ROZHODNUTÍ REKTORA UP - B2-1/99

 

Změna organizačního členění (SKM UP)

Zpracoval: Právní oddělení RUP

Platnost od: 1. 1. 1999


ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ČLENĚNÍ (SKM UP)

Vzhledem k nutnosti zajistit organizační chod jednotek Univerzity Palackého v Olomouci v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

vydávám toto rozhodnutí:

1. S platností od 1. 1. 1999 bude Správa kolejí a menz UP účelovým zařízením Univerzity Palackého v Olomouci. Od téhož data bude používat následující IČO, DIČ a označení:

IČO: 61989592
DIČ: 379 - 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz UP
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

2. Změny uvedené v odstavci 1. tohoto rozhodnutí se nedotknou bankovního spojení, které je i nadále následující:

KOMERČNÍ BANKA, a. s.
pobočka Olomouc
č. účtu: 191096200297/0100

3. V návaznosti na citovaný zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se promítnou skutečnosti uvedené pod bodem 1. a 2. tohoto rozhodnutí do vnitřních předpisů UP a nově vydané Zřizovací listiny Správy kolejí a menz UP, a to nejpozději do 30. 6. 1999.

4. Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

V Olomouci dne 21. 12. 1998

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor UPNahoru    Zpět