Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
Hlavní stranaLékařská fakultaPracoviště / Ústav farmakologie

Ústav farmakologie

Přednosta:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
(pověřený přednosta ústavu)
E-mail: anzen(at)tunw.upol.cz

(doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.
uvolněna k výkonu funkce poslance EP do r. 2009)

Zástupce přednosty pro výuku:

odb. as. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
E-mail: rosta(at)tunw.upol.cz

Ostatní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
odb. as. MUDr. Marie Belejová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
as. MUDr. Jan Strojil
Mgr. Vlastimil Mašek
Bc. Alena Veinlichová

Sekretářka:

Dagmar Havelková
E-mail: dagmar(at)tunw.upol.cz
telefon: 585632552
adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

 

1. Všeobecné informace

Historie ústavu

Farmakologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Palackého zahájil činnost v březnu 1946. První přednostkou se stala prof. MUDr. H. Zemánková-Kunzová, která přešla do Olomouce z brněnské Masarykovy univerzity.
Od roku 1953 až do roku 1991 vedl ústav prof. MUDr. J. Lenfeld, CSc., další žák slavného brněnského profesora farmakologie Štefla, který vědeckou činnost pracoviště orientoval především na výzkum mechanismů ovlivnění bolesti a zánětu a od roku 1982 také na problematiku klinické farmakologie. Na ústavu pod jeho vedením pracovali pozdější významní představitelé české medicíny a vysokého školství jako prof. MUDr. L. Klabusay, DrSc., prof. MUDr. RNDr. M. Talaš, DrSc., prof. MUDr. K. Trnavský, CSc. a další.
V letech 1991 – 1999 pokračoval ústav ve své pedagogické a vědecké práci pod vedením prof. MUDr. J. Jezdinského, CSc. Zatímco oblast vědy a výzkumu byla i nadále zaměřena na problematiku zánětu a bolesti, pedagogická činnost se rozšířila o výuku klinické farmakologie a nové směry pro bakalářské studijní programy. Od r. 1999 do r. 2004 vedla ústav doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.. Pod jejím vedením ústav získal řadu výzkumných projektů a byla zahájena postupná modernizace vybavení ústavu. V r. 2004 byla doc. Škottová zvolena poslankyní Evropského parlamentu, po dobu jejího působení ústav vede prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., který pokračuje v rozvoji odborných a pedagogických aktivit.

2. Pedagogická činnost ústavu

Ústav farmakologie zajišťuje výuku předmětu farmakologie pro všeobecný směr studia medicíny v VI. a VII. semestru (v českém a anglickém jazyce) a pro stomatologický směr v V. a VI .semestru studia. Výuka je zakončena rigorózní zkouškou.
V průběhu IX. a X. semestru studia všeobecného lékařství vyučuje předmět klinická farmakologie, který je zařazen do kategorie povinně volitelných předmětů. Výuka je zakončena kolokviem. Pro studující bakalářského programu oboru ošetřovatelství (ve III. semestru) a pro porodní asistentky (ve IV. semestru) probíhají na ústavu semináře z klinické farmakologie, pro studující bakalářského programu oboru léčebná rehabilitace ve III. semestru semináře z předmětu základy farmakologie. Pro studenty magisterského programu oboru učitelství středních zdravotnických škol Pedagogické fakulty UP Olomouc ústav zajišťuje výuku předmětu farmakologie. Ústav zajišťuje také volitelný předmět metabolismus a interakce léčiv, který je zakončen zápočtem.
Na ústavu probíhá také postgraduální doktorandské studium oboru farmakologie v prezenční i kombinované formě.

Sylaby 2006-2007

FAR/PB011

Klinická farmakologie (BSP Porodní asistentka)

FAR/VCB11

Farmakologie I (Všeobecné lékařství)

FAR/VCB21

Klinická farmakologie (Všeobecné lékařství)

FAR/VCB31

Metabolismus a interakce léčiv (Všeobecné lékařství)

FAR/STB11

Farmakologie (Stomatologie)

Optometrie

Základy farmakologie (Optometrie)

Far/VAB11

Pharmacology I (General Medicine)

FAR/VAB21

Clinical Pharmacology (General Medicine)

 

Otázky ke zkouškám:

3. Vědeckovýzkumná činnost ústavu

V současnosti se ústav orientuje na experimentální i klinický výzkum přírodních látek s cytoprotektivními a hypolipidemickými účinky s perspektivou vývoje potencionálních léčiv a na metabolismus léčiv – enzymy metabolismu léčiv (cytochrom P450), mezidruhové rozdíly v metabolismu a lékové interakce. Dále na výzkum optimalizace farmakoterapie s využitím farmakoepidemiologických a farmakoekonomických metod. V roce 1999 byla na ústavu vybudována radioizotopová laboratoř s operačními prostory pro práci s experimentálními zvířaty, umožňující experimentální výzkum za použití radioaktivně značených látek.

3.1 Vědeckovýzkumné zaměření pracovníků

 • Prof. RNDr. P. Anzenbacher, DrSc.
  metabolismus léčiv – enzymy metabolismu léčiv (cytochrom P450), mezidruhové rozdíly v metabolismu, lékové interakce. Od r. 2005 je prof. Anzenbacher představitelem Evropské asociace pro výzkum cytochromu P450 (http://p450european.upol.cz). Více o pracovní skupině prof. Anzenbachera na http://anzp450.upol.cz.  
 • Doc. RNDr. N. Škottová, CSc.
  experimentální a klinická farmakologie hypolipidemik a přírodních látek modulujících metabolismus plasmových lipoproteinů.
 • Prof. MUDr. J. Jezdinský, CSc.
  výzkum účinků protizánětlivých léčiv, zvláště lokálně aplikovaných nesteroidních antiflogistik.
 • Doc. MUDr. M. Grundmann, CSc.
  terapeutické monitorování hladin léčiv, klinická farmakologie antihypertenziv, výzkum spotřeby léčiv.
 • MUDr. K. Urbánek, Ph.D.
  možnosti využití farmakoepidemiologických metod a výzkumu spotřeby léčiv v nemocnicích k optimalizaci léčby, zvláště u geriatrických pacientů a v antibiotické terapii.
 • MUDr. R. Večeřa, Ph.D.
  studium vlivu látek s hypolipidemickým účinkem na lipidové parametry u hyperlipoproteinemických pacientů., experimentální farmakologie přírodních antioxidačních látek
 • MUDr. M. Belejová, Ph.D.
  studium farmakokinetiky látek s ohledem na jejich metabolické a možné lékové interakce.
 • MUDr. J. Strojil
  možnosti využití farmakoepidemiologických metod a výzkumu spotřeby léčiv v nemocnicích k optimalizaci léčby, zvláště u geriatrických pacientů a v antibiotické terapii.
 • Mgr. V. Mašek zavádění nových metodických postupů při studiu metabolismu léčiv
 • Bc. A. Veinlichová
  studium metabolismu látek se zaměřením na virostatika a látky přírodního původu

3.2 Grantové projekty řešené v roce 2006

 • Pleiotropní účinky hypolipidemik
  Programy mezinárodní spolupráce, akce COST B25.003, řešitel Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Porcinní biotransformační enzymy
  Programy mezinárodní spolupráce, akce COST 861. 001, řešitel Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk
  MSM 6198959216, hlavní ř ešitel prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., spoluřešitelé: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. a doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.
 • Interakce acyklických nukleosidfosfonátů s enzymy metabolismu léčiv
  GAČR 305/04/0127, hlavní řešitel RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc., spoluřešitel prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv
  KAN 200200651, hlavní řešitel: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., spoluředitel: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Cytochromes P450 structure and functions
  KONTAKT 24/2005-06, Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, prof. Dr. Damjana Rozman (Universita Ljubljana, Slovenia)

3.3 Jiná odborná činnost

Pracovníci ústavu vykonávají úkoly pro Fakultní nemocnici Olomouc v rámci Pracoviště klinické farmakologie. Jde zejména o konzultační činnost, sledování spotřeby léčiv ve Fakultní nemocnici, zabezpečení práce Lékové komise a členství v Etické komisi FN. Ústav odborně zajišťuje časopis (odborný redaktor je MUDr. K. Urbánek, Ph.D.) Klinická farmakologie a farmacie (dříve Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie), v r. 2005 již XIX. ročník. Členové ústavu se podílejí na práci oborových rad farmakologie a biochemie a řady odborných společností.

Příprava (společně s Ústavem lékařské chemie a biochemie) 57. Farmakologických dnů (sjezdu českých a slovenských farmakologů), 12. - 14. 9. 2007 v Olomouci (www.farmdny2007.upol.cz).

4. Zahraniční styky

Spolupráce při výzkumu lipoproteinů s Ústavem lékařské chemie Lékařské fakulty University v Umea, Švédsko.
Dlouhodobá spolupráce s INSERM a univerzitou v Montpellier, Francie na studiu vlastností enzymů metabolismu léčiv. Ústav dále spolupracuje s univerzitou v Ljublani na studiu cytochromu P450.

5. Požadavky k přijímacím zkouškám do postgraduálního studia

Do interní i distanční formy postgraduálního studia oboru farmakologie jsou přijímáni absolventi lékařských, farmaceutických, případně přírodovědeckých fakult po úspěšném absolvování přijímací zkoušky. Ke zkoušce jsou požadovány znalosti lékařské farmakologie s důrazem na obecnou farmakologii, základy biochemie.

6. Odkazy

Anzenbacher's Research Group (Pracovní skupina prof. Anzenbachera)

European Association For Cytochrome P450 Research (Evropská asociace pro výzkum cytochromu P450)

Nahoru

22. 04. Ve zdravé Olomouci, zdravý zub 2014
22. 04. - 24. 04. Souboj fakult
22. 04. Taste the World
duben
Po Út St Čt So Ne
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
Najdete nás na Facebooku
absolventi
Vyhledávání