ROZHODNUTÍ REKTORA UP - B3-8/99

 

Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií

Obsah:
Rektor UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP, zřizuje tímto rozhodnutím cenu udělovanou rektorem UP.

Zpracoval: oddělení pro vědeckobadatelskou činnost ve spolupráci s právním oddělením RUP

Platnost od: dne vydání


ČESTNÉ UZNÁNÍ REKTORA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI AUTORŮM VĚDECKÝCH MONOGRAFIÍ

1) V souladu s ustanovením Části IX čl. 32 Statutu UP zřizuji tímto cenu udělovanou rektorem Univerzity Palackého v Olomouci nazvanou

"Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií".

Důvodem zřízení uvedené ceny je snaha zvýšit prestiž vědecké práce na UP. Cena "Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií" bude poprvé udělena v roce 1999.

2) Současně se zřízením ceny dle předchozího odstavce tohoto rozhodnutí vydávám její statut, který je Přílohou č. 1 a jeho nedílnou součástí.

3) Toto rozhodnutí včetně statutu uvedené ceny nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

V Olomouci dne 13. 7. 1999

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor UP

 

Příloha č. 1
Statut Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií (dále jen "Čestné uznání").

Nahoru


Příloha č. 1

STATUT
Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií
(dále jen "Čestné uznání").

I.

1. Rektor UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje každý rok Čestné uznání autorům vědeckých monografií, a to autorům z řad zaměstnanců UP.

2. Výslovně jsou vyloučeny pro udělení Čestného uznání
a) publikace populárně vědecké
b) učební texty a učebnice.

3. O zařazení předložených publikací do kategorie "vědecké monografie" rozhodne gremium složené z proděkanů pro vědeckobadatelskou činnost všech fakult UP a prorektora pro vědeckobadatelskou činnost.

II.

1. O možnosti obdržet Čestné uznání bude každý rok v září prorektor pro vědeckobadatelskou činnost informovat akademickou obec UP.

2. O udělení Čestného uznání může požádat každý zaměstnanec UP, a to tak, že zašle monografii jejímž je autorem (nebo na níž se autorsky podílí jako v pořadí první autor) prorektorovi pro vědeckobadatelskou činnost spolu se žádostí.

3. Čestné uznání obdrží autoři všech vědeckých monografií, které
a) nesou vročení daného kalendářního roku nebo
b) nesou vročení roku předchozího, pokud již Čestné uznání neobdrželi.

4. Prorektor pro vědeckobadatelskou činnost odpovídá za organizační zajištění procesu udělování Čestného uznání a za včasné předložení návrhů na jeho udělení rektorovi UP.

5. Čestné uznání předává rektor UP na slavnostním shromáždění na konci každého roku.

III.

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

V Olomouci dne 13. 7. 1999



Nahoru    Zpět