Hlavní norma UP č. B1-2/2001

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1

 1. Provozní řád Sportovní haly Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ”PŘ SH”) je vydáván v souladu se Statutem UP, Organizačním řádem UP a Vnitřním řádem UP.
 2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků SH a jejich práva a povinnosti.
 3. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u studentů UP), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců UP) a zákazu vstupu (u ostatních osob).

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 2

SH slouží zejména pro výuku studentů UP, zájmovou sportovní činnost studentů UP a další sportovní, kulturní a jiné akce.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 3

Komplex prostor SH tvoří:

Podrobná specifikace je provedena technickou dokumentací uloženou na provozně technickém odboru RUP a u vedoucího SH.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Část II
Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SH

Článek 4
Všeobecná pravidla

 1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na rozvrh výuky se předkládají vždy nejméně měsíc před začátkem semestru, ostatní požadavky se předkládají průběžně.
 2. Požadavky na rozvrh předkládají oprávnění uživatelé.
 3. Rozvrh sestavuje, předkládá uživatelům ke schválení a vydává vedoucí SH.
 4. Tvorba rozvrhu se řídí následujícími zásadami:
  1. prioritně je zajišťována výuka studentů UP,
  2. následují akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi UP a nájemci a
  3. zájmová sportovní činnost studentů a zaměstnanců UP.
 5. Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které na návrh vedoucího SH uzavírá jménem UP kvestor. Rozvrh těchto akcí se rozepisuje vždy na měsíc a musí být veřejně přístupný.
 6. Vstup do vnitřních prostor SH je dovolen studentům a zaměstnancům v době jejich rozvrhových akcí. Na vyzvání vrátného nebo vedoucího SH jsou studenti a zaměstnanci povinni se prokázat průkazem studenta, resp. zaměstnance.
 7. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazuji dohodnutým způsobem.
 8. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení a zápisu na vrátnici.
 9. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.
 10. V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření s výjimkou prostor restaurace a bufetu.
 11. Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 12. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele.
 13. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.
 14. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 5
Pravidla používání hrací plochy hřišť

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující nebo trenér. Bez jeho přítomnosti není možno začít s výukou nebo tréninkem.
 2. Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Vyučující nebo trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržení přísné postihy.
 3. Vedoucí SH, službu konající kustod, případně vrátný mohou prostřednictvím vyučujícího nebo trenéra provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním příslušné osoby ze SH, případně zrušením akce.
 4. Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.
 5. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu i při rozlití minimálního množství tekutin na hrací ploše.
 6. Bez souhlasu vedoucího SH nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch (”lajnování”), lepit značky apod.
 7. S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění košů, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze kustod nebo vrátný.
 8. Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její povrch chráněn krycím kobercem nebo folií. Za toto opatření odpovídá vedoucí SH.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 6
Užívání tribuny a ochozů

 1. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích, studentů, případně dalších osob při organizačních či jiných hromadných akcích.
 2. Na tribunách a ochozech není možné provádět sportovní aktivity.
 3. Při výuce a tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách příslušný vyučující nebo trenér, při ostatních akcích pořadatel této akce.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 7
Užívání učeben a kluboven

 1. Učebny a klubovny slouží pro výuku studentů. Ve volné kapacitě mohou být na základě krátkodobých nebo jednorázových smluv vedoucím SH pronajaty k jiným účelům (semináře, školení, kurzy atp.).
 2. Klíče od těchto místností si mohou vyzvednout jen vyučující nebo vedoucí příslušných smluvních akcí, kteří odpovídají za řádné využívání zařízení a za dodržování pořádku. V případě zjištění závad při převzetí prostor ohlásí tyto neprodleně na vrátnici. Později zjištěné poškození a ztráty budou vymáhány na posledním uživateli.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 8
Užívání stálých pracovišť a kanceláří

 1. Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
 2. Klíče od těchto prostor jsou uloženy na vrátnici. Vyzvednout si je mohou pouze osoby určené vedoucím pracoviště. Seznam osob oprávněných obdržet klíč od těchto prostor je uložen na vrátnici, opis je u vedoucího SH.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 9
Užívání šaten s uzamykatelnými skříňkami

 1. Uživatel šaten si vyzvedne na vrátnici zámek za protihodnotu (průkaz nebo 50 Kč). Po vrácení nepoškozeného zámku na vrátnici si vyzvedne uloženou protihodnotu.
 2. Při hromadné akci si pověřený funkcionář převezme na vrátnici potřebný počet zámků za zálohu 500 Kč, která mu bude vrácena po odevzdání nepoškozených zámků.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 10
Užívání šaten vybavených věšáky (pro jedno družstvo)

 1. Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne na vrátnici klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí toto poškození na vrátnici. Poškození, případně ztráty hradí poslední uživatel.
 2. Při sportovních utkáních je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten i pro družstvo hostů a nese odpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 11
Užívání šatny učitelů

Klíče si vyzvedávají pověření učitelé na vrátnici a odpovídají společně za vybavení. Ztráty a poškození hlásí neprodleně na vrátnici.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 12
Užívání ostatních prostor

Užívání sportovních a ostatních venkovních ploch v areálu SH, komunikací, parkoviště a loděnice je řešeno v Provozním řádu loděnice a venkovních ploch v areálu SH UP, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto PŘ SH.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 13
Provozní doba ve SH

Provozní doba je v pracovní dny od 6.00 do 22.00 hod, ve dny pracovního klidu od 7.00 do 21.00 hod. Výjimku z provozní doby povoluje kvestor nebo jím pověřený pracovník a u vnějších subjektů může být upravena ve smlouvě.

Nahoru   Předpisy a normy

 

ČÁST III
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 14
Všeobecná ustanovení

 1. Za provoz SH a za maximální využívání jejich prostor odpovídá vedoucí SH. Vedoucí haly má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v  tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření v rámci kompetencí daných Vnitřním řádem UP.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
 3. Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor SH uzavřený UP smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v prostorách SH.
 4. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
 5. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.
 6. Ceny pronájmů externím subjektům jsou v příslušných nájemních smlouvách dohodnuty jako smluvní, přičemž dolní hranice je stanovena ceníkem minimálních sazeb, který vyhlašuje kvestor pro příslušný kalendářní rok.

Nahoru   Předpisy a normy

 

Článek 15
Závěrečná ustanovení

Tento Provozní řád Sportovní haly UP nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

V Olomouci dne 15. března 2001

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
rektorka UP

 

Příloha č. 1: Provozní řád loděnice a venkovních ploch v areálu SH UP

 

Nahoru   Předpisy a normy