Kč

 

 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 24. 07. 2013, Daniel Agnew