Rozhodnutí rektorky UP č. B2-5/2001

ZAŘAZENÍ LABORATOŘE OPTIKY UP A FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR DO PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP 

I. Úvodní ustanovení

Na základě projednání ve vedení Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “UP”) a  po projednání v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty UP dne 23.5.2001 zařazuji dosavadní samostatné pracoviště UP -  Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu AV ČR – do Přírodovědecké fakulty UP.
K realizaci tohoto rozhodnutí vydávám následující pokyny.

I. Prováděcí ustanovení

1. Společná laboratoř optiky UP a FzÚ AV ČR (dále jen “SLO UP”) se s účinností od 1.9.2001 stává součástí Přírodovědecké fakulty UP (dále jen PřF UP). Od uvedeného data přechází přímé řízení SLO UP do kompetence děkana PřF UP. Ředitel SLO UP je od tohoto dne přímo řízen děkanem PřF UP.
2. S účinností od 1.9.2001 zmocňuji děkana PřF UP k jednání příslušejícím rektoru UP podle čl. III Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi UP a FzÚ AV ČR dne 10.12.1999 a pověřuji jej, aby společně s prorektorem pro vědeckovýzkumnou činnost UP jednal s druhou smluvní stranou o úpravě této smlouvy ve smyslu tohoto Rozhodnutí.
3. Ukládám kvestorovi UP projednat s vedením PřF UP a SLO UP postup převodu a vydat k  tomu příslušný metodický pokyn.

II. Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.9.2001.

V Olomouci dne 31.8.2001

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., v.r.
rektorka UP

Nahoru    Zpět