Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Čestné doktoráty

Čestné doktoráty udělené od r. 1990

 • 6. října 2015 - prof. Karel Pacák - významný endokrinolog, oceněn za rozvoj diagnostiky a nových metod pro léčbu neuroendokrinních nádorů
 • 12. listopad 2014 - Prof. Michael Beckerman - americký muzikolog, oceněn za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu
 • 26. března 2014 - Prof. Göran Sandberg - významný experimentální biolog
 • 2. října 2013 – Jana Reich – oceněn za dlouholetou propagaci a šíření české kultury a vědy v zahraničí
 • 2. října 2013 – prof. Lubomír Doležel, FRSC, dr.h.c. – oceněn za celoživotní přínos světové literární teorii
 • 6. června 2013 - prof. Bohdan Pomahač, M.D., - světoznámý plastický chirurg v oblasti obličejových rekonstrukcí
 • 14. května 2013 - prof. Jiří F. Městecký - světově uznávaný imunolog
 • 5. prosince 2012 - Prof. James F. Sallisvýznamná vědecká osobnost v oblasti aktivního a zdravého životního stylu, preventivní medicíny a sportovních věd
 • 19. října 2011 - Jiří Suchý - za celoživotní multioborovou činnost v oblasti literatury a divadla
 • 27. září 2011 - Prof. Dr. Helmut Glück - význačný jazykovědec, specialista na současný jazyk, jazykovou politiku a němčinu jako cizí jazyk
 • 23. června 2011 - prof. MUDr. Josef T. Prchal - význačná osobnost v oboru vnitřního lékařství (hematologie), genetiky a patologie
 • 4. května 2011 – Prof. Kypros Herodotou Nicolaides, BSc., MBBS, MRCOG – zakladatel nového lékařského oboru Fetální medicína
 • 4. května 2011 – doc. RNDr. Lumír Hanuš, CSc. - význačná osobnost v oboru Farmaceutická chemie
 • 8. prosince 2010 – Mons. Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. – význačný teolog, profesor teologických fakult Papežské lateránské univerzity v Římě a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 9. listopadu 2010 - dr. Karim Andrew Sirkka -  významný odborník v oblasti vzdělávání v odborné zdravotnické péči
 • 21. října 2009 - JUDr. Otakar Motejl - významný advokát, soudce, historicky první Veřejný ochránce práv v ČR
 • 6. května 2009 - Juan Antonio Fleming - bývalý velvyslanec Argentinské republiky v ČR
 • 21. října 2008 - Prof. Fabio Roversi Monaco - spoluautor dokumentu Magna Charta Universitatum.
 • 8. června 2007 - prof. Vladislav David - právník, uznávaný autor teoretických prací o mezinárodněprávní odpovědnosti státu a přímém donucení.
 • 8. června 2007 - Dr. iur. ord. Univ.-Professor Willibald Posch - významný odborník na mezinárodní právo, bývalý prezident European Law Faculty Association a její současný člen.
 • 17. ledna 2007 - prof. Valerij Michajlovič Mokienko, DrSc. - významný rusista a slavista.
 • 17. ledna 2007 - doc. PhDr et JUDr. Augustin Palát, CSc. - spoluzakladatel sinologických studií na UP, překladatel a lingvista.
 • 14. května 2006 - Zdeněk Mácal - šéfdirigent České filharmonie
 • 13. května 2005 - prof. Antonín Schindler - vynikající interpret duchovní hudby.
 • 31. března 2005 - prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc. – významný představitel biologického výzkumu buněčného cyklu u normálních a nádorových buněk.
 • 31. března 2005 - prof. zw. Dr hab. Czesław Głombik – významný historik české a polské filozofie.
 • 22. října 2004 – Laurent M. J. Meijer, Ph.D. – vedoucí vědecký pracovník Station Biologique v Roscoffu, významný představitel biologického a farmakologického výzkumu buněčného dělení.
 • 28. června 2004 - Jiří Louda – heraldik, čestný předseda Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně, člen Podvýboru pro heraldiku při poslanecké sněmovně ČR a člen nejprestižnějších mezinárodních heraldických institucí. 
 • 3. října 2003 - Prof. Jos Wilmots - nederlandista, autor četných metod pro výuku nizozemštiny jako cizího jazyka, zakladatel kurzů studia nizozemštiny pro zahraniční studenty.
 • 17. října 2002 - Dr. Kenneth Edwards - vědecký pracovník v oboru genetiky rostlin, spolutvůrce Boloňské deklarace a idejí Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru.
 • 16. května 2002 - Prof. Dr. Volker Mertens - germanista, specialista na středověkou literaturu v mezinárodním měřítku.
 • 4. října 2001 - Prof. MUDr. Karel Maršál, Ph.D. - významný představitel švédské a světové perinatologie. 
 • 28. března 2001 - Priv.-Doz. Dr. Erwin Schadel - filosof, významný představitel současné filosofické triadiky a dynamické ontologie.
 • 24. října 2000 - prof. Dr. hab. Alfons Nossol - arcibiskup Opolské diecéze, profesor Opolské Univerzity. Zásluhy zejména v oblasti vědy, teologie, ekumenického hnutí a charitativní činnosti.
 • 24. října 2000 - doc. ThDr. PhDr. Karel Vrána - filozof a teolog, docent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zásluhy zejména v oblasti teologie a pedagogiky.
 • 8. června 2000 - Prof. Robert. A. Kyle - celosvětově proslulý americký odborník, který neobyčejně významným způsobem přispěl k rozvoji hematolonkologie, a to jak v oblasti vědeckovýzkumné, tak i v oblasti klinické praxe.
 • 2. prosince 1998 - RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr. h. c. - patří k českých chemikům, kteří dosáhli světového ohlasu. Oborem dr. Holého je chemie a studium biologické aktivity antagonistů purinových nukleotidů.
 • 22. listopadu 1998 - Ivan Theimer - významný představitel současného výtvarného umění, sochař a malíř.
 • 10. prosince 1997 - Tomáš Špidlík - světoznámý odborník spirituality křesťanského východu a všeobecně uznáván pro svoji vědeckou erudovanost i svoji schopnost popularizovat výsledky svého bádání.
 • 25. listopadu 1996 - Hans Galjaard - přední pracovník světové zdravotnické organizace. Je vedoucím pracovníkem Erasmovy Univerzity v Rotterdamu, badatelského i klinického komplexu, který je zaměřen na experimentální a klinickou genetiku.
 • 25. listopadu 1996 - Henry Louis Gates Jr. - patří v dnešních Spojených státech k nejvýznamnějším literárním teoretiků a historikům. Je vedoucím katedry afroamerických studií na Harvardově univerzitě a současně vede na této nejprestižnější americké vysoké škole DuBoisův institut, což je nejvýznamnější vědecký ústav na světě zaměřující se na afroamerická studia.
 • 30. května 1996 - Simon Wiesenthal - je světově uznávanou osobností v oblasti práva a jeho uplatňování v extrémních podmínkách válečných událostí, v boji za lidská práva národů, národností a ras, v boji proti totalitnímu bezpráví ve všech podobách a nepromlčitelnosti nejtěžších trestných činů.Vypátral celkem asi 1100 nacistických válečných zločinců.
 • 17. května 1995 - Ellis Sandoz - patří mezi přední odborníky v oblasti politické filozofie a politických věd v USA a ve světě. Je iniciátorem mezinárodních sympozií a konferencí, které se zabývají principy demokracie, konstitucionalismu a právního státu.
 • 9. listopadu 1994 - Wolfgang Richard Mayr - světově uznávaná osobnost pro své mimořádné odborné a vědecké aktivity v oboru sérologie a imunohematologie, kterými přispěl k podstatnému přínosu těchto lékařských oborů.
 • 9. listopadu 1994 - Giovanni Astaldi - světoznámý zakladatel italské hematologické školy. Specializoval se v oboru kultivace kostní dřeně, nemocí krve, radiologie a fyzikální terapie.
 • 3. června 1992 - Emil Wolf - významný fyzik žijící v USA. Zakladatel moderní teorie koherence a radiometrie. Vědeckými pracemi obohatil rovněž teorii difrakce a rozptylu světla a kvantovou optiku.
 • 2. října 1991 - Pierre Potier - ve své vědecké činnosti se soustřeďuje do oblasti biologicky aktivních přírodních látek. Jako expert UNESCO významně přispíval k rozvoji chemie přírodních látek v řadě afrických a asijských zemí.
 • 20. listopadu 1991 - Charles Merrill - spisovatel, významný vychovatel. Založil “Polish-Czech Schools Project”, který umožňuje českým, slovenským a polským studentům roční vzdělávací pobyt v USA.
 • 22. října 1991 - Stanisław Urbanczyk - významný slavista, polonista a bohemista, který podstatně přispěl svou vědeckou i organizační prací k rozvoji slavistiky a zejména k poznání česko-polských vztahů ve vývoji obou jazyků a literatur.
 • 2. září 1990 - Ewald Osers - britský básník, literární vědec a překladatel. Překládá do angličtiny především česká literární díla. Přednáší rovněž o uměleckém překladu.
 • 28. května 1990 - Václav Havel - dramatik a esejista, jehož tvorba má výrazný filozofický charakter. ve svém díle věnuje pozornost jazyku jakožto nástroji lidského poznání a mezilidské komunikace a neblahým následkům deformace a zneužití slova. Bývalý prezident ČR. 

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 08. 2016, Daniel Agnew