Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
Hlavní stranaPřírodovědecká... / Přijímací řízení

Přijímací řízení

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat v pátek 17. ledna 2014 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12. Informace podají děkan fakulty a proděkanka pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou totožných blocích v 9:00 a v 11:00. Po zodpovězení dotazů budou podávat podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder. Budova bude otevřena od 9:00 do 14:00, po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici také otevřená kavárna, pizzerie a vyhlídková terasa s výhledem na panorama města Olomouce.

Zájemci o studium obdrží publikaci s podrobnou nabídkou studijních oborů a podmínek pro přijímací řízení včetně možností prominutí přijímacích zkoušek. Zároveň se představí jednotlivé katedry a jejich zástupci podají detailní informace o nabízených oborech.

Návštěvníci Dne otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program:

Konzultační den

Pro některé studijní obory (převážně biologické) budou garantující katedry organizovat konzultační den s podrobnějšími informacemi o přijímacích zkouškách a jednotlivých oborech. Od účastníků této akce, která samozřejmě není povinná, bude vybírán poplatek ve výši cca 300,- Kč. Informace o konzultačních dnech budou přihlášeným uchazečům sděleny současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Nahoru

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2011
do 15. 4. 2011 (doktorské studium)
Termín přijímacích zkoušek:
13.–17. června 2011
Administrativní poplatek:
500,- Kč
Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací.
Banka:
Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 316492
Specifický symbol:
číslo elektronické přihlášky, automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
Konstantní symbol:
379
Adresa majitele účtu:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Nahoru

Druhé kolo přijímacího řízení

V Případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkan fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na internetové adrese www.prf.upol.cz nejpozději do 15. 4. 2011. Pokud děkan fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do 15. 8. 2011.

Nahoru

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky. Po vyplnění přihlášky vytiskněte po jejím vyplnění zkrácenou verzi této přihlášky, potvrďte ji svým podpisem a s ostatními vyžadovanými materiály zašlete na studijní oddělení PřF UP, tř. 17. listopadu 12/1192 , 771 46 Olomouc.

Náležitosti přihlášky ke studiu

Bakalářské studium

 • Ke zkrácené přihlášce je třeba přiložit vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již uchazeč maturitu složil), doklad o zaplacení poplatku (pro svou potřebu si prosím pořiďte kopii) případně výpis z účtu, z něhož byla platba realizována. Příkaz k úhradě, potvrzení ze sběrného boxu atd. nelze považovat za věrohodný doklad o provedení platby. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací.
 • U uchazečů o kombinované studium oboru Aplikovaná informatika se předpokládá aktivní pracovní zařazení v oboru. Tuto skutečnost je vhodné doložit potvrzením o alespoň jednoroční praxi v oboru. Pokud uchazeč praxi u počítače nemá, je třeba počítat s tím, že při celkovém hodnocení výsledku přijímacího řízení může být k této skutečnosti přihlédnuto.

  Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi. Administrativní poplatek 500,- Kč se platí za každou přihlášku zvlášť.


Navazující magisterské studium

 • Ke zkrácené přihlášce je třeba přiložit vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis, ověřenou kopii bakalářského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil bakalářské studium), výpis předmětů absolvovaných během bakalářského studia (příp. dodatek k diplomu, pokud ho již uchazeč má),doklad o zaplacení poplatku (pro svou potřebu si prosím pořiďte kopii)případně výpis z účtu z něhož byla platba realizována(pro svou potřebu si prosím pořiďte kopii). Příkaz k úhradě, potvrzení ze sběrného boxu atd. nelze považovat za věrohodný doklad o provedení platby. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se poplatek nevrací.

  Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních programů (oborů), je nutné podat na každý studijní program (obor) samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi. Administrativní poplatek 500,- Kč se platí za každou přihlášku zvlášť.


Doktorské studijní programy

K přihlášce, která se podává papírovou formou, je třeba přiložit:

 • ověřený opis diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil magisterské studium) 
 • životopis
 • přehled publikační činnosti
 • tématické zaměření doktorské práce

Poplatek za přihlášku na DSP se neplatí

Nahoru

Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek: od 30. května 2011 

Pozvánky budou uchazečům o studium zasílány přibližně 1 měsíc předem. Náhradní termíny přijímacích zkoušek při jejich kolizi s přijímacími zkouškami na jiné studijní programy (obory), fakulty či vysoké školy nebudou vypisovány. Při kolizi termínů přijímacích zkoušek se uchazeč sám musí rozhodnout, kterému studijnímu programu, oboru, fakultě, či vysoké škole dá přednost.

V případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkan fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny nejpozději do 15. 4. 2011 v Aktuálních sděleních PřF. Pokud děkan fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do 15. 8. 2011.

Obsah přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy
Přijímací zkoušky se konají ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Tematické okruhy ani otázky nebudou uchazečům o studium zasílány. U biologických oborů je zařazeno též praktické poznávání přírodnin. Přijímací zkoušky na obor Historie se konají dle požadavků FF UP, na obor Teologická studia dle požadavků CMTF UP. Upozorňujeme že, uchazeči o kombinaci s oborem Historie se musí zaregistrovat na SCIO testy.

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských zkoušek).


Způsob provádění přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy
U většiny studijních oborů se konají z určených předmětů jen písemné přijímací zkoušky, pouze ke studiu oboru Systematická biologie a ekologie a oboru Ochrana a tvorba životního prostředí se bude konat přijímací zkouška písemná i ústní. Přijímací zkoušky budou probíhat v jednom dni (dopoledne písemná, odpoledne ústní – pokud se bude konat), pouze u (učitelských) kombinací s obory Historie a Teologická studia se jednotlivé části přijímací zkoušky mohou konat v různých dnech.
U přijímacích zkoušek nelze používat matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy ani kalkulačku. Pouze uchazeči o studium bakalářského studijního oboru BiochemieAplikovaná chemie mohou používat kalkulačku (nikoli databanku, tabulky, aj.).
Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek jsou zveřejněna v Aktuálních sděleních PřF.

Navazující magisterské studijní programy
U většiny oborů se koná písemná a ústní zkouška.

Doktorské studijní programy
Studenti mohou být přijati na základě přijímací zkoušky, která je obvykle ústní a koná se většinou ve druhé polovině června.

Nahoru

Promíjení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2011/2012

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012

Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory.


Bakalářské studijní programy:

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči o studium bakalářského studijního programu B1801 Informatika, studijního programu B1103 Aplikovaná matematika a studijního oboru Matematika a její aplikace za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru.

Přijetí bez přijímacích zkoušek je při splnění stanovených podmínek možné i na další vybrané obory. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou a případně další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (podle jejich povahy kopie diplomů nebo jiných dokladů o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, doklad o publikační činnosti, doklad o studiu v zahraničí). O prominutí přijímacích zkoušek na bakalářské studijní obory mohou žádat pouze uchazeči, kteří v posledních čtyřech ročnících střední školy absolvovali předměty přijímací zkoušky alespoň 1 rok. Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiádách a srovnatelných soutěžích. Pokud je pro možné prominutí přijímací zkoušky stanovena podmínka průměrného prospěchu, je tak uvedeno u jednotlivých studijních oborů (průměr klasifikace na střední škole z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě). Zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2011 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

Pokud je součástí podmínek průměr známek na střední škole, zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2011 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy. Podmínkou zápisu je i u studentů přijatých bez přijímacích zkoušek dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (bakalářské studijní programy), případně vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně (navazující magisterské obory).

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky – bakalářské studijní programy:

 1. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00, může být prominuta přijímací zkouška u bakalářského studijního programu B1101 Matematika, u bakalářského studijního programu B1201 Geologie, u bakalářského studijního programu B1701 Fyzika a u vybraných oborů studijního programu B1407 Chemie, a to oboru: Aplikovaná chemie, Bioanoraganická chemie, Ekochemie, Chemie, Management v chemii, Chemie-Fyzika (uč.), Chemie-Matematika (uč.).

 2. Prominutí přijímací zkoušky vztahující se k předmětům přijímací zkoušky doplněné o další podmínku, a to účast v celostátním kole olympiády: v případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 a současně je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády může být prominuta přijímací zkouška u studijního programu B1501 Biologie, u studijního programu B1601 Ekologie a ochrana prostředí, u vybraných studijních oborů studijního programu B1407 Chemie, a to: studijního oboru Chemie-Biologie (uč.), Chemie-geografie (uč.), u vybraných studijních oborů bakalářského studijního programu B1301 Geografie, a to: studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia, studijního oboru Regionální geografie a studijního oboru Geografie – Biologie (uč.). V případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00 nebo je uchazeč účastníkem celostátního kola olympiády může být prominuta přijímací zkouška u studijního oboru Bioorganická chemie.

 3. Prominutí přijímací zkoušky u bakalářského studijního programu B1406 Biochemie může být v případě umístění do 3. místa v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole středoškolských soutěží z předmětů přijímací zkoušky (biologie, chemie); tito uchazeči zároveň musí mít na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z každého předmětu přijímací zkoušky nejhůře 2, nebo výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech ročnících střední školy menší nebo roven 1,50). Hodnotící kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze střední školy za poslední čtyři ročníky..

 4. Prominutí přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Geografie a geoinformatika může být v případě umístění uchazeče od 3. místa výše v krajském či vyšším kole středoškolských soutěží v oborech zeměpis, matematika nebo informatika nebo publikační činnost nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ do 1,80 nebo dlouhodobé studium v zahraničí.

 5. Prominutí přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Geografie-Historie (uč.) může být v případě umístění uchazeče umístění od 3. místa v krajském či vyšším kole středoškolských soutěží nebo publikační činnost nebo průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ do 1,20 nebo dlouhodobé studium v zahraničí.

Přehledné zpracování podmínek – bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy:

Bez přijímacích zkoušek mohou být na základě žádosti přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvovaní daného studijního programu (oboru) současně se splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií diploma supplement.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky – navazující magisterské studijní programy:

 1. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní obor Fyzikální chemie může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakalářského studijního programu Chemie, kteří měli vážený studijní průměr za bakalářské studium menší nebo roven 1,50 a současně klasifikaci předmětů státní závěrečné zkoušky Obecná a fyzikální chemie, Analytická (nebo Anorganická chemie, Organická chemie či Biochemie) výborně.

 2. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní obor Molekulární a buněčná biologie může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakalářského studijního oboru Molekulární a buněčná biologie, kteří měli vážený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek státní závěrečné zkoušky výborně nebo velmi dobře.

 3. Prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program N1601 Ekologie a ochrana prostředí (studijní obor Ochrana a tvorba krajiny a studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí) může být v případě uchazečů, kteří jsou absolventi bakalářského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, kteří měli vážený studijní průměr menší nebo roven 1,50 a současně celkový výsledek státní závěrečné zkoušky výborně.

Přehledné zpracování podmínek – viz str. 5 - navazující magisterské studijní programy

Nahoru

17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 060
fax: 585 634 002
e-mail: dekanat.prf@upol.cz

(sekretariát děkana)
22. 04. - 24. 04. Souboj fakult
25. 04. Compositional approach to some data analysis problems in the earth and life sciences
29. 04. (Semi)landmark-based shape analysis: Landmarks, curves, and surfaces in mathematical statistics
6. 05. Olomoucký majáles Univerzity Palackého
6. 05. Google Glass
duben
Po Út St Čt So Ne
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
UP na Facebooku
Stránky PřF UP na Facebooku
absolventi
Vyhledávání