Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Rozvoj a výstavba

V Olomouci najdete mnoho krásných historických budov, ve kterých sídlí jednotlivé součásti Univerzity Palackého. To dává studiu na olomoucké univerzitě nezaměnitelný charakter, vždyť kdo může říct, že studuje v srdci památkové rezervace. Univerzita se v současnosti nachází v přelomovém období svého vývoje, přičemž kapacita historických budov přestává stačit. Nastává tedy doba, kdy univerzita čelí výzvě nového investičního rozvoje a usiluje o výstavbu objektů, které by měly sloužit jak výuce, tak vědeckému bádání a výzkumným aktivitám.

Jako první vyrostla na Envelopě moderní budova Přírodovědecké fakulty UP za více než jednu miliardu korun. Je to projekt, který nemá v moderní historii univerzity obdoby. Z hlediska investičních záměrů je to pouze začátek celého procesu.

nová budova PřFNová budova PřF na tř. 17. listopadu byla předána do užívání v červnu 2009. Původně užívané prostory uvolněné přestěhováním PřF do nových prostor byly ve 2. pololetí 2009 následně adaptovány a po ukončení díla předány novým uživatelům, a to Filozofické fakultě a Fakultě zdravotnických věd.

V posledním čtvrtletí 2009 byla zahájena investiční akce v budově Rektorátu UP, Křížkovského 8, v souvislosti se zabezpečením ukládání spisových materiálů projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2009 byl aktualizován generel UP, v němž byly popsány budovy v majetku univerzity, zhodnocen jejich technický stav a navržen harmonogram rekonstrukcí pro období 2009 až 2015. Byly zaktualizovány předpokládané náklady a požadavky na státní rozpočet i vnitřní investiční zdroje UP pro toto období.

Pro některé z připravovaných projektů se univerzita rozhodla využít možností, které pod záštitou Ministerstva školství nabízí Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Jde o unikátní investiční podporu z prostředků EU do oblasti aplikované vědy a výuky spojené s výzkumem v letech 2009–2015. Univerzita Palackého se prostřednictvím projektů jednotlivých fakult o tuto podporu uchází s ohledem na svůj tradiční výzkumný potenciál v oblasti aplikací.

Snaha uspět se svými rozvojovými projekty v soutěži o financování v rámci Operačního projektu Výzkum a vývoj pro inovace je vyústěním vědecko-výzkumné práce fakult UP a vzájemné spolupráce řady výzkumných center v rámci UP i mimo ni. Úspěch některých z těchto projektů v roce 2009 znamená další posun UP směrem k tzv. „research university“. V první vlně bylo v rámci tohoto operačního programu přislíbeno financování osmi projektů. Je potěšující, že hned dva z nich má možnost realizovat právě Univerzita Palackého, když projekty Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje byly zařazeny do negociačního řízení. Kromě těchto dvou projektů však univerzitní pracoviště připravila další – velké šance se dávají především projektu Regionální centrum pokročilých technologií, jenž spolu se dvěma výše jmenovanými projekty patří do druhé osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V ose 4 se pak o finanční podporu vážně ucházejí další zajímavé projekty UP – velké šance dosáhnout na podporu se dávají projektům Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP a Výzkumně-vzdělávací areál Pedagogické fakulty UP.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 09. 2013, Daniel Agnew