These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Provozní řád K FTKProvozní řád K FTK
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Faculty of Physical Culture Library

Provozní řád Knihovny Fakulty tělesné kultury

Čl. 1

Provozní řád Knihovny Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (dále jen knihovna) vychází z Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, vydaného rektorem 12. 9. 2006, a jeho dodatku z 1. 2. 2007. Smyslem provozního řádu je konkretizovat zásady poskytování knihovnických a bibliograficko-informačních služeb v podmínkách Knihovny FTK.

Čl. 2

Knihovna FTK je umístěna na tř. Míru 115 v Olomouci-Neředíně. V těchto prostorách jsou poskytovány bibliograficko-informační služby.

Čl. 3

Uživatelé knihovny FTK jsou povinni dodržovat Provozní řád knihovny FTK a řídit se písemnými a ústními pokyny knihovníků. V případě jeho porušení mohou být z knihovny vykázáni nebo jim může být omezen rozsah poskytovaných služeb.

Čl. 4

Uživatelé jsou před vstupem do knihovny povinni odložit svrchní oděv, všechna příruční zavazadla včetně dámských kabelek a dalších předmětů (mimo osobních dokladů, cenností a notebooku, které si uživatel ponechává u sebe) do uzamykatelných šatních skříněk umístěných před knihovnou. Použití skříňky je podmíněno vhozením pětikoruny/desetikoruny do zámku. Mince po odemknutí skříňky ze zámku opět vypadne. Knihovna není povinna měnit uživatelům peníze.

Čl. 5

V knihovně jsou uživatelé povinni se chovat tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům, udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat knihovní fond a zařízení knihovny. V knihovně není povoleno používat přenosné telefony, je zakázáno kouřit, konzumovat jídlo a pití.

V knihovně je možné připojení vlastního notebooku k síti.

Počítače, určené k užívání souborného elektronického katalogu slouží pouze k tomuto účelu. Využívat je pro jinou práci není dovoleno.

Knihovní fond je chráněn bezpečnostním zařízením. V případě podezření na neoprávněné vynášení knihovních materiálů z knihovny je uživatel povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením.

Odcizení dokumentu z fondu knihovny podléhá postihu podle obecně platných právních předpisů včetně úhrady nákladů spojených s uplatněním oprávněných nároků knihovny.

S uživatelem, který je přistižen při neoprávněném vynášení dokumentu z prostor knihovny (rozeznění signálu), je sepsán Protokol o pokusu o krádež. Kopie je předána k dalšímu řízení vedení domovské fakulty UP nebo orgánům státní správy v místě bydliště uživatele knihovny.

Je-li uživateli omezena osobní svoboda při pokusu o odcizení dokumentu, postupuje se v souladu s § 76 trestního zákona, tj. neprodleně se přivolá orgán policie.

Čl. 6

V prostoru knihovny je umístěna samoobslužná kopírka, která je k dispozici pro všechny návštěvníky knihovny. Čtenáři mohou využít identifikační karty a předplatit si kopírovací jednotky v rozsahu 20,- až 500,- Kč. Po ukončení platnosti identifikační karty může čtenář do jednoho roku požádat o vrácení finančních prostředků za nevyčerpané jednotky.

Čtenáři kategorie C, kteří nevlastní průkaz, platí kopírování v hotovosti (viz Ceník).

Čl. 7

Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

V Olomouci 1.9. 2011

Bc. Marie Sýkorová
vedoucí Knihovny FTK

Last update: 09. 09. 2011, Daniel Arely