Příkaz rektorky UP č. B2-1/2001

Převod Sportovní haly a loděnice UP z užívání Fakulty tělesné kultury UP do užívání Rektorátu UP

 

 1. Úvodní ustanovení

Na základě rozhodnutí vedení UP a po projednání s příslušnými orgány Fakulty tělesné kultury UP se s účinností od 1.1.2001 převádí Sportovní hala a loděnice UP z užívání FTK UP do užívání Rektorátu UP. K zajištění převodu evidence a upřesnění převáděného majetku v y d á v á m následující příkaz.

Nahoru    Zpět

 

 1. Předmět převodu

Předmětem převodu je následující majetek:

Předmětem převodu jsou rovněž závazky a pohledávky z uzavřených nájemních, resp. reklamních smluv uzavřených FTK UP, které se týkají prostor a zařízení Sportovní haly a loděnice UP.

Předmětem převodu není drobný hmotný majetek určený pro potřeby vlastní výuky FTK (sportovní potřeby apod.), který zůstává v užívání fakulty, a rovněž dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání fakulty, který slouží výhradně výuce, výzkumu a vývoji prováděnému na fakultě a je umístěn v prostorách Sportovní haly a loděnice UP.

Spolu s převodem majetku budou zaměstnanci UP, kteří evidenčně přísluší do nákladových středisek, jejichž majetek je předmětem převodu, převedeni do stavu zaměstnanců Rektorátu UP.

Nahoru    Zpět

 

 1. Postup převodu

 2. 1. Fakulta tělesné kultury UP zajistí ke dni 1.1.2001 rozdělení hospodářského střediska 5310 pokud se týká majetku i zaměstnanců tak, aby bylo zřejmé oddělení majetku a zaměstnanců příslušných ke Sportovní hale a loděnici a k objektu Hynaisova, který i nadále zůstává v užívání fakulty. Současně zajistí provedení dílčí inventury majetku, pohledávek a závazků ke dni 1.1.2001. Vlastní inventuru provede inventarizační komise ve složení Pavel Tesař (vedoucí komise, RUP), Vlasta Janečková (FTK), Jaroslav Melcr (středisko Sportovní hala). Výsledné podklady (v případě movitého majetku včetně seznamů podle místností, ve kterých je tento umístěn) předá fakulta ekonomickému odboru RUP. Spolu s inventurními soupisy předá fakulta provozně technickému odboru RUP veškerou technickou dokumentaci týkající se uvedených nemovitostí včetně příslušných revizních zpráv.

  Termín: do 12.1.2001
  Odpovídá: děkan FTK UP

  2. EO RUP zajistí zavedení nového HS a NS v divizi 90 (RUP) do číselníku středisek Rektorátu UP (9530) s názvem “Sportovní hala a loděnice UP”, do kterého budou převedeni zaměstnanci a majetek ze stávajícího střediska 5310, a zajistí (v případě zaměstnanců spolu s PaM RUP) příslušný převod. Současně zajistí změnu názvu střediska 5310 u FTK na “Hynaisova” a zrušení střediska 5934 – Loděnice u FTK UP.

  Termín: 19.1.2001
  Odpovídá: ved. EO RUP

  3. Právní odd. RUP zajistí změny všech nájemních smluv a smluv o propagaci a reklamě, které se týkají Sportovní haly a loděnice UP tak, aby odpovídaly novému stavu, a předá příslušné podklady EO RUP k zajištění odpovídající fakturace. Nedílnou přílohou každé nájemní smlouvy, popř. dohody o užívání prostor bude Provozní řád Sportovní haly a loděnice UP, který bude po zapracování všech připomínek vydán v průběhu ledna 2001.

  Termín: leden 2001
  Odpovídá: ved. právního odd. RUP

  4. FTK UP zajistí průkazné zpracování rozvrhu využívání jednotlivých prostor Sportovní haly a loděnice podle stávajícího rozvrhu výuky a dohod mezi FTK UP a Sportovním klubem UP (dále SK UP) a předá je Rektorátu UP. Současně vymezí všechny prostory v uvedených objektech, které slouží výhradně činnosti FTK UP související s výukou, výzkumem a vývojem a které slouží výhradně pro činnost SK UP.

  Termín: 19.1.2001
  Odpovídá: děkan FTK UP

  5. Náklady související s provozem Sportovní haly a loděnice UP v roce 2001 budou po provedení účetní závěrky roku 2000 zaúčtovány na nově zavedené středisko u Rektorátu UP. Podklady, které do té doby vzniknou na FTK UP, předá fakulta rektorátu nejpozději do konce ledna 2001.

  Termín: do závěrky za leden 2001
  Odpovídá: děkan FTK UP za předání podkladů, ved. EO RUP za zaúčtování

  6. V návaznosti na provedený převod bude vypracována a uzavřena nová smlouva mezi UP a SK UP, která stanoví rozsah užívání prostor, podmínky pro toto užívání a způsob úhrady služeb s tímto užíváním spojených. Rozsah užívání sportovních ploch bude průběžně upřesňován v souladu s Provozním řádem Sportovní haly a loděnice UP.

  Termín: leden 2001
  Odpovídá: kvestor UP

  7. V rámci přípravy dělení neinvestičních dotací v rámci UP a rozpočtu UP bude výše uvedená změna promítnuta do rozpočtu RUP.

  Termín: při zpracování rozpočtu
  Odpovídá: kvestor UP

Nahoru    Zpět

 

 1. Organizační začlenění

Nově vzniklé středisko Sportovní hala a loděnice UP bude organizačně začleněno jako samostatné středisko do Rektorátu UP a jeho vedoucí bude přímo podřízen vedoucímu provozně technického odboru RUP.

Nahoru    Zpět

 

 1. Závěrečná ustanoven

Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

V Olomouci dne 5.1.2001

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.
rektorka UP

Nahoru    Zpět