PŘÍKAZ REKTORA UP - B2-3/99

 

Matrika studentů UP

Obsah:
Příkaz upravuje správu matriky studentů UP a přístup, odpovědnost a dispozici s údaji o studentech UP.

Zpracoval: CVT UP ve spolupráci s právním oddělením RUP

Platnost od: dne vydání


MATRIKA STUDENTŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Na základě ustanovení § 88 zák. č. 111/1998 Sb. a intimátu MŠMT ČR čj. 15 811/99-30 ze dne 2. 3. 1999 vydávám tento příkaz upravující správu matriky studentů UP a přístup, odpovědnost a dispozici s údaji o studentech UP:

1) Jmenuji odpovědným zaměstnancem za správu matriky studentů UP (dále jen správce matriky) RNDr. Jana Rogla, zařazeného na CVT UP. Současně s vydáním tohoto příkazu mu předávám přihlašovací jméno a heslo pro přístup na WWW stránku vývojového serveru určeného MŠMT, který obsahuje pokyny a systémové informace určené pro přípravu a zpracování souboru matriky za UP.

2) Správce matriky odpovídá za následující činnosti:
a) systémovou přípravu zpracování souboru matrika studentů UP,
b) předání dat v požadované struktuře a termínu dle pokynů MŠMT,
c) systémovou ochranu dat souboru matrika studentů UP dle pokynů MŠMT,
d) jednání s MŠMT o systémových a technických podmínkách údržby souboru matriky kódování, fyzická struktura věty, způsob a médium pro předání dat).

3) Jmenuji zástupcem správce matriky studentů UP Ing. Janu Kvasničkovou, zařazenou na CVT UP, se stejnými právy a povinnostmi uvedenými v bodech 1 a 2 tohoto příkazu, kromě bodu 2 písmena d) tohoto příkazu.

4) Odpovědnými zaměstnanci za obsahovou správnost položek matriky studentů UP jmenuji vedoucí studijních oddělení všech fakult UP.

5) Přihlašovací jméno a heslo bude pro případy, kdy správce matriky a jeho zástupce nebude schopen vykonávat svoji funkci, uloženo v zapečetěné obálce u ředitele CVT UP a dále na sekretariátu rektora UP. V případě použití těchto přístupových kódů bude o této skutečnosti pořízen zápis.

6) Změna v obsazení funkce správce matriky a jeho zástupce může být provedena pouze formou písemného dodatku k tomuto příkazu.

7) Správce matriky a jeho zástupce i všechny osoby, které se dostanou do styku s údaji obsaženými v databázi matriky, jsou vázány mlčenlivostí se všemi důsledky vyplývajícími ze zák. č. 256/19925 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech v platném znění a zák. č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění.

8) Ředitel CVT UP ve spolupráci s právním oddělením a úsekem prorektora pro organizaci a rozvoj zpracuje veškeré aplikační normy UP pro zajištění funkce systému matriky UP, a to do 30. 6. 1999.

9) Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti a kontrolora UP. Uvedení zaměstnanci jsou povinni kontrolu provádět průběžně, nejméně však 4krát ročně.

10) Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

V Olomouci dne 21. 4. 1999

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor UPNahoru    Zpět