These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Provozní řád K PFProvozní řád K PF
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Faculty of Law Library

Provozní řád Knihovny Právnické fakulty

Čl. 1

Provozní řád Knihovny Právnické fakulty (dále jen KPF) vychází z Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. Konkretizuje zásady poskytování knihovnických a bibliograficko‑informačních a oborově specializovaných služeb KPF.

Čl. 2

KPF je umístěna v budově Právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6, 771 11. KPF poskytuje základní knihovnické a bibliograficko-informační služby a zprostředkovává oborově specializované služby.

KPF mohou využívat uživatelé všech kategorií dle Knihovního řádu UP v Olomouci.

Čl. 3

Uživatelé KPF před vstupem využívají uzamykatelné šatní skříňky, kde odkládají tašky, svrchní ošacení apod. Doklady, peníze a cenné předměty si uživatelé berou s sebou do prostor knihovny, kde je mají stále pod dohledem. Šatní skříňky lze využívat pouze po dobu návštěvy knihovny. Jejich provoz se řídí "Pravidly pro provoz samoobslužných skříněk."

Čl. 4

Fond KPF se nachází ve volném výběru, ve skladech, nebo na katedrách PF. Informace o fondu se nalézají v souborném katalogu KUP.

Dokumnety vypůjčené z regálů se vrací na k tomu účelu určené odkládací stolky, nebo přesně na původní místo v regále dle signatury dokumentu. Bez souhlasu knihovníka je zakázáno vynášet mimo knihovnu veškeré dokumenty KPF, které nebyly řádně půjčeny prostřednictvím výpůjčního protokolu. 

Čl. 5

Kopírovací a tiskové služby jsou k dispozici všem uživatelům KPF. Uživatel si na svůj průkaz může předplatit kredit v rozsahu 20 až 500,- Kč. Po ukončení platnosti průkazu může uživatel do 1 roku požádat o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

V KPF lze využívat skener.

Pokud nelze z jakýchkoli důvodů načíst na čtecím zařízení u výpůjčního pultu číslo průkazu uživatele, knihovník nemůže půjčit dokument.

Čl. 6

Uživatelé mohou v knihovně obsadit jen jedno pracovní místo.

Čl. 7

Připomínky, stížnosti a návrhy je možno podávat písemně v Knize přání a stížností, ústně nebo elektronickou poštou vedoucí KPF.

Čl. 8

Provozní řád KPF nabývá platnosti dne 1.9. 2011, aktualizováno 2015.

Mgr. Sylvie Sommerová
vedoucí Knihovny Právnické fakulty

Last update: 08. 04. 2015, Sylvie Sommerová