Dokumenty, předpisy a normy

Rozhodnutí rektorky UP č. B2-5/2000

Zřízení Centra pro inovaci a transfer technologií Univerzity Palackého v Olomouci

V souladu se Statutem UP a usnesením AS UP ze dne 27. 9. 2000

z ř i z u j i

Centrum pro inovaci a transfer technologií UP (dále jen “CITT UP”)

a zařazuji tento útvar do Centra celouniverzitních aktivit UP.

 

1. Poslání CITT UP

CITT UP je spojovacím článkem mezi tvůrčím vědeckým potenciálem UP a inovačním trhem v tuzemsku i v zahraničí. Podněcuje transformaci výsledků vědecké a tvůrčí technické činnosti do komerční podoby, především ve formě inovačního podnikání.
Vytváří podmínky pro vznik a další rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem, rozvíjejících transfer technologií a ochranu průmyslových práv.
Zabezpečuje spojení s evropskou a mezinárodní sítí inovačních center.
Koordinuje zapojení UP do specifických grantových programů Evropské unie.

 

2. Vedení CITT UP

CITT UP je řízeno ředitelem CITT UP, který je podřízen prorektorovi UP pro vědeckobadatelské záležitosti. Dozorčím orgánem je Rada CITT UP jmenovaná rektorkou UP.

 

3. Finanční a materiální zajištění CITT UP

  1. Univerzita dává k dispozici CITT UP budovu v Holici (parcel. číslo 1705/35).
  2. Univerzita přiděluje CITT UP pro rok 2000 a 2001 prostředky jako protiváhu grantové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  3. Univerzita poskytuje CITT UP prostředky RUP na mzdu ředitele CITT UP.
  4. CITT UP získává prostředky na svoji činnost prostřednictvím
  5. Za efektivnost vynakládaných prostředků zodpovídá ředitel CITT UP a posuzuje ji kvestor UP a Rada CITT UP.
  6. Podrobnosti vedení a financování CITT UP stanoví provozní řád, za jehož vydání odpovídá prorektor UP pro vědeckobadatelské záležitosti a ředitel CITT UP.

 

4. Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti od 1. 11. 2000.

 

V Olomouci dne 23. 10. 2000

 

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.
rektorka UP

 

Nahoru    Zpět