Směrnice rektora UP č. B3-3/2000

Použití insignií UP a způsob jejich uložení

 

Článek I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice se vydává za účelem stanovení použití insignií UP a způsobu jejich uložení v návaznosti na usnesení Statutu UP čl. 28 odst. 2.

 

Insignie UP tvoří:

 

Článek II

Použití insignií UP

Akademické žezlo rektora (podle návrhu Jaroslava Horejce, slavnostně předané Univerzitě Palackého zástupci ONV 17. listopadu 1946) se používá při akademických obřadech, slavnostních imatrikulacích, promocích a sponzích vyjmenovaných v čl. 30 Statutu UP, jichž se účastní rektor UP nebo prorektor v jeho zastoupení. Rektora doprovází s rektorským žezlem pedel rektora.

Akademické žezlo rektora (kopie žezla staré olomoucké univerzity z let 1566 – 1572, kterou dal na své náklady zhotovit Akademický senát Univerzity v Innsbrucku a předal ji Univerzitě Palackého 14. června 1998 při příležitosti 200. výročí narození Františka Palackého) se vystavuje při zvláštních slavnostních událostech. Používá se výjimečně. O jeho použití rozhoduje rektor UP ad hoc.

Akademický řetěz rektora používá při slavnostních příležitostech rektor UP nebo prorektor v jeho zastoupení, a to vždy při akademických obřadech, při nichž má na sobě rektorský talár. Při jiných příležitostech, při zahájení konferencí pořádaných pod jeho záštitou, při předávání medailí či oficiálních přijetích domácích i zahraničních hostů apod. používá rektor UP akademický řetěz bez taláru. Akademický řetěz rektora používá rektor UP nebo prorektor v jeho zastoupení též při návštěvách cizích univerzit i jiných institucí, vyžadují-li to zvyklosti hostitele.

Akademický řetěz prorektora používá prorektor spolu s talárem v roli ceremoniáře, představovatele, promotora či přísedícího při akademických obřadech, slavnostních imatrikulacích, promocích a sponzích vyjmenovaných v čl. 30 Statutu UP. Při jiných příležitostech, při zahájení konferencí, při předávání medailí či oficiálních přijetích domácích i zahraničních hostů apod. používá prorektor UP akademický řetěz bez taláru. Jeden z akademických řetězů prorektora na základě schválené žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. pro předmět kulturní hodnoty užívá rektor UP nebo prorektor, event. děkan fakulty v jeho zastoupení při cestách spojených s akademickou slavností mimo území ČR.

StandartaUP (zhotovená arch. Břetislavem Schormem a darovaná Univerzitě Palackého 5. prosince 1946 Svazem vysokoškolského studentstva) se používá při inauguracích rektora UP na paměť inaugurace prvního rektora UP J.L.Fischera. O jejím použití při výjimečných událostech rozhoduje rektor UP ad hoc. Nesou ji nosič a tři strážci označení šerpami v barvách praporce.

 

Článek III

Uložení insignií UP

Akademická žezla rektora, akademický řetěz rektora a akademické řetězy prorektorů jsou uloženy ve skříni ve zvláštní místnosti sekretariátu rektora UP. Při příležitosti jejich použití je vydává sekretářka rektora a dohlíží na jejich uložení po vrácení. Standarta UP je vystavena ve velké zasedací síni Rektorátu UP.

 

Článek IV

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

 

V Olomouci dne 24. ledna 2000

 

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor UP

 

Nahoru