Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
12.12.2014, 13:55, Stáří: 4 r.

Postdok pro katedru ekologie a životního prostředí

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozice

POSTDOK (mladý vědecký pracovník)

Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí (http://ekologie.upol.cz/)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Nástup: 1. 2. 2015
Max. délka pracovní smlouvy: do 30. 6. 2015
Mentor: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (http://ekologie.upol.cz/osostra.php?jmeno=rulik)

Požadavky:
- Ph.D. v oboru ekologie či mikrobiologie ne starší než 28. 3. 2008;
- doložená publikační činnost v oblasti mikrobiální ekologie;
- zkušenosti s terénním výzkumem a laboratorním zpracováním mikrobiologických vzorků včetně znalostí a praktických zkušeností s využitím technik a metod molekulární biologie
- dobrá znalost angličtiny;
- dobrá obeznámenost a zkušenost s koncepty teoretického a experimentálního výzkumu na dobu trvání projektu v návaznosti na stávající výzkum pracoviště mentora;
- doporučující dopis ze školícího pracoviště či místa předchozího působení kandidáta, podrobný profesní životopis.

Žádost společně s požadovanými dokumenty: profesním životopisem, doporučujícími dopisy a seznamem publikací zašlete, prosím, na e-mailovou adresu martin.rulik@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 20. 1. 2015.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.


Dean of the Faculty of Science, Palacký University in Olomouc
opens a selection procedure to fill up the position of

POSTDOC (young scientist)

Workplace: Department of Ecology and Environmental Sciences (http://ekologie.upol.cz/eng/index.php)
Number of positions: 1
Work load: 1,0 (full-time)
Start of position: 1. 2. 2015
Maximal duration of contract: until 30. 6. 2015
Mentor: doc. RNDr. Martin Rulik, Ph.D. (http://ekologie.upol.cz/eng/osostra.php?jmeno=rulik)

Requirements:
- Ph.D. in ecology/microbiology; graduation since March 28, 2008;
- evidence of publication activity in microbial ecology;
- experience with field study and laboratory analyses of microbiological samples including knowledge and practical experiences with using of techniques and methods of molecular biology;
- good knowledge of English;
- familiarity and expertise in the concepts of theoretical and experimental research for period of project duration to parallel the current research at the mentor's laboratory;
- recommendation letter from advisers and or from place of the last occupation, copy of the Ph.D. degree or similar degree if studied abroad, CV.

Application along with required documents: curriculum vitae, recommendation letters, and list of publications, is to be kindly sent to martin.rulik@upol.cz.

Deadline for application is 20. 1. 2015.

Enunciator reserves the right to not occupy the stated position in an exceptional case without stating the cause or cancel the selection procedure.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew