Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Přednášky významných absolventů

Cyklus vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci je pořádán Univerzitou Palackého a Statutárním městem Olomouc ve snaze udržovat a pěstovat kontakty s vynikajícími absolventy jednotlivých fakult UP, šířit povědomí o jejich příslušnosti k UP i vazbě na město Olomouc, jehož je Univerzita Palackého významnou součástí. "Vědeckopopulární přednáška významných absolventů UP" se uskutečňuje jednou ročně jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů.

Koná se zpravidla na jaře každého kalendářního roku.
K jejímu přednesení vybere k tomuto účelu rektorem UP jmenovaná komise významnou osobnost z řad absolventů UP působící v jakékoli oblasti vědy, podnikání, veřejného, kulturního a politického života.
Předpokládaný rozsah přednášky je 40-50 minut.
Tematicky by měla být zaměřena k významné vědní oblasti či problému z jakéhokoli oboru lidské činnosti či jiné oblasti širšího společenského záběru.
Přednáška je spojena s finanční odměnou. (Více viz Statut přednášky významného absolventa UP v Olomouci.)

Dosud se uskutečnily tyto přednášky:

5. června 2013 - prof. Bohdan Pomahač, M.D., - absolvoval obor Všeobecné lékařství na olomoucké univerzitě v roce 1996. Poté nastoupil do bostonské nemocnice. Od roku 2004 zaměřil svůj výzkumný zájem na problematiku obličejové transplantace. V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje. Videozáznam přednášky na Youtube 

26. dubna 2012
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc
., absolvent Lékařské fakulty UP, přednosta Hemato-onkologické kliniky LF a FNOL, zakladatel první molekulárně genetické laboratoře v Olomouci, spoluzakladatel Olomouckých hematoonkologických dnů a iniciátor transplantací kostní dřeně na LF. Profesor Indrák je uznávanou kapacitou v oboru hematoonkologie u nás i v zahraničí. Ve své přednášce hovořil na téma „Od výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki k cílené léčbě v hematologii“.

6. června 2011
Prof. Jiří Bártek, DrSc.
, absolvent Lékařské fakulty UP, vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Prof. Bártek patří k nejvýznamnějším českým vědcům současnosti v oblasti biologického výzkumu buněčného cyklu u normálních a nádorových buněk. Svou práci přiblížil přednáškou na téma „Mechanisms of genome integrity maintenance and their protective role against cancer and aging“ (Mechanismy zachování genomové integrity jako dynamická bariéra proti nádorům a stárnutí).

29. dubna 2010
Emil Viklický, světoznámý jazzový hudební skladatel a pianista. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nahrával s předními světovými jazzmany. V jeho hudbě se projevuje fúze folklóru a jazzu a inspirace soudobou hudbou. Ve své přednášce nazvané Dialog mezi skladatelem a režisérem při komponování filmové hudby se zamýšlel především nad aspekty mnohdy složité a nejednoznačné komunikace mezi tvůrcem filmu a autorem hudby.

17. února 2009
Prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc., dr.h.c.,
děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  v Hradci Králové, významný specialista v oboru metabolického onemocnění skeletu, osteoporózy a metabolické péče o pacienty, propagátor personalizované či individualizované medicíny. Autor a spoluautor celkem 261 odborných publikací (originálních prací), dalších 60 přehledových odborných prací a vyzvaných editorialů; autor a spoluautor více než 1 000 přednášek a posterů v ČR i v zahraničí, autor 29 vyzvaných přednášek na mezinárodních odborných kongresech - od až po USA, Paraguay či Mexiko; autor a spoluautor 28 kapitol v monografiích, odborných knihách a výukových textech.

19. března 2008
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., významný český amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel, bývalý senátor, rektor Univerzity Palackého a prezident Central European University v Budapešti a Bratislavě. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.

26. dubna 2007
Jiří Pavlica, primáš Hradišťanu, autor a interpret žánrově pestré hudby s bohatou diskografií, autor projektů s participací výtečných interpretů a souborů českých i světových, je držitelem řady ocenění odborných kruhů a jeho práce byla oceněna několika zlatými deskami za nejprodávanější alba. Přednáška s názvem Barevná krajina hudby, doprovázená živými i reprodukovanými hudebními ukázkami, se uskutečnila 26. dubna 2007 v sále Pegasus Regionálního centra Olomouc.

25. dubna 2006
RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., vynálezce videokymografie – unikátní metody pro vysokofrekvenční optické sledování kmitů hlasivek, díky níž lze snáze odhalovat i jemná poškození tohoto důležitého orgánu. Jan Švec v současnosti působí na univerzitě v nizozemském Groningenu jako výzkumný pracovník Hlasové laboratoře Katedry biomedicínského inženýrství a také jako výzkumný pracovník Centra péče o ne­mocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu společnosti Medical Healthcom, s. r. o., v Praze.

23. března 2005
Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl,
výtvarník, sochař a významný pedagog, známý též svojí osobitou poezií a pořady o hanáčtině. V současné době pracuje v ateliéru na olomouckém Horním náměstí č. 18. V roce 2002 byla Přikrylovi udělena Cena města Olomouce za výtvarné umění. Přednáška s názvem Prameny, cesty, setkání se uskutečnila 23. března 2005 v Lectoriu Uměleckého centra UP.

26. dubna 2004
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, světově proslulý fotograf. Od roku 1991 je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, vyučuje dokumentární fotografii, dějiny českého i světového výtvarného umění po roce 1945 a medailon osobnosti. Od téhož roku externě vyučuje fotografický dokument na Katedře fotografie FAMU, kde se v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie.
Přednáška s názvem "Netradiční formy výuky dokumentární fotografie", doprovázená ukázkami prací Štreitových studentů, se uskutečnila 26. 4. 2004 v Lectoriu Uměleckého centra UP.

22. září 2003
Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.,
mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky, zabývající se teorií koherence světla, spoluobjevitel vlastností neklasického světla, nositel Medaile za zásluhy I. stupně.
Přednáška s názvem "Tiché světlo" se konala 22. 9. 2003 v Lectoriu Uměleckého centra UP.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 20. 06. 2013, Daniel Agnew