SMĚRNICE REKTORKY č. B3-6/2000

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA UP

 

I. Základní ustanovení

V návaznosti na novelizované znění zákoníku práce (zák. č. 65/1965 Sb.) v platném znění a k provedení vyhl. MPSV ČR č. 204/1994 Sb. v platném znění je nutno nově upravit poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) na UP. Citované předpisy zásadním způsobem upravují pravidla pro poskytování OOPP.

Současně s účinností vyhl. č. 204/1994 Sb. byly zrušeny všechny předchozí resortní předpisy a směrnice, které neadresně, ale závazně usměrňovaly poskytování osobních ochranných pracovních prostředků podle profesí, včetně lhůt pro jejich výměnu.

Tento systém vychází z pravidel platných v této oblasti v členských státech Evropské unie. Ochranné prostředky, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci, se stanoví individuálně na základě provedené analýzy rizik.

Organizace je povinna chránit zaměstnance a studenty před úrazy, poškozením zdraví a nemocemi z povolání především bezpečným řešením technologie výroby, strojního zařízení, organizace práce a úpravami zařízení a pracovních prostorů (např. ochrannými kryty, vhodnými podlahami, odsáváním škodlivin z jejich zdrojů, klimatizací, odstraňováním hluku, otřesů aj.).

Organizace je povinna vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a to:

 1. vyžaduje-li to ochrana života a zdraví zaměstnanců
 2. vyžaduje-li to ochrana obyvatelstva z důvodů hygienických a protiepidemiologických, včetně ochrany zdravotní nezávadnosti poživatin a léčiv,
 3. zaměstnavatel poskytuje ochranné prostředky tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními.

Ochranné prostředky musí:

 1. být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
 2. odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti,
 3. být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců,
 4. respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
 5. být vzájemně slučitelné tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných pracovních prostředků.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Jejich použití pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

V případě UP se jedná o individuální výběr OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, který vychází ze specifických podmínek na jednotlivých pracovištích UP.

Na plnění zákonem stanovených podmínek zaměstnavateli budou dohlížet orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Současně úroveň řešení poskytování OOPP, jako nedílná součást celého systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci, bude předmětem rozhodování pro stanovení výše pojistné sazby u zákonného úrazového pojištění. Ekonomickým tlakem vytvářeným specializovanou úrazovou pojišťovnou budou zaměstnavatelé stimulováni k optimálnímu řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právní úpravu pro poskytování a používání OOPP řeší komplexně tyto předpisy:

OOPP jsou pro účely této směrnice prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

OOPP poskytuje Univerzita Palackého zaměstnancům a studentům na základě přiloženého seznamu pracovišť, pracovních činností a povolání, který je vypracován podle konkrétních podmínek a potřeb pracovišť v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

Poskytování OOPP studentům UP řeší zvláštní interní předpisy jednotlivých fakult a univerzitních zařízení.

Studentům se OOPP zapůjčují vždy jen na dobu určité pracovní činnosti.

Zaměstnancům, kteří vykonávají práce, při nichž se poskytují OOPP jen příležitostně nebo nepravidelně, se OOPP poskytují jen na dobu vykonávané práce.

Ochrannými prostředky pro účely této směrnice nejsou:

 1. oděvy, obuv, které neslouží k ochraně zdraví a bezpečnosti práce,
 2. zařízení záchranných a havarijních služeb, vykonávajících činnost podle zvláštních předpisů,
 3. sportovní vybavení,
 4. prostředky určené pro sebeobranu.

Nahoru

II. Poskytování OOPP zaměstnancům a studentům UP

Dle § 133 odst. 2 (od 1. 1. 2001 § 133a) zák. č. 65/1965 Sb., tj. zákoníku práce ve znění následujících novel jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, podle pracovněprávních předpisů k bezplatnému používání potřebné OOPP a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje a specifické účinné doplňky stravy. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu, kontrolovat jejich používání a zabezpečovat řádné hospodaření s nimi. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Zaměstnavatel (organizace) je povinen poskytnout zaměstnanci (studentovi) OOPP před zahájením jeho pracovní činnosti.

Vedoucí hospodářské jednotky postupuje dle této směrnice v rámci přidělené rozpočtové dotace NIV.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům, kteří trpí vadou zraku, též dioptrická skla do pracovních brýlí (po vyjádření odborného lékaře).

Dle vyhl. MPSV ČR č. 204/1994 Sb. v platném znění platí uvedená ustanovení též pro všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele (organizace) zdržují na jeho pracovištích. Týká se to především:

U externích zakázek musí být zaměstnanci dodavatelské firmy nebo živnostníci vybaveni vlastnímy OOPP. Tuto skutečnost je nutno písemně úvést do smlouvy nebo objednávky. Zajištění vybavení zaměstnanců a studentů UP sportovním vybavením (ochranné cyklistické a vodácké přilby, záchranné vesty apod.) při výuce se řídí interním předpisem FTK

Nahoru

III. Riziková pracoviště

Podle § 38 odst. 2 vyhl. MZd. č. 45/1966 Sb. v platném znění se pojmem rizikové pracoviště rozumí takové pracoviště, na kterém existuje zvýšené nebezpečí vzniku pracovního úrazu, nemoci z povolání, průmyslové otravy, ohrožení duševního zdraví nebo jiného poškození zdraví z práce. Na těchto rizikových pracovištích smějí pracovat pouze zaměstnanci, kteří se podrobili stanoveným lékařským prohlídkám.

Riziková pracoviště stanovuje (vyhlašuje) orgán hygienické služby nebo jej stanoví zvláštní předpis.

Pracoviště a práce, při nichž existuje zvýšené ohrožení nemocí z povolání, průmyslovou otravou nebo jiného poškození zdraví, určují orgány hygienické služby z vlastního podnětu nebo na návrh organizace. Pomůckou pro určení rizikových pracovišť a prací je vzorový seznam uvedený v příloze 2 Směrnice MZd č. 49/1967 a č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR.

Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců se konají vždy před nástupem zaměstnance na rizikové pracoviště, a to i v těch případech, kdy se zaměstnanec podrobil zdravotní prohlídce pro jiné pracoviště.

K zajištění jednotného postupu při provádění hygienického dozoru vydal hlavní hygienik ČR v roce 1986 Metodický návod k provádění dozoru na pracovištích a vyhlašování rizikových prací. Dle tohoto předpisu se práce a pracoviště zařazují do 4 kategorií, které určuje Okresní nebo Krajská hygienická správa. Časový interval mezi dvěma kontrolami by pro jednotlivé kategorie neměl překročit:

Některé rizikové faktory:
prach, hluk, vibrace, chemické látky, karcinogeny, lasery, ionizující záření, elektromagnetické záření, infekce, alergeny, nadměrná fyzická zátěž, jednostranné, dlouhodobé fyzické zátěže, pracovní poloha, mikroklima, neuropsychická zátěž, osvětlení apod.

Pro účely této směrnice jsou v seznamu pracovních profesí a povolání a v rozsahu vybavení zaměstnanců OOPP již riziková pracoviště zahrnuta.

Nahoru

IV. Schvalování a označování OOPP

Podle § 1 odst. 3 vyhl. MPSV ČR č. 204/1994 Sb. v platném znění musí zaměstnavatel (organizace) poskytovat pouze takové ochranné pracovní prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou státní zkušebnou. Neschválené OOPP n e s m í zaměstnavatel (organizace) poskytnout.

Nutnost zkoušet OOPP určuje v současné době zák. č. 22/1997 Sb. neboť:

 1. zaměstnavatel a zaměstnanec se sám nemůže řádně přesvědčit o ochranné funkci OOPP,
 2. zaměstnavatel poskytuje OOPP ze zákona a zaměstnanec je podle zákona musí používat.

Státní zkušebna po provedených zkouškách, při kterých ověřuje ochranné vlastnosti výrobku (OOPP), vydá o výsledku zkoušek úřední doklad ověřený podpisem ředitele státní zkušebny a úřední pečetí (razítkem). Tímto dokladem je ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ VÝROBKU (certifikát).

Z hlediska uživatele jsou na rozhodnutí důležité tyto údaje:

Státní zkušebna může na některé výrobky vydat „Rozhodnutí", že výrobek schvalování nepodléhá.

Toto rozhodnutí má stejnou právní váhu jako rozhodnutí o schválení.

Při schvalování výrobků státní zkušebna vyžaduje podle ČSN i evropských norem řádné značení výrobků. V praxi to znamená, že na výrobku musí být uvedeno:

u speciálních výrobků pak:

Výrobky, které byly schváleny v zemích Evropské unie jsou označovány symbolem CE.

Dle § 13 odst. 5 zák. č. 22/1997 Sb. nesmí distributor distribuovat stanovené výrobky, u kterých nemá písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě. Toto písemné ujištění je distributor povinen každému na jeho žádost

 1. předložit k nahlédnutí nebo
 2. na náklady žadatele nejdéle do 20 dnů vydat distributorem potvrzenou kopii.

Českou značkou shody, která vyjadřuje, že stanovený výrobek odpovídá stanoveným požadavkům tvoří písmena CCZ.

Nahoru

V. Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Podle § 133 odst. 2 (od 1. 1. 2001 odst. 3, § 133a) zák. č. 65/1965 Sb. v platném znění a podle § 4 odst. 1-3 vyhl. MPSV č. 204/1994 Sb. jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, podle pracovněprávních předpisů k bezplatnému používání potřebné mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, přičemž za dezinfekční prostředky se považují i ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, poskytuje zaměstnavatel mycí, čisticí a dezinfekční prostředky podle seznamu zpracovaného zaměstnavatelem na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždicími látkami.

Klasifikace pracovní činnosti Množství za měsíc v gramech (ml)
mycí prostředek čisticí pasta masti (ml)
práce velmi nečistá 200 800 200
práce nečistá 100 600 100
práce méně čistá 100 50 50
práce čistá 100 - -

Poskytování čisticí pasty na LF UP se týká pouze dělnických profesí.

Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění kůže (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.), nebo u nichž může dojít k potřísnění dráždicími látkami (dehtové látky, topné oleje, epoxidové pryskyřice apod.), se poskytují dezinfekční prostředky podle druhu škodliviny.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnancům poskytovat (jako náhradu za vyčištění pracovních oděvů) prací prostředky.

Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků se stanoví podle povahy práce. Doporučená množství a klasifikace prací jsou dále uvedena.

Zaměstnavatel poskytuje společně pro všechny druhy pracovních činností 2 ks ručníků za rok. Jsou-li však na stálých pracovištích prostory WC nebo umývárny vybaveny osušovači rukou nebo zásobníky papírových ručníků nemají zaměstnanci na 2 ks ručníků nárok.

U práce čisté poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům 100 g mycích prostředků měsíčně. Pokud jsou ovšem na stálých pracovištích prostory WC nebo umývárny vybaveny mycími prostředky nemají zaměstnanci na 100g mycího prostředku nárok.

Množství a výběr (účinnost) dezinfekčních prostředků, které slouží jako osobní ochranné pracovní prostředky, spadá do kompetence vedoucích zaměstnanců dotčených pracovišť.

Klasifikace prací z hlediska znečištění:

Klasifikace pracovní činnosti - Příklad profese (činnosti)

 1. práce velmi nečistá - obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha zemních strojů, údržbáři strojních zařízení, opraváři a automechanici, malíři a lakýrníci, deratizéři,
 2. práce nečistá - seřizovači, vazači, pracovníci kovoobráběcích strojů, svářeči, chovatelé zvířat, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, pokrývači, provozní chemici, dělníci potravinářské výroby, řezníci, zámečníci, údržbáři na vodu a plyn, elektroúdržbáři atd.,
 3. práce méně čistá - mistři, pracovníci tech. kontroly, obrábění dřeva, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, zásobování, úklid, ekologie a práce s odpady, stavební dozor, technici, učitelé laboratorních cvičení, zdravotnický personál, učitelé ve zdravotnických zařízeních atd.,
 4. práce čistá - administrativa, obsluha plynových kotelen, vrátní, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum, prodavači, učitelé.

Nahoru

VI. Ekonomická pravidla poskytování OOPP

Veškeré náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance a studenty UP hradí zaměstnavatel (jednotlivé součásti UP v rámci svého rozpočtu). Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. To znamená, že zaměstnanec dostává do osobního užívání na základě písemného potvrzení od zaměstnavatele OOPP bezplatně. Nové OOPP se vydávají i při nezaviněné ztrátě, zničení nebo funkčním poškození. Předčasné zničení (nezaviněné) či opotřebení OOPP se řeší protokolárně (doklad potvrzený vedoucím zaměstnancem).

Způsobí-li zaměstnanec na těchto prostředcích škodu, a to zaviněnou ztrátou, nesprávným nebo nedbalým zacházením anebo úmyslně, je ved. zaměstnanec pracoviště UP povinen na něm vymáhat škodu ve smyslu § 172, § 178 a § 185 zák. 65/1965 Sb. v platném znění.

Ve smyslu předchozího odstavce je UP povinna postupovat i v těch případech, kdy vedoucí zaměstnanec v rozporu s příslušnými předpisy a touto směrnicí vydá neoprávněně OOPP zaměstnanci, který tyto práce nevykonává a nemá tedy na OOPP nárok.

Zaměstnavatel vrácené a opotřebené OOPP ekologicky likviduje. Částečně opotřebené OOPP (opravené, vyčistěné a dezinfikované), jsou-li nadále účinné proti vyskytujícím se rizikům, mohou být přiděleny jinému zaměstnanci.

Osobní ochranné pracovní prostředky zůstávají majetkem jednotlivých součástí UP, které jsou povinny zabezpečit dodržování bezpečnostních a hygienických zásad (dle návodu výrobce OOPP) při používání OOPP, zajišťovat jejich čištění, dezinfekci, zkoušky funkčnosti vč. oprav na svůj náklad tak, aby byly k dispozici v čistém a funkčně nezávadném stavu.

Jednotlivé součásti UP jsou povinny vyžadovat vrácení opotřebovaných OOPP a vydávat nové po ztrátě jejich funkčních vlastností. Zaniknou-li podmínky pro vybavení ochrannými prostředky, jsou jednotlivé součásti UP povinny požadovat jejich vrácení ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.

Při změnách pracovních podmínek zaměstnanců rozhodne vedení UP (např. rektor, kvestor, děkan fakulty, ředitel univerzitního zařízení) na návrh vedoucího příslušného pracoviště se souhlasem odborového orgánu a bezpečnostního technika o případných změnách seznamu a rozsahu poskytování OOPP.

U zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (invalidé), kteří při své práci používají upravené součástky, může vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště podat návrh na finanční příspěvek (nadměrná velikost, specifický tvar OOPP).

Při souběhu pracovních činností zaměstnavatel další potřebné OOPP zaměstnanci pouze doplňuje vzhledem k již dříve poskytnutým. Zaměstnavatel prostředky vynaložené na nákup OOPP a jejich údržbu zahrnuje do provozních nákladů.

Do těchto nákladů se zahrnují i pracovní oděvy, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné masti.

U některých OOPP (rukavice apod.) uvedený symbol PP znamená vybavení pracovníka podle potřeby.

Nahoru

VII. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Za plnění úkolů v poskytování OOPP a hospodaření s nimi odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci UP na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Především jsou povinni:

 1. Zajistit vybavení podřízených zaměstnanců příslušnými OOPP a to dle:
  1. předpisů a norem platných v ČR,
  2. návodu výrobce (tech. zařízení, postupů, používaných materiálů, chem. látek apod.),
  3. doporučení Státního odborného dozoru nad bezpečností práce,
  4. doporučení orgánů hygienické služby,
  5. této směrnice rektorky UP,
  6. výběru jednotlivých rizikových faktorů na pracovišti.
 2. Poučit zaměstnance, jak s OOPP odborně zacházet (dle návodu výrobce OOPP), stanovit hlediska hospodárnosti, zabezpečit údržbu a čištění OOPP. Vyžadovat a kontrolovat používání OOPP u svých podřízených zaměstnanců - v rámci kompetencí jednotlivých součástí UP.
 3. Vést řádnou evidenci přidělených OOPP
  Tzn. uvést jméno a příjmení zaměstnance, pracoviště, název a množství přidělených OOPP, datum přidělení a podpis zaměstnance za jejich převzetí.
 4. Vrácené a opotřebené OOPP předkládat k likvidaci určené komisi, která rozhodne o jejich případném dalším použití či likvidaci.

Nahoru

VIII. Přehled druhů OOPP podle částí lidského těla, které chrání

OCHRANA HLAVY

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

OCHRANA RUKOU A PAŽÍ

OCHRANA NOHOU

OCHRANA POKOŽKY

OCHRANA TRUPU A BŘICHA

OCHRANA CELÉHO TĚLA

Prostředky k prevenci pádů

Ochranné oděvy

Nahoru

IX. Přehled číselných kódů pracovních profesí

01 - Archivář
02 - Kopistka, tiskařka, knihařka, ved. polygrafického střediska
03 - Technický, výtvarný, odborný redaktor, administrativně výkonní a řídící prac. VUP
04 - Knihovník
05 - Prodavačka, vedoucí prodejny skript
06 - Pracovník expedice tisku a pošty
07 - Šatnář
08 - Fotolaborant
09 - Kuchař, pomocný kuchař, cukrář
10 - Pomocnice v kuchyni
11 - Řezník v kuchyni (VŠ menza)
12 - Pracovníci VŠ menzy (ved. provozu, pokladní)
13 - Pradlena
14 - Šička
15 - Pokojská
16 - Pracovník při příjmu a výdeji prádla
17 - Pracovník na počítači PC (technik, analytik, programátor, správce počítačové sítě, operátor)
18 - Pracovník didaktické techniky a AVC
19 - Učitelé dílenského vyučování (katedra tech. výchovy)
20 - Pracovník katedry výtvarné výchovy
21 - Mistr údržby, vedoucí správy budov a ved. VŠ kolejí
22 - Pracovník ve skladu materiálu (kovo, elektro atd.)
23 - Pracovník CO
24 - Energetik + pracovník zodpovědný za životní prostředí a odpadové hospodářství
25 - Bezpečnostní a požární technik
26 - Pracovník inženýrských činností (stavební dozor)
27 - Řidič osobního vozu a dodávkového vozu
28 - Řidič nákladního vozu
29 - Automechanik
30 - Zámečník (údržbář)
31 - Zedník, obkladač a izolatér
32 - Brusič
33 - Elektroúdržbář, elektromechanik (údržbář)
34 - Frézař (údržbář)
35 - Instalatér (údržbář)
36 - Malíř, natěrač, tapetář (údržbář)
37 - Pracovník u dřevoobráběcích strojů, skladu dřev materiálu a s řetězovou motorovou pilou
38 - Pracovník při práci s křovinořezem
39 - Soustružník
40 - Svářeč el. obloukem a plynem (údržbář)
41 - Topič v NTL plynové kotelně
42 - Obsluha výměníkové stanice
43 - Zahradník
44 - Uklizečka v lehkých provozech
45 - Uklizečka v prostředí kyselin, žíravin a jedovatých látek
46 - Učitelé ve zdravotnických zařízeních a zdravotnický personál přicházející do styku s pacienty
47 - Pracovník na pracovišti bakteriologickém, virologickém, pracoviště infekční
48 - Pracovník ústavu lékařské chemie a biochemie a farmakologie
49 - Pracovník ústavu fyziologie a pracoviště hematologie
50 - Pracovník ústavu histologie a embryologie
51 - Pracovník ústavu biologie a mikrobiologie
52 - Pracovník ústavu biofyziky
53 - Pracovník ústavu klinické imunologie a lékařské genetiky
54 - Administrativní pracovnice - sekretářka ústavů a klinik LF
55 - Stomatolog
56 - Zubní technik
57 - Pracovník ústavu patologie, soudního lékařství a sanitář - pitevní laborant
58 - Rehabilitační pracovník ve zdravotnictví
59 - Pracovník ústavu preventivního lékařství
60 - Pracovník při práci s pokusnými zvířaty
61 - Ošetřovatel laboratorních zvířat
62 - Uklízečka, úmývačka skla na pracovišti bakteriologickém, virologickém a na infekčním prac.
63 - Umývačka laboratorního skla
64 - Pracovník na pracovišti s otevřenými zářiči a zdroji ionizačního záření
65 - Pracovník na pracovišti s uzavřenými zářiči
66 - Učitelé při praktických laboratorních cvičeních předmětu fyzika
67 - Pracovník katedry optiky a pracoviště elektronové mikroskopie
68 - Pracovník katedry analytické, organické, anorganické a fyzikální chemie (chemik - laborant)
69 - Pracovník ve skladu chem. látek
70 - Pracovník katedry biochemie
71 - Pracovník katedry botaniky, přírodopisu a pěstitelství
72 - Pracovník katedry buněčné biologie a genetiky
73 - Zoolog a antropolog
74 - Pracovník katedry geografie a geologie
75 - Pracovník katedry ekologie

Nahoru

X. Seznam pracovních profesí a povolání pro poskytování OOPP

číslo profese

OOPP - rozsah vybavení - minimální doporučená doba používání v měsících

01 Archivář

02 Kopistka, tiskařka, knihařka, ved. polygrafického střediska

03 Technický, výtvarný, odborný redaktor administrativně výkonní a řídící prac. VUP

04 Knihovník

05 Prodavačka, vedoucí prodejny skript

06 Pracovník expedice tisku a pošty

07 Šatnář

08 Fotolaborant

09 Kuchař, pomocný kuchař, cukrář

10 Pomocnice v kuchyni

při mytí nádobí (navíc):

11 Řezník v kuchyni (VŠ menza)

12 Pracovníci VŠ menzy (ved. provozu, pokladní)

13 Pradlena

14 Šička

15 Pokojská

16 Pracovník při příjmu a výdeji prádla

17 Pracovník na počítači PC (technik, analytik, programátor, správce počítačové sítě, operátor)

18 Pracovník didaktické techniky a AVC

19 Učitelé dílenského vyučování (katedra tech. výchovy)

při práci u dřevoobráběcích strojů (viz prac. profese č. 37)
při práci u kovoobráběcích strojů (viz prac. profese č. 32, 34, 39)

20 Pracovník katedry výtvarné výchovy

21 Mistr údržby, ved. správy budov a ved. VŠ kolejí

22 Pracovník ve skladu materiálu (kovo, elektro atd.)

při práci v chladnu dále:

23 Pracovník CO

24 Energetik + pracovník zodpovědný za životní prostředí a odpadové hospodářství

25 Bezpečnostní a požární technik

26 Pracovník inženýrských činností (stavební dozor)

27 Řidič osobního vozu a dodávkového vozu

28 Řidič nákladního vozu

29 Automechanik

30 Zámečník - údržbář

31 Zedník, obkladač a izolatér

při práci ve vlhkém prostředí dále:

při práci v chladu dále:

32 Brusič (údržbář)

33 Elektroúdržbář, elektromechanik (údržbář)

34 Frézař (údržbář)

35 Instalatér (údržbář)

36 Malíř, natěrač, tapetář (údržbář)

37 Pracovník u dřevoobráběcích strojů, skladu dřev. materiálu a s řetězovou motorovou pilou

při práci s motorovou řetězovou pilou navíc:

38 Pracovník při práci s křovinořezem

39 Soustružník

40 Svářeč údržbář (el.obloukem a plynem)

41 Topič v NTL plynové kotelně

42 Obsluha výměníkové stanice

43 Zahradník

při práci venku:

při aplikaci prostředků na ochranu rostlin:

při práci ve skleníku:

44 Uklizečka v lehkých provozech

45 Uklizečka v prostředí kyselin, žíravin a jedovatých látek

46 Učitelé ve zdravotnických zařízeních a zdravotnický personál přicházející do styku s pacienty

při chirurgických zásazích, možnostech infekce a experimentech vyžadujících zvláštní čistotu dále:

47 Pracovník na pracovišti bakteriologickém, virologickém, pracoviště infekční

48 Pracovník ústavu lékařské chemie a biochemie a farmakologie

49 Pracovník ústavu fyziologie a pracoviště hematologie

50 Pracovník ústavu histologie a embryologie

51 Pracovník ústavu biologie a mikrobiologie

52 Pracovník ústavu biofyziky

53 Pracovník ústavu klinické imunologie a lékařské genetiky

54 Administrativní pracovnice - sekretářka ústavů a klinik LF

55 Stomatolog

při chirurgických zásazích navíc:

56 Zubní technik

57 Pracovník ústavu patologie, soudního lékařství a sanitář - pitevní laborant

58 Rehabilitační pracovník ve zdravotnictví

59 Pracovník ústavu preventivního lékařství

60 Pracovník při práci s pokusnými zvířaty

61 Ošetřovatel laboratorních zvířat

62 Uklízečka, umývačka skla na pracovišti bakteriologickém, virologickém a na infekčním prac.

63 Umývačka laboratorního skla

64 Pracovník na pracovišti s otevřenými zářiči a zdroji ionizačního záření

65 Pracovník na pracovišti s uzavřenými zářiči

66 Učitelé při praktických laboratorních cvičeních - předmětu fyzika

67 Pracovník katedry optiky a pracoviště elektronové mikroskopie

68 Pracovník katedry analytické, organické, anorganické a fyzikální chemie (chemik - laborant)

69 Pracovník ve skladu chem. látek

70 Pracovník katedry biochemie

71 Pracovník katedry botaniky, přírodopisu a pěstitelství

při práci v terénu navíc:

72 Pracovník katedry buněčné biologie a genetiky

73 Zoolog a antropolog

při práci v terénu dále:

74 Pracovník katedry geografie a geologie

při práci v terénu dále:

75 Pracovník katedry ekologie

při práci v terénu dále:

Nahoru

XI. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice, včetně přílohy, která je její nedílnou součástí, se vydává po dohodě s odborovými orgány UP, jejich vyjádření jsou uložena u vedoucího oddělení BOZP a PO RUP. Směrnice je závazná pro všechna pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Veškeré změny této směrnice podléhají schválení rektorky UP po projednání s příslušnými odborovými orgány.

Touto směrnicí se ruší směrnice rektora UP č. 5/97 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na UP.

V Olomouci dne 25. července 2000

 

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.
rektorka UP

 

Příloha č. 1: Hodnocení rizik při výběru OOPP
(Tabulka č. 01-75 dle číselných kódů pracovních profesí)

 

Nahoru    Zpět