These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Provozní řádProvozní řád
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Science Faculty Library

Provozní řád Knihovny Přírodovědecké fakulty UP

Čl. 1

Provozní řád Knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (dále jen knihovna) vychází z Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, vydaného rektorem 14. 11. 2012, a jeho novely č. 1 z 26. února 2014 a novely č. 2 z 13. března 2014. Smyslem provozního řádu je konkretizovat zásady poskytování knihovnických a bibliograficko-informačních služeb v podmínkách Knihovny PřF.

Čl. 2

Knihovna PřF je umístěna v budově Přírodovědecké fakulty, na ulici 17. listopadu 1192/12,  771 46 a v budově Přírodovědecké fakulty, Šlechtitelů 27, 771 46 (Knihovna biologických oborů).

Knihovnu Přírodovědecké fakulty mohou využívat uživatelé všech kategorií dle Knihovního řádu UP v Olomouci.

Čl. 3

Studenti, učitelé, vědečtí pracovníci, zaměstnanci UP a externí uživatelé mohou vyu­žívat celý knihovní fond, který je přístupný formou volného výběru nebo prostřednictvím knihovníků ve skladech knihovny. Absenčně si lze půjčovat pouze s platnou a funkční identifikační kartou UP (dále IK).

Uživatelé mohou využívat následujících služeb knihovny, přičemž některé z nich jsou poskytovány za poplatek dle platného Ceníku slu­žeb.

a. Výpůjční služby

Absenční výpůjčky lze zapůjčit max. na dobu 30 dnů, není-li stanoveno jinak. Výpůjční doba může být prodloužena 2x, pokud dokument není rezervován jiným uživatelem. Časopisy se půjčují na dobu 14 dnů s možností prodloužení 2x. Možnost výpůjčky se nevztahuje na nejnovější čísla časopisů a čísla starší dvou let.

Prezenční výpůjčky slouží pouze ke studiu v prostorách Knihovny PřF.

Dokumenty zakoupené z grantových prostředků jsou deponovány u řešitelů grantů a označeny jako prezenční.

b. Informační služby

Zahrnují informace, reference a konzultace o knihovních fondech, katalogu a službách Knihovny PřF. Je zde umožněn přístup k počítačům, na kterých je upřednostňováno využívání informačních databází, využívání služeb Internetu vztahujících se ke studiu. Při využívání výpočetní techniky je nutné řídit se příslušnými předpisy a normami UP.

c. Kopírovací a tiskové služby

Jsou k dispozici všem uživatelům Knihovny PřF, po nabití IK kreditem. Minimální částka pro nabití kreditu na kopírování je 10,- Kč. Po ukončení platnosti průkazu může uživatel do 1 roku požádat o vrácení finančních prostředků za nevyčerpané jednotky.

Použití skeneru není zpoplatněno.

Čl. 4

Dokumenty vypůjčené z regálů se vrací na k tomu účelu určené odkládací stolky, nebo přesně na původní místo v regále dle signatury dokumentu. Bez souhlasu knihovníka je zakázáno vynášet mimo knihovnu veškeré dokumenty, které nebyly řádně půjčeny prostřednictvím výpůjčního protokolu.

Čl. 5

V knihovně je možné připojení vlastního notebooku k síti.

Počítače, určené k užívání souborného elektronického katalogu, slouží přednostně tomuto účelu. Využívat je pro jinou práci není dovoleno.

Knihovní fond je chráněn bezpečnostním zařízením. V případě podezření na neoprávněné vynášení knihovních materiálů z knihovny je uživatel povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením.

Odcizení dokumentu z fondu knihovny podléhá postihu podle obecně platných právních předpisů včetně úhrady nákladů spojených s uplatněním oprávněných nároků knihovny.

S uživatelem, který je přistižen při neoprávněném vynášení dokumentu z prostor knihovny (rozeznění signálu), je sepsán Protokol o pokusu o krádež. Kopie je předána k dalšímu řízení vedení domovské fakulty UP nebo orgánům státní správy v místě bydliště uživatele knihovny.

Je-li uživateli omezena osobní svoboda při pokusu o odcizení dokumentu, postupuje se v souladu s § 76 trestního zákona, tj. neprodleně se přivolá Policie ČR.

Čl. 6

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Provozní řád knihovny PřF a řídit se písemnými a ústními pokyny knihovníků. V případě jeho porušení mohou být z knihovny vykázáni nebo jim může být omezen rozsah poskytovaných služeb. Uživatelé nesmí poškozovat knihovní fond ani zařízení knihovny. V knihovně je zakázáno kouřit, konzu­movat potraviny a telefonovat.

Čl. 7

Připomínky, stížnosti a návrhy je možno podávat písemně v Knize přání a stížností, ústně, nebo elektronicky vedoucímu Knihovny PřF.

Čl. 8

Provozní řád Knihovny Přírodovědecké fakulty nabývá platnosti dne 12. 6. 2014

Mgr. Jiří Mazal

vedoucí knihovny PřF

Last update: 20. 11. 2015, Marcela Všetičková