PŘÍKAZ REKTORA UP - B3-2/99

 

Zákaz soukromého podnikání na UP

Obsah:
Zákaz soukromého podnikání na UP a využívání prostor a vybavení UP k soukromým aktivitám.

Zpracoval: Vedoucí právního oddělení RUP

Platnost od: dne vydání


ZÁKAZ SOUKROMÉHO PODNIKÁNÍ NA UP

V návaznosti na novou legislativní úpravu, v jejímž důsledku přechází majetek ČR dosud spravovaný Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen UP) do jejího vlastnictví, zejména pak na základě ustanovení § 19 a § 20 zák. č. 111/1998 Sb., veden snahou o účelné a hospodárné nakládání s tímto majetkem vydávám následující příkaz:

 

I.

1) Na UP a všech jejích organizačních jednotkách je zakázáno soukromé podnikání a jakékoliv podnikatelské aktivity, které nesouvisejí s činností této vysoké školy nebo s její doplňkovou činností.
Termín: neprodleně a trvale
Odpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci UP

2) Zaměstnanci UP a jejích organizačních jednotek nesmí využívat prostory a vybavení včetně přístrojového k soukromým podnikatelským aktivitám.
Termín: neprodleně a trvale
Odpovídají: všichni zaměstnanci UP

3) Při uskutečňování soukromých podnikatelských aktivit nesmí zaměstnanci UP uvádět a používat telefonické kontakty UP, uvádět adresy UP a jejích organizačních složek jako kontaktní adresy uvedených aktivit.
Termín: neprodleně a trvale
Odpovídají: všichni zaměstnanci UP

 

II.

1) Porušení uvedené v odstavci I. tohoto příkazu bude považováno za závažné porušení pracovní kázně s důsledky předpokládanými v ustanoveních § 46 a § 53 zák. č. 65/1965 Sb. v platném znění (zákoník práce).

2) Dodržování tohoto příkazu bude nejméně pololetně kontrolováno.
Termín: 2. pololetí 1999 a každé následující pololetí
Odpovídá: kontrolor UP

2) Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

V Olomouci dne 29. 3. 1999

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor UPNahoru    Zpět