Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
27.09.2011, 14:21, Stáří: 8 r.

Čestný doktorát Univerzity Palackého obdržel významný lingvista prof. Helmut Glück

Autor: Lenka Skácelíková

Za péči o německý jazyk a jeho šíření v mezinárodním kontextu byl vyznamenán hodností doctor honoris causa přední jazykovědec, specialista na současný jazyk, jazykovou politiku a němčinu jako cizí jazyk prof. Helmut Glück. Slavnostní akt se uskutečnil v aule Filozofické fakulty UP 27. září. Germanista uznávaný v širokém mezinárodním prostředí současně převzal také Pamětní medaili UP.

Prof. Glück je profesorem na Univerzitě Otty Friedricha v Bamberku, patří ke známým germanistům Spolkové republiky Německo. Vedle zkoumání současného německého jazyka se věnuje především jazykové politice, sociolingvistice a lexikografické činnosti; jeho přínos je umocněn i tím, že je zakladatelem nového oboru „Historie němčiny jako cizího jazyka“ (Geschichte des Deutschen als Fremdsprache).

Před jedenácti lety založil prof. Glück na své katedře v Bamberku výzkumné centrum pro dějiny německého jazyka jako cizího jazyka. Často přednáší na mnoha evropských vysokých školách. Jedním z míst, které navštěvuje pravidelně, je olomoucká univerzita. Pro studenty germanistiky uspořádal řadu blokových seminářů a jednorázových přednášek.

„Glückovo působení se projevilo ve zvýšené úrovni znalosti studentů a prohloubilo jejich zájem o lingvistiku. Prof. Glück přednášel a vyučoval na Katedře germanistiky FF UP lingvistickým obsahům v době, kdy se zde reformovalo a modernizovalo studium i tohoto dílčího oboru germanistiky: profesor Glück byl do velké míry rádcem mladým kolegům, kteří o reformních krocích uvažovali a uváděli je v život,“ popsala prof. Ingeborg Fialová.

Prof. Glück byl prvním zahraničním germanistou, který se pustil do výzkumné práce s Katedrou germanistiky FF UP jako s partnerem. V roce 1999 zahájil s prof. Libuší Spáčilovou projekt výzkumu vyučování němčině a výzkumu učebnic němčiny z území Čech a Moravy od 15. do 20. století. Druhým společným projektem byl výzkum stereotypů „Obraz Čechů v německé literatuře z Moravy a Čech“. Jeho výstupem se stala rozsáhlá databanka zveřejněná také na webových stránkách katedry a velmi úspěšná disertace absolventa doktorského studia na Katedře germanistiky FF UP Jana Budňáka, která získala zahraniční ocenění.

Prof. Glück je jedním ze zakladatelů Společnosti pro německý jazyk, stal se také mluvčím poroty pro udělování Ceny pro německý jazyk a členem předsednictva společnosti. Nejen v této své funkci je Helmut Glück jedním z nejvýraznějších promotorů současného, stále aktivnějšího hnutí za záchranu němčiny coby jazyka vědy, které získává své příznivce nejen mezi vědci a politiky v Německu, ale též v zahraničí.

foto Marek Otava


Držitel čestného doktorátu UP prof. Dr. Helmut Glück, dr. h. c.

Prof. Helmut Glück, významný germanista Spolkové republiky Německo, zakladatel nového oboru „Historie němčiny jako cizího jazyka“ (Geschichte des Deutschen als Fremdsprache). Studoval germanistiku, slavistiku a nordistiku na univerzitách v Tübingen a v Bochumi, doktorské studium absolvoval na univerzitě v Osnabrücku, která se posléze stala i jeho prvním působištěm. Habilitoval se v oboru „Německá jazykověda“ na univerzitě v Hannoveru a po čtyřletém působení v postavení profesora německého jazyka na univerzitě v egyptské Káhiře byl povolán na - Otto-Friedrich-Universität Bamberg, kde působí i v současnosti. Zde také v roce 2000 založil nové vědecké pracoviště zaměřené na výzkum dějin výuky němčiny jako cizího jazyka (Arbeitsstelle zur Geschichte des Deutschen als Fremdsprache), kde byla v průběhu následujících let realizována řada výzkumných projektů, např. výzkum německého jazyka na území Rumunska či projekt týkající se výuky němčiny od 15. století do roku 1918 v českých zemích. Výzkumná činnost bamberského pracoviště se postupně rozšířila z poměrně úzkého okruhu zkoumání němčiny jako cizího jazyka na sledování historie výuky cizích jazyků vůbec.

Prof. Glück je autorem či spoluautorem 12 monografií, asi 90 odborných článků a předmluv, 40 recenzí a 40 hesel ve slovnících. Bohatá je rovněž jeho editorská činnost - v letech 2002-2005 vydával v prestižním berlínském vydavatelství Walter de Gruyter ediční řadu „Dějiny němčiny jako cizího jazyka“ (Geschichte des Deutschen als Fremdsprache), v roce 2005 se svým kolegou-anglistou prof. Konradem Schröderem ediční řadu „Cizí jazyky v historii a přítomnosti“ (Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart) ve vydavatelství Harrassowitz ve Wiesbadenu. Za tvůrčí vrchol a centrální standardní text pro lingvistickou teorii je považován výkladový slovník Metzler Lexikon Sprache (Stuttgart/Weimar 1993, 2000, 2005), který vyšel už ve třech vydáních.

Od devadesátých let minulého století se datuje spolupráce prof. Glücka v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti s řadou zahraničních univerzit, k nimž se řadí i Univerzita Palackého. Olomouckým studentům germanistiky přednášel prof. Glück jako hostující profesor poprvé v roce 1995. V roce 2000 byla zahájena intenzivní spolupráce na dvouletém výzkumném projektu, jehož cílem byl soupis a rozbor učebnic němčiny používaných v českých zemích od pozdního středověku do roku 1918. Výsledkem bylo vydání společné komentované bibliografie učebnic němčiny, na jejímž zpracování se aktivně podílely obě strany, německá i česká.

Vedle přednáškové činnosti pro studenty a učitele Katedry germanistiky FF spolupráce pokračovala i v následujících letech, kdy byl zahájen další společný dvouletý projekt olomouckých a bamberských germanistů, tentokrát zaměřený na výzkum Obrazu Čechů v německé literatuře. Spolupráce následujícího desetiletí spočívala hlavně v podpoře, kterou prof. Glück věnoval či věnuje olomouckým studentům magisterského a doktorského studia během jejich studijního pobytu na univerzitě v Bamberku. Prof. Glück podporuje také učitele Katedry germanistiky zasíláním autorských výtisků své ediční řady a konzultacemi při řešení dílčích výzkumných úkolů.

S využitím textu Laudatia, které přednesla prof. Libuše Spáčilová při slavnostním aktu udělení titulu dr. h. c. 27. 9. –red-

 Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew